Uutiset

Kerava tavoittelee kaupungin ja yritysten välistä kestävää ilmastoyhteistyötä yhdessä Vantaan ja Järvenpään kanssa

22.09.2021 klo 13:00

​Kerava, Vantaa ja Järvenpää ovat käynnistäneet syksyllä ympäristöministeriön rