Uutiset

Päiväkoti Spielhausin kuntotutkimukset valmistuneet: ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan vuoden 2021 aikana

23.09.2021 klo 14:45

​Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko päiväkoti Spielhausia koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki kiinteistön kuntoa rakenneavauksien ja näytteenottojen sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla. Lisäksi kaupunki selvitti kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnon. Tutkimuksia tehtiin sekä päiväkodin vanhan osan että laajennusosan tiloissa.


Rakenneteknisissä tutkimuksissa tutkittiin rakenteiden kosteutta ja selvitettiin kaikkien rakennusosien kuntoa rakenneavauksin sekä näytteenottojen ja merkkiainekokeiden avulla. Jatkuvatoimisten olosuhdemittausten avulla seurattiin rakennuksen painesuhteita ulkoilmaan nähden sekä sisäilman olosuhteita hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden osalta. Lisäksi sisäilmasta mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia ja tutkittiin mineraalivillakuitujen pitoisuuksia sekä selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmän kunto.


Tutkimuksissa havaittiin, että päiväkotirakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on tarpeellista puhdistaa ja sen jälkeen säätää ilmanvirrat. Ilmanvaihtojärjestelmän nuohous tehdään vuoden 2021 aikana. Lisäksi osana tutkimuksia tehtyjen rakenneavauksien avulla havaittiin rakennuksen ulkoseinissä korjaustarvetta, jota varten teetetään korjaussuunnitelma vuoden 2021 aikana. Muita kuntotutkimuksissa havaittuja korjauksia tehdään korjausohjelman mukaisessa aikataulussa ja määrärahojen puitteissa. Korjauksien suunnittelussa ja tekemisessä vältetään rakenteiden vaurioituminen ja priorisoidaan korjaukset, jotka vaikuttavat kiinteistön käytön turvallisuuteen.


Vesikaton korjaus ja pinnoitus toteutettiin kesällä 2021

Rakennusta ympäröivän maan pinta viettää loivasti rakennuksesta poispäin. Päiväkotirakennuksessa on salaojajärjestelmä sekä routaeristys ja vuonna 2001 valmistuneen laajennusosan sokkelia vasten on patolevy. Sokkelin pintakosteusarvot olivat koholla pääasiassa sisäänkäyntien läheisyydessä, noin puolen metrin etäisyydellä sisäänkäyntiovista. Sokkelin vierustassa oleva kasvillisuus pyritään poistamaan rakennuksen luoteissivulta sekä muualta rakennuksen välittömästä läheisyydestä vuoden 2021 aikana. Lisäksi rakennuksen vierustan täyttömaa pyritään vaihtamaan soraan, joka estää kosteuden nousun ylöspäin sokkelimateriaalin huokosissa.


Rakennuksen laajennusosan alapohjarakenteen mikrobi- ja VOC-näytetuloksissa ei todettu poikkeavaa. Vuonna 1981 valmistuneessa vanhan osan maanvaraisessa alapohjassa havaittiin yhdessä tutkitussa tilassa viitteitä kohonneesta kosteudesta, mutta tarkemmassa rakennekosteusmittauksessa kosteuspitoisuus lattiapinnoitteen alla osoittautui olevan normaalilla tasolla eikä kohdasta otetussa VOC-näytteessä havaittu poikkeavaa. Myös alapohjan lämmöneristeestä otetussa mikrobinäytteessä todettiin heikko viite mikrobikasvustosta.


"On luonnollista, että maata vasten olevissa rakenteen osissa havaitaan mikrobeja, koska rakennuksen alla olevassa maaperässä on ympäri vuoden otolliset olosuhteet mikrobikasvulle. Tästä syystä tuloksia ei voida pitää poikkeavina", kertoo sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.


Rakennuksen vanhan osan ulkoseinä on tiili-villa-tiili -rakenteinen ja laajennusosan puolella on mineraalivillaeristetty levyrakenne joko puupaneloinnin tai tiilimuurauksen takana. Ulkoseinärakenteiden alaosien kuntoa tutkittiin seitsemän rakenneavauskohdan avulla, joista otetuista kahdeksasta näytteestä kuudessa näytteessä havaittiin mikrobikasvua.


