Uutiset

Kalevan päiväkodin kuntotutkimukset valmistuneet: pääosa korjauksista tehdään peruskorjauksen yhteydessä

22.09.2021 klo 12:15

​Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko Kalevan päiväkotikiinteistöä koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki kiinteistön kuntoa rakenneavauksien ja näytteenottojen sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla. Lisäksi kaupunki selvitti kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnon.


Rakenneteknisissä tutkimuksissa tutkittiin rakenteiden kosteutta ja selvitettiin kaikkien rakennusosien kuntoa rakenneavauksin sekä näytteenottojen ja merkkiainekokeiden avulla. Jatkuvatoimisten olosuhdemittausten avulla seurattiin rakennuksen painesuhteita ulkoilmaan nähden sekä sisäilman olosuhteita hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden osalta. Lisäksi sisäilmasta mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia ja tutkittiin mineraalivillakuitujen pitoisuuksia sekä selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmän kunto.


Kesällä 2021 toteutetun vesikaton kuntotarkastuksen yhteydessä korjattiin siinä havaitut paikalliset puutteet. Kuntotutkimusten perusteella kiinteistöön teetetään korjaussuunnitelma ja kuntotutkimuksissa havaittuja korjauksia tehdään korjausohjelman mukaisessa aikataulussa ja määrärahojen puitteissa. Korjauksien suunnittelussa ja tekemisessä vältetään rakenteiden vaurioituminen ja priorisoidaan korjaukset, jotka vaikuttavat kiinteistön käytön turvallisuuteen.


Kuntotutkimuksia tehtiin vuonna 1982 rakennetun päärakennuksen ja aiemmin talonmiehen asuntona toimineen piharakennuksen kaikissa tiloissa.


Sokkeli- ja lattiarakenteita korjataan korjausohjelman mukaisessa aikataulussa

Tutkimuksissa todettiin puutteita osassa päiväkotirakennusta rakennuksen vierustan maanpinnan kallistuksissa. Sokkelin ulkopinnassa ei havaittu kosteuseristystä ja sokkelin rappauksessa oli useita halkeamia. Lisäksi hulevesien ohjauksessa oli paikallisia puutteita. Havaitut puutteet korjataan asentamalla perusmuuriin kosteuseristys, korjaamalla sokkelin rappaukset, muotoilemalla maanpintaa, tekemällä rakennuksen vierustoille sorakaistat ja tarvittaessa uusimalla salaojat. Osa sokkeleista korjattiin jo syksyllä 2020 ja loput korjaustoimenpiteet on tarkoitus tehdä peruskorjauksen yhteydessä.


Tutkimuksissa ei havaittu poikkeavaa kosteutta kiinteistön maanvaraisessa alapohjassa. Muovimaton alla havaittiin kahden viiltomittauksen yhteydessä kemiallista materiaalivaurioon viittaavaa hajua ja toisessa viiltomittauksessa lisäksi myös mikrobiperäistä hajua.


"Alapohjarakenteen merkkiainekokeissa todettiin alapohjarakenteen olevan tiivis, jolloin ilmaa ei kulkeudu sisätiloihin päin. Näin ollen lattiamateriaalin alla olevat poikkeavat hajuhavainnot eivät kulkeudu sisätiloihin", selventää Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. "Lattiakorjaukset, joissa lattiamateriaali vaihdetaan paremmin olosuhteisiin sopivaksi, ovat suositeltuja muovimattojen teknisen käyttöiän ja tehtyjen havaintojen pohjalta, mutta niiden toteuttamista ei voi pitää kiireellisenä. Laajamittaisempi lattiarakenteiden korjaaminen on suunniteltu tehtäväksi kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä."


Ulkoseinien ja vesikaton korjauksia varten tehdään korjaussuunnitelma

Kiinteistön ulkoseinillä on erkkerien kohdalla levy-villa-levy -rakennetta, mutta muuten ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili -rakenteisia. Tutkimuksissa ei havaittu ulkoseinärakenteessa tuuletusväliä. Julkisivumuuraukset todettiin tutkimuksissa hyväkuntoisiksi muutamaa halkeamaa sekä graffiteja ja töherryksiä lukuun ottamatta. Kiinteistön räystäskouruissa havaittiin mekaanisia vaurioita. Ulkoseinien villaeristekerroksen alaosat olivat maanpinnan alapuolella ja sokkelin, jossa EPS-eriste, yläpinta lattian pintaa korkeammalla. Osassa ulkoseinärakenteen eristetilojen kosteusmittauksissa havaittiin poikkeavaa kosteutta kohdissa, joissa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä ulkopuolella.


