Kehittämishankkeet

Diggaa mun digimatkaa

​​​Kirkkonummen vetämässä hankkeessa kehitetään kasvun kansion mallin pohjalta lapsen digitaalisen portfolion malli, jossa hyödynnetään positiivisen pedagogiikan näkökulmaa ja jonka sisällön tuottamisessa painotetaan medialeikkiä. Tavoitteena on lapsen vahvuuksien, ajatusten, kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja kasvun näkyväksi tekeminen sekä varhaiskasvatuksen ja kodin välisen vuorovaikutuksen edistäminen.


 

eOPS opetuksen arkeen

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa sähköisen opetussuunnitelman metatietoihin pohjautuva malli, joka yhdistää toisiinsa opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt sekä näiden opiskeluun ja opettamiseen käytössä olevat oppimateriaalit. Syntyvän välineen avulla opettaja voi suunnitella opetustaan OPS:n tavoitteisiin ja sisältöihin pohjautuen. Mallin toimivuus testataan hankekuntien Edison- ja Edustore- ympäristössä, minkä jälkeen se on käytettävissä ja jatkokehitettävissä myös muiden järjestelmien osana. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, EduCloud-allianssi, aiempien OPS:n metatietohankkeiden toimijat sekä Suomen kustantajien yhdistys.

 

Erityisopetuksen laadun kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keravan kaupungille erityisavustusta esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. Hankeavustus on käytettävissä vuosina 2015–2016.

Esiopetuksessa hankeavustuksen tarkoituksena on tukea erityisen tuen esioppilaiden integroitumista yleisiin esiopetusryhmiin. Perusopetuksessa hankeavustus kohdistuu pääasiassa Killan, Savion ja Sompion kouluihin, joista Killan ja Sompion kouluissa sijaitsevat polikliinisen opetuksen luokat ja Savion koulussa vammaisopetuksen luokat.​​

Hankeavustuksella on palkattu neljä avustajaa esiopetukseen ja perusopetukseen.

Hankeavustusta kohdennetaan myös perusopetuksen lisäopetuksen henkilökunnan kouluttamiseen.  Täydennyskoulutusta tarjotaan avustajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille ja erityisluokanopettajille sekä mahdollisuuksien mukaan myös muulle henkilökunnalle.

 

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke

Hankkeessa on kolme osa-aluetta:

1. Opettajien ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden yhteistyön tiivistäminen ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden työn laajentaminen

Tavoitteena on Keravan perusopetuksen ICT-pedagogisen lähituen mallin laajentaminen osaksi Keravan esiopetusta. Valtionavustuksen tuella TVT- vastaavien opettajien jo tarjoaman lähituen tueksi tullaan perustamaan esiopettajista koottu Digitiimi. Tavoitteena on lisäksi oppilasagenttitoiminnan laajentaminen kaikkiin Keravan perusopetuksen kouluihin ja esiopetusryhmiin osana opettajien ICT-pedagogista lähitukea

2. Eheyttävien ja motivoivien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen

Tavoitteena on kehittää Keravan perusopetuksen kouluihin uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia eheyttäviä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

3. Koulun toimintakulttuurin vahvistaminen edistämällä oppilaiden osallisuutta ja tukemalla oppilaskuntien toimintaa, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä työrauhaa ja kouluyhteisön työhyvinvointia.

Hankkeen aikana laaditaan Keravan lasten ja nuorten osallisuuden malli.


 

Harrastepolkuhanke

Keravan harrastepolkuhankkeessa Keravan kaupungin vapaa-aikavirasto kehittää yhteistyössä kasvatus- ja opetusviraston, seurojen ja järjestöjen kanssa harrastustoimintaa 1. -9. luokkalaisille koululaisille.