"Vanhan osan eristeessä havaittiin vaurioitumista yhdessä näytteenottokohdassa, joka korjataan. Laajennusosan puolella korjausta edellyttäviä näytteenottokohtia oli kaksi, joiden korjaustoimenpiteitä varten teetetään korjaussuunnitelma", Lignell jatkaa.


Päiväkotirakennuksen vesikatto on tyydyttävässä kunnossa. Vesikourujen sisäkulman liitoksissa havaittiin vähäistä vuotoa. Katon sadevesiohjaus oli pääosin toiminnallisessa kunnossa, ja ohjauksessa havaitut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2021 aikana. Yläpohjan puurakenteet olivat pääosin hyväkuntoisia ja yläpohjan tuuletus oli riittävää. Merkkiainekokeissa havaittiin rakenneliittymissä ilmavuotoja.


Kattohuoltoihin erikoistunut yritys teki vesikaton kuntotarkastuksen keväällä ja teki todetut välittömiä toimenpiteitä vaativat korjaukset kesällä 2021. Tiilikatto myös pinnoitettiin katon käyttöiän pidentämiseksi. Laajamittaisempi vesikaton korjaus tai uusiminen tullaan tekemään korjaussuunnitelman mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä.

Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja ilmavirrat säädetään

Jatkuvatoimisissa olosuhdeseurannoissa tutkittujen tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat pääsääntöisesti tyydyttävällä tasolla (S3). Hiilidioksidipitoisuudet olivat hetkellisesti osassa tiloja suurempia, mutta pysyivät kuitenkin asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa pienempinä. Lämpötilat olivat tavanomaisia ja paine-erot ulkoilmaan verrattuna olivat pääosin tavoitetasolla, vaikka voimakkaat tuulet aiheuttivat paine-erovaihteluja.


Rakenteissa ei havaittu asbestia. Mineraalivillakuitujen pitoisuudet ylittivät toimenpiderajan kolmessa tutkitussa tilassa kuudesta. Kaksi tiloista sijaitsi rakennuksen vanhalla puolella ja yksi laajennusosan puolella.


"Vanhalla puolella kuidut ovat todennäköisesti peräisin ilmanvaihtojärjestelmästä tai alakatoista. Laajennusosan ilmanvaihtojärjestelmässä tai alakatossa ei ole kuitulähteitä. Laajennososan kuitulähteitä selvitettiin kesällä 2021 ja ne poistettiin, mikäli se oli teknisesti mahdollista", Lignell selventää.


Sisäilman VOC-pitoisuudet olivat pieniä ja alle asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen.


"Yhdessä vanhan puolen tilan lattiarakenteessa havaittiin hieman kohonnutta kosteutta, ja tässä tilassa otetussa sisäilman VOC-näytteessä todettiin hieman 2-etyyli-1-heksanolia.  Yhdistettä pidetään merkkinä, joka viittaa muovimattojen liimojen vaurioitumiseen kohonneen kosteuden vaikutuksesta", Lignell jatkaa. "Pitoisuus ei ylitä asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, mutta ehkäisevänä toimenpiteenä tilan lattiapäällyste uusitaan. Koska pitoisuudet ovat kuitenkin pieniä, korjaustoimenpidettä ei voi pitää kiireellisenä."


Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokoneet ovat rakennusaikaisia ja niiden kunto vaihteli hyvästä välttävään. Ilmanvaihtokoneet ja -kanavat olivat pölyisiä ja vanhan puolen ilmanvaihtokoneessa havaittiin suojaamatonta mineraalivillaa. Lisäksi tutkimusten yhteydessä ei havaittu säätöpeltejä tai äänenvaimentimia. Tulo- ja poistoilmavirrat jäivät kauttaaltaan suunnitteluarvoista, eniten kanavistojen loppupäässä. Kokonaisuutena ilmanvaihto toimi kuitenkin tyydyttävästi.


"Vuoden 2021 aikana ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja ilmavirrat säädetään. Lisäksi kuitulähteet poistetaan, mikäli se on teknisesti mahdollista", Lignell kertoo.


Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös putkistojen ja sähköjärjestelmien kuntotutkimukset sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus, joiden tuloksia käytetään kiinteistön korjausten suunnittelussa.


Tutustu raportteihin: kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti 12/2020 ja ilmanvaihtoraportti 7/2020.

Päivitetty 25.03.2022 klo 13:13