Uutiset

Svenskspråkig småbarnspedagogik och grundläggande utbildning i Kervo

24.08.2022 klo 08:45


I Kervo ordnas svenskspråkig småbarnspedagogik och grundläggande utbildning för barn i lågstadieåldern. Den svenskspråkiga utbildningens uppgift är bland annat att säkra språkutvecklingen hos svenskspråkiga och tvåspråkiga barn och unga som har både finska och svenska som modersmål. 

Svenskspråkig småbarnspedagogik i Kervo 

I Kervo erbjuds svenskspråkig småbarnspedagogik i det privata daghemmet Trollebo, som upprätthålls av Folkhälsan.  

Trots att daghemmet är privat, kan barn med svenska som modersmål få en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken på Trollebo. I så fall är avgiften för småbarnspedagogik densamma som vid kommunala daghem. Trollebo erbjuder svenskspråkig småbarnspedagogik även i form av språkbad för finskspråkiga barn.  

Daghemmet ligger i samma byggnad som Svenskbacka skola, vilket skapar en smidig övergång från daghem till skola på svenska.  

Svenskspråkig grundläggande utbildning i Kervo 

Svenskbacka skola erbjuder grundläggande utbildning på svenska i årskurserna 1–6. Skolan inledde sin verksamhet i Kervo hösten 2011. Svenskbacka skola är en del av ett språkönätverk för svenska skolor i enspråkigt finska kommuner. En språkö är en enspråkigt finsk kommun med svensk utbildning. I Svenskbacka skola ordnas också eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2.  

Att studera i ett svenskt lågstadium förutsätter en svenskspråkig eller tvåspråkig bakgrund, vilket betyder att barnet har gått i svenskt eller språkbads daghem och förskola eller att barnet har lärt sig svenska till exempel utomlands.  

- I Svenskbacka skola vill vi genom undervisning uppmuntra, motivera och stärka elevernas identitet. Vårt mål är att skolan har en öppen, uppmuntrande och positiv atmosfär, berättar Taina Tuominen, rektor för Svenskbacka skola.   

Svenskspråkig högstadieutbildning möjlig i närkommunerna 

Eleverna kan fortsätta i grundläggande utbildning på svenska i årskurserna 7–9 enligt vårdnadshavarens val endera i Helsinge skola i Vanda eller i Kungsvägens skola i Sibbo.  

Om du funderar på svenskspråkig undervisning för ditt barn, ta modigt kontakt med den svenska småbarnspedagogiken eller skolan!  

Ytterligare information

Svenskbacka skolans rektor Taina Tuominen, taina.tuominen@kerava.fi, 040 318 4226 

Fostrans- och utbildningssektorn 


Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus Keravalla 

Keravalla annetaan ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta alakouluikäisille. Ruotsinkielisen koulutuksen tehtävänä on muun muassa varmistaa ruotsinkielisten ja sekä suomea että ruotsia äidinkielenään puhuvien kaksikielisten lasten ja nuorten kielen kehitys.  

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Keravalla 

Keravalla ruotsinkielistä varhaiskasvatusta tarjoaa yksityinen Folkhälsanin ylläpitämä Kervo svenska daghem Trollebo

Vaikka päiväkoti on yksityinen, äidinkielenään ruotsia puhuvat lapset voivat saada kunnallisen varhaiskasvatuspaikan Trollebosta, jolloin varhaiskasvatusmaksu on sama kuin kunnallisessa päiväkodissa. Trollebo tarjoaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta myös kielikylpynä suomenkielisille lapsille.  

Päiväkoti sijaitsee samassa rakennuksessa Svenskbacka skolan kanssa, mikä luo sujuvan siirtymisen ruotsinkielisestä päiväkodista kouluun. 

Ruotsinkielinen perusopetus Keravalla 

Ruotsinkielistä perusopetusta annetaan luokilla 1–6 Svenskbacka skolassa. Koulu aloitti toimintansa Keravalla syksyllä 2011. Svenskbacka skola on osa kielisaariverkostoa, johon kuuluu ruotsinkielisiä kouluja yksikielisissä Suomen kunnissa. Kielisaareke tarkoittaa yksikielistä suomenkielistä kuntaa, jossa on ruotsinkielistä koulutusta. Svenskbacka skolassa järjestetään myös iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.  

Opiskellakseen ruotsinkielisessä alakoulussa lapsella tulee olla ruotsinkielinen tai kaksikielinen tausta, mikä tarkoittaa, että lapsi on käynyt ruotsiksi päiväkodin tai esikoulun.  

-Svenskbacka skolassa halutaan opetuksen kautta rohkaista, motivoida ja vahvistaa opiskelijoiden identiteettiä. Tavoitteena on, että koulun ilmapiiri on avoin, kannustava ja positiivinen, kertoo Svenskbacka skolan rehtori Taina Tuominen.   

Yläkouluopintoja voi jatkaa ruotsiksi lähikunnissa 

Ruotsinkielistä perusopetusta voi jatkaa luokilla 7–9 huoltajan valinnan mukaan joko Vantaan Helsinge skolassa tai Sipoon Kungsvägen skolassa

Mikäli mietit ruotsinkielistä opetusta lapselle, ota rohkeasti yhteyttä ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen tai kouluun!  

Lisätietoja

Svenskbacka skolan rehori Taina Tuominen, taina.tuominen@kerava.fi, 040 318 4226 

Terveisin kasvatuksen ja opetuksen toimiala Päivitetty 24.08.2022 klo 08:41