Uutiset

Tuloksia varhaiskasvatuksen kehittämiskyselyistä

27.05.2019 klo 16:00

​Keravan kaupungin Kasvatuksen ja opetuksen toimialan varhaiskasvatuksessa sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa toteutettiin helmi-maaliskuussa 2019 varhaiskasvatussuunnitelman kehittämisestä kyselyjä lapsille, huoltajille ja henkilökunnalle. Lasten huoltajilta kysyttiin esimerkiksi varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja laadusta, lasten viihtyvyydestä varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen ilmapiiristä ja lasten ja huoltajien mahdollisuuksista osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.

Samaan aikaan varhaiskasvatuksen henkilökunnalta kysyttiin varhaiskasvatuksen toteutumisesta, heidän saamastaan ammatillisesta tuesta ja varhaiskasvatuksen kehittämisen tarpeista. Kyselyiden lisäksi päiväkodeissa järjestettiin maaliskuun aikana toiminnallisia rasteja lapsille ja huoltajille. Rasteilla perheet vastasivat yhdessä varhaiskasvatuksen toteutumisen kysymyksiin. Lapsilta kysyttiin esimerkiksi, mitkä asiat ovat mukavia päiväkodissa ja mistä asioista he saavat päättää varhaiskasvatuksessa.

Kaikki kyselyt toteutettiin sekä kunnallisissa päiväkodeissa että yksityisissä päiväkodeissa. Huoltajien kyselyyn vastasi kaikista varhaiskasvatuksen asiakkaista n. 26 prosenttia. Kyselyjen vastaukset huomioidaan Keravan varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisen yhteydessä ja varhaiskasvatustoiminnan kehittämisessä.

Henkilökunnan kyselyyn vastasi kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilökunnasta 125 (henkilökuntaa 390), vastausprosentin ollessa 32,1. Yksityisten päiväkotien henkilökunnasta kyselyyn vastasi 30 henkilöä.

Lasten mielestä mukavinta varhaiskasvatuksessa ovat leikkiminen, ulkoilu, liikunta, Ipadien käyttö, maalaaminen, askartelu ja kaverit. Lapset saavat päättää esimerkiksi leikeistä, leluista, leikkihuoneista, ruokamääristä, leivän päällisistä, tehtävistä, maalaamisesta, piirtämisestä, jumpasta, kirjoista, retkikohteista ja unikavereista.

Varhaiskasvatuksen huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen toteutumiseen ja laatuun. Lapset viihtyvät ja voivat varhaiskasvatuksessa hyvin. Varhaiskasvatuksen toiminta koetaan lapselle merkityksellisenä ja toiminnan koetaan innostavan ja haastavan lapsia oppimaan. Lapsen toiveita ja tarpeita sekä perheiden kieli- ja kulttuuritaustojen erilaisuutta on huoltajien mukaan huomioitu hyvin.

Varhaiskasvatuksessa koetaan vallitsevan hyvä ilmapiiri lasten ja huoltajien välillä, samoin lasten välillä. Tosin kiusaamistilanteita on koettu jonkin verran lasten keskuudessa, mutta henkilökunnan koetaan toimineen hyvin kiusaamistilanteissa. Huoltajien vastauksien perusteella oppimisympäristöjen kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lasten osallistuminen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja lasten toiveiden ja tarpeiden huomioiminen kehittämisessä tulee huomioida jatkossa erityisesti. Samoin oppimisympäristöjen esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta kokee, että vuorovaikutus lapsiryhmissä on myönteistä, välittävää ja kannustavaa sekä ryhmien ilmapiiri on lämmin ja turvallinen. Henkilökunta kokee, että lasten ideoita hyödynnetään hyvin pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Henkilökunnan vastauksissa korostui, että pedagoginen dokumentointi on lisääntynyt suuresti viimeisen vuoden aikana. Sähköisen kasvun kansion käyttö on lisännyt pedagogisen dokumentoinnin hyödyntämistä toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Sähköisen kasvun kansion edelleen kehittämistä toivotaan kuitenkin kovasti.

Henkilökunta kiinnitti huomiota myös oppimisympäristön kehittämistarpeisiin lasten toiveiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Henkilökunta kokee, että lasten osallisuus toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on lisääntynyt ja lasten ideoita, toiveita ja tarpeita on huomioitu hyvin toiminnassa. Alle 3-vuotiaiden osallisuuden lisääminen koetaan haasteellisimmaksi.  Tietoisen, lasta herkästi huomioivan ja vuorovaikutuksellisen pedagogiikan koetaan toteutuvan omassa työssä hyvin uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä.

Henkilökunta kokee, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen tukemiseen tarvitaan vielä lisää tukea, koulutuksia ja materiaalia. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen koetaan tarvittavan edelleen koulutuksellista tukea sekä yhteisiä pedagogisia keskusteluja päiväkotien sisällä. Keravan varhaiskasvatussuunnitelma nähdään kuitenkin hyvänä työkaluna arjessa ja sen koetaan toteutuvan omassa työssä melko hyvin.

Keravan varhaiskasvatus lisää kyselyn pohjalta pedagogista koulutusta henkilökunnan tueksi varhaiskasvatussuunnitelman sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lasten varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi.  Seuraavan vuoden kehittämiskohteiksi valittiin kyselyn perusteella lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, sensitiivisen pedagogiikan edelleen kehittäminen (vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tukeminen), kulttuuri- ja kielitietoisuuden huomioiminen sekä oppimisympäristöjen kehittäminen.

 

Yhteistyöterveisin,

Hannele Koskinen
varhaiskasvatusjohtaja


Lisätietoja kyselyistä:

Hanna Sulonen

hanna.sulonen@kerava.fi

p. 040 318 3513

Päivitetty 27.05.2019 klo 16:18