Hankkeen aikana vapaa-aikaviraston yksiköt sekä opistot, seurat ja järjestöt järjestävät 1-2 kertaa lukuvuodessa tietyn ikäisille koululaisille toiminnallisia opetustunteja ja työpajoja. Polkujen avulla keravalaiset lapset ja nuoret tutustuvat kaupungin, seurojen ja järjestöjen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

 

Ilmiöt pelissä

Kuntien yhteishankkeen tavoitteena on kehittää ilmiöpohjaista oppimista pelien hyödyntämisen avulla. Hankkeen yhteistyökumppani Lentävä liitutaulu Oy:n Seppo-pelialusta hyödyntää paikkatietoa ja mahdollistaa erisisältöisten oppimispelien rakentamisen niin opettajille kuin oppilaillekin. Hankkeen aikana kehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen soveltuvia pelioppimisen malleja sekä jaetaan pelejä ja hankkeessa syntyneitä malleja hankekuntien välillä.


 

Ilo kasvaa liikkuen -hanke

Valtakunnallisen hankkeen johtoajatuksena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman päämääränä on liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä lasten liikkumista konkreettisin työkaluin ja askelmerkein.

 

Keravan ja Tuusulan koulut kansainvälistyvät

Hankkeen aikana päivitetään kansainvälisyyskasvatuksen suunnitelma uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Hankkeen avulla mahdollistetaan jokaisen oppijan osallistuminen kansainväliseen toimintaan ja verkostoitumiseen. Hankkeessa pilotoidaan ja otetaan kouluissa käyttöön eTwinning-oppimisympäristö.

 

Keravan liikkuvat koulut -hanke

Hankkeen kautta tuetaan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa tarjoamalla opettajille täydennyskoulutusta toiminnallisista opetusmenetelmistä. Hankkeessa kehitetään kaikille oppitunneille toiminnallisia, oppilaita aktivoivia työtapoja. Oppilaiden fyysistä aktiivisuutta lisätään koulupäivän aikana myös koulujen sekä urheiluseurojen välisellä yhteistyöllä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa liikunnallista toimintaa sekä koulutilojen ja koulupihojen muuttamista toiminnallisemmiksi. 

 

Kerhotoiminnan kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajantoimintaa. Toiminnan tulee vakiintua luontevaksi osaksi lapsen ja nuoren koulupäivää. Tavoite on saada mukaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoimintaan osallistuminen on lapselle ja nuorelle maksutonta ja vapaaehtoista.

 

KUUMA TVT -hanke

Hankeen tavoitteena on yhdistää KUUMA-kuntien voimavarat ja osaaminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämiseen. Koko KUUMA-alueen koulujen toimintaa ohjaa alueellinen tieto- ja viestintästrategia vuosille 2013–2016.

Opetushenkilöstölle on oma henkilökohtainen TVT-täydennyskoulutusohjelma ja KUUMA-kuntien sisäinen coaching-ohjelma. Hanke tähtää alueellisen sähköisen oppimisympäristön käyttöönottoon opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kesken. Lisäksi hanke pyrkii saavuttamaan tietyn luokkahuone- ja oppilaskohtaisen laitekantatavoitteen. Hankkeen nettisivut

 

OKM ICT-ohjaus

Hankerahoituksella on perustettu Keravan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Digitiimi, joka koostuu TVT-pedagogista lähitukea tarjoavista opettajista. Digitiimi toimii kouluttaen opetushenkilöstöä kouluissa ja koordinoi suunniteltuja projekteja yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Tavoitteena on kehittää Keravan opetushenkilöstön TVT-pedagogista osaamista. Hankkeessa käytettävä lähikoulutusmalli on KUUMA-alueella laajemmin käytössä. Mallinmukainen koulutus tapahtuu koulutettavan autenttisessa ympäristössä, autenttisilla välineillä ja tähtää konkreettisiin malleihin opitun soveltamisesta työn arjessa.​

 

Osaava OPE -hanke

Osaava OPE jatkaa ONNI Keravan taiteilijakoulutus -hanketta vuosina 2016-2017. Hankkeen verkosto on laajentunut Keravan kaupungin lisäksi Järvenpään kaupunkiin ja Tuusulan kuntaan.