Ulkoseinärakenteiden kuntoa tutkittiin eri korkeuksilta päärakennuksessa seitsemän rakenneavauskohdan avulla ja piharakennuksessa kahdesta kohtaa. Kymmenestä otetusta näytteestä neljässä näytteessä havaittiin viitteitä mikrobikasvusta. Nämä näytteet oli otettu kohdista, joissa ulkopuolella havaittiin kosteusjälkiä.


"Merkkiainekokeissa todettiin epätiiveyskohtia rakenneliittymissä, jolloin on mahdollista, että niiden kautta epäpuhtauksia pääsee kulkeutumaan sisätiloihin", Lignell selventää. "Rakenneliittymiä tulisi tiivistää sekä ulkoseinärakenteita uusia vähintään vaurioituneilta alueilta. Ulkoseinärakenteiden korjaukset kuuluvat päiväkotikiinteistöön tehtävään korjaussuunnitelmaan."


Laskennallisen käyttöikänsä päässä olevan peltikatteen etelän puoleisten lappeiden pinnoite on irronnut laajoilta alueilta. Näillä alueilla havaittiin katteessa alkavaa ruostetta. Läpiruostumista ei kuitenkaan havaittu ja katteen alapinta on hyväkuntoinen. Peltikatteen alla ei havaittu aluskatetta. Siitä huolimatta yläpohjan puuosat ovat hyväkuntoisia eikä niissä havaittu vuotojälkiä. Yläpohjan villaeristeistä otetuissa kuudessa näytteessä ei havaittu mikrobikasvua, mutta höyrynsulussa havaittiin epätiiveyskohtia läpivienneissä sekä höyrynsulun liitoskohdissa. Kattoikkunoiden tiiviydessä havaittiin puutteita ja sadevesijärjestelmän taipuneista rännikouruista voi valua vettä ulkoseinille. Yläpohjan tuuletus tapahtuu räystäiden kautta ja perustuu suurimmaksi osaksi tuulenpaineeseen.


Kattohuoltoihin erikoistunut yritys toteutti vesikaton kuntotarkastuksen ja korjasi siinä havaitut paikalliset puutteet kesällä 2021. Laajamittaisempi vesikaton korjaus tai uusiminen tullaan tekemään korjaussuunnitelman mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä.


Alkuperäisissä puurunkoisissa ikkunoissa havaittiin ulkopuolella vaurioitumista maalipinnassa sekä alkavaa lahoa. Lisäksi vesipeltien kallistukset olivat loivia. Metallirakenteiset ulko-ovet olivat hyväkuntoisia mutta puuovet taas osin huonokuntoisia. Ikkunoiden ja vesipeltien uusiminen sekä ulkoseinärakenteiden liitoskohtien tiivistäminen ja ulko-ovien huoltaminen on suunniteltu otettavaksi osaksi kiinteistön korjausohjelmaa vuodelle 2022.


Alakattojen kuitulähteiden poistaminen ja kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän korjaukset tehdään peruskorjauksen yhteydessä

Alakattotiloissa havaittiin kuitulähteitä, joita poistetaan peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi höyrynsulkumuovissa havaittujen epätiiveyskohtien korjaaminen otetaan osaksi kiinteistön korjausohjelmaa.


Jatkuvatoimisissa olosuhdeseurannoissa hiilidioksiditasot olivat sisäilmastoluokituksen tyydyttävällä tasolla (S3) ja lämpötila päärakennuksessa asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen puitteissa. Pihatalossa lämpötila oli lähinnä käyttöaikojen ulkopuolella ajoittain alle 20°C, jota pidetään asumisterveysasetuksen toimenpiderajana. Paine-erot olivat pääosin tavanomaisia, ja osa tiloista oli ylipaineisia ulkoilmaan nähden. Myös VOC-pitoisuudet olivat tavanomaisia. Kahdeksasta otetusta mineraalikuitunäytteessä viidessä näytteessä todettiin toimenpiderajan ylittäviä määriä kuituja.


Ilmanvaihtoselvityksen mukaan ilmanvaihtokoneiden kunto vaihteli hyvästä tyydyttävään. Päärakennuksen ilmanvaihto toimi välttävästi ja piharakennuksessa tyydyttävästi. Ilmanvaihtojärjestelmässä todettiin puhdistustarvetta. Järjestelmän korjaukset tehdään peruskorjauksen yhteydessä.


Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös putkistojen ja sähköjärjestelmien kuntotutkimukset sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus, joiden tuloksia käytetään kiinteistön korjausten suunnittelussa. 


Tutustu raportteihin: kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 11/2020 ja ilmanvaihtoraportti 8/2020.

Päivitetty 25.03.2022 klo 13:14