Uutiset

Keravan lukiolle ja aikuislukiolle on myönnetty valtion erityisavustusta 98 500 euroa

19.12.2019 klo 00:00
Opetushallitus on myöntänyt Keravan lukiolle ja aikuislukiolle valtion erityisavustusta 98 500 euroa lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen. Opetushallituksen osuus rahoituksesta on 89,9 % eli 88 500 euroa ja hankkeen omarahoitusosuus 10,1 % eli 10 000 euroa. Hankkeen kesto on 1.1.2020-31.7.2021. 

Rahoitus myönnettiin lukiolle seuraaville painopistealueille:
- Lukiokoulutuksen toimintakulttuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen
- Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen
- Kansainvälisyyden vahvistaminen

Hankkeen kautta lisätään korkeakouluyhteistyötä, työelämäyhteistyötä, kansainvälistä yhteistyötä eri muodoissaan ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa sopimuksin sekä hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja ja luomalla uusia. Lisäksi tavoitteena on uudistaa oppilaitoksen rakenteita mahdollistamaan moninainen oppiminen ja arjessa tapahtuva kohtaaminen.

Hankkeen tavoitteena on, että uuden lukiolain ja uuden opetussuunnitelman asettamat tavoitteet saadaan muutettua opiskelijoille konkreettisiksi oppimistilanteiksi. Opiskelijoille syntyy mahdollisuus saada kansainvälisiä kokemuksia, yhdistää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintojaan sekä oppia aidoissa oppimisympäristöissä. Opiskelijat saavat eväitä toimia aktiivisesti globaalissa maailmassa ja heidän oppimistaitonsa sekä kuva itsestä oppijana kehittyy. Samalla heille selkiytyy käsitys omasta tulevaisuudestaan ja uravaihtoehdoista sekä siirtyminen jatko-opintoihin nopeutuu. Myös oppimisrakenteita uudistetaan tukemaan uudenlaista oppimista ja opettajien keskinäinen yhteistyö lisääntyy. Käytännön toimenpiteinä kehitetään mm. pariopettajuutta ja muodostetaan oppiainerajat ylittäviä opintojaksoja eri moduulien sisältöjä luontevasti yhdistäen. Yhteistyötä tehdään korkeakoulujen, paikallisten yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa mm. rakentamalla yhteistyössä toteutettavia oppimiskokonaisuuksia osaksi pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja. 

Yhteyshenkilö
Pertti Tuomi
rehtori
Keravan lukio ja aikuislukio
puh. 040 318 2212
pertti.tuomi@kerava.fi
lukio.kerava.fi

Päivitetty 19.12.2019 klo 08:37