Osaava OPE toteuttaa verkostoon kuuluvien esi-, perusopetuksen ja lukion sekä taideoppilaitosten opettajille täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusmuodot ovat hankkeessa kehitetty opettaja-taideopettaja työparitoiminta sekä uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista tukeva yhteiskoulutus.

Hankkeen nettisivut​​

 

Ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen sekä kielirikasteisen opetuksen kehittäminen Keravalla

Hankkeen aikana kehitetään ruotsinkielistä sekä kielirikasteista esi- ja perusopetusta uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. 

 

Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen – Keravan taidetivoli

Keravan taidetivoli on uusi tapa tutustuttaa oppilaat taiteen perusopetukseen ja tuoda keravalaista harrastustoimintaa päiväkoteihin ja kouluihin. Päiväkodeissa ja alakouluissa järjestetään lukuvuoden 2016–2017 aikana taidekaruselleja, joissa opettajina toimivat taideoppilaitosten opettajat. Taidekaruselleissa lapset tutustuvat kolmeen eri taiteenalaan: musiikkiin, kuvataiteeseen ja tanssiin. Yläkouluissa 
tarjotaan popilaille taidetehtaita koulupäivän jälkeen. Taidetehtaiden opetus jakautuu kolmeen osioon: Ekotuunaus, jota opettaa kädentaitojen ohjaaja, Riimii riipii, jota opettaa sanataideohjaaja, ja Youtube-tähdet, jota opettaa mediakasvattaja.

Hankkeen toimintaa koordinoi Keravan kasvatus- ja opetustoimi, ja opetusta järjestää Keravan musiikkiopisto, Keravan tanssiopisto, Keravan kuvataidekoulu ja Keravan opisto. Taidetivolissa mukana olevat päiväkodit ja koulut valikoituivat hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien kriteerien perusteella. Toiminta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen turvin, ja toiminta on lapsille ja nuorille maksutonta.​

 

TASKU-hanke

Perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvoistamisen hankkeen tavoitteena on tasa-arvoisen ja tasalaatuisen perusopetuksen saatavuuden varmistaminen ja koulujen eriytymisen estäminen sekä olemassa olevien, havaittujen erojen vähentäminen. Hankkeen nettisivut

 

TVT esi- ja perusopetuksen osana

Hankkeen tavoitteena on esi- ja perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Hankkeen kautta tehtävien laite- ja verkkohankintojen kautta saatetaan Keravan esi- ja perusopetuksen yksiköiden TVT-laitteisto nykyaikaista oppimisympäristöä vastaavalle tasolle. Oppimisen laitekantaa monipuolistetaan mobiililaitteiden avulla. Hankittavien laitteiden kautta mahdollistetaan oppilaiden ja opettajien TVT-taitojen jatkuva kehittyminen sekä hankittujen ja muissa hankkeissa tuotettujen sähköisten materiaalien, oppimista tukevien järjestelmien ja oppimispelien monipuolinen käyttö. Mobiililaitteita hyödynnetään erityisesti eri oppiaineiden opiskelun osana tapahtuvassa yhteisten dokumenttien työstämisessä, kuvien muokkaamisessa, videoiden hyödyntämisessä ja toisten töiden kommentoinnissa.

 

TVT lukio-opetuksessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä lukio-opiskelijoiden käytössä olevien laitteiden määrää sekä huomioida sähköisten ylioppilaskirjoitusten tuomat tekniset tarpeet. Hankkeen kautta kehitetään ja monipuolistetaan opiskelijoiden oppimisympäristöjä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Hankittavien laitteiden kautta mahdollistetaan opettajien ja opiskelijoiden TVT-taitojen jatkuva kehittyminen, erilaisten pedagogisten ratkaisujen (esim. sähköiset oppimisalustat, -ympäristöt ja aineistot) käyttäminen sekä oppimisen jatkuvan arvioinnin kehittäminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on uuden vuosituhannen edellyttämien tietoyhteiskunta- ja kansalaistaitojen omaksuminen. 

Päivitetty 27.12.2016 klo 14:35