Tilasuunnittelu

​Kurkelan päiväkodin ja koulun perusperiaatteena on avoimuus ja yhteistyö. Tilasuunnittelussa on huomioitu ryhmien välinen mahdollisuus yhteistyöhön ja uudenlaiseen oppimiseen. Rakennuksen toiminnallinen toteutus mahdollistaa päiväkodin ja koulun opettajien sekä kasvattajien työskentelyn työpareina sekä tiimeissä yli ammatillisten rajojen. Uudenlainen opettaminen ja oppiminen edellyttävät avoimia päivähoito- ja oppimisympäristöjä, jotka ovat helposti käytettävissä muuttuviin oppimis- ja opetustilanteisiin sopiviksi. Esiopetuksen tilat sijoitetaan alkuopetuksen tilojen läheisyyteen, jolloin tilojen muuntaminen käyttötarpeen mukaan on joustavaa. Luokat ovat yhteiseen tilaan avautuvia soluja, joissa jokaisella oppilaalla on oma paikkansa sekä yli ikäkausien meneviä yhteisiä tiloja.

Tavoitteena on, että tila- ja sisustusratkaisut houkuttelevat lapsia oppimaan tutkimalla ja kokeilemalla. Käden taitojen harjoittaminen sekä arkiaskareet ovat tiloissa myös luonteva osa lasten arkea ja elämää.

 

Rakentamisen lähtökohdat

Koulun ja päiväkodin lisätilat rakennetaan olemassa olevan koulurakennuksen lisäosaksi, jolloin päiväkoti on yksi yhtenäinen kokonaisuus ja myös koulun tilat muodostavat joustavasti käytettävissä olevan kokonaisuuden. Lähtökohtana on ollut kustannusajattelu, jonka mukaisesti suurempi yksikkö tuo lisää tehokkuutta tilojen käyttöön ja olisi siten ajan saatossa käyttökustannuksiltaan taloudellisempi.

Pedagogisena lähtökohtana suunnittelussa on ollut suuren yksikön mahdollistama saumaton päivittäinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä, mikä osaltaan vahvistaa keravalaisten lasten yhtenäisen opinpolun muodostumista.

Kustannustehokkuutta on haettu paitsi henkilöstömitoituksen optimoinnin mahdollistamisella myös tilojen yhteiskäytöllä. Muun muassa liikuntatilat, hallintotilat, erilaiset välinevarastot sekä yhteiset keittiö- ja ruokailutilat on suunniteltu kaikkia käyttäjäryhmiä palveleviksi. Tilat on mitoitettu eri ikäisille lapsille sopiviksi, mikä mahdollistaa tilojen joustavan käytön 0​–16-vuotiailla ikäluokkien vaihdellessa. Väestörakenteen muuttuessa on kustannustehokasta, jos olemassa olevat tilat mahdollistavat toiminnan muuntelun tarpeiden mukaan.   ​

Päivitetty 16.05.2016 klo 09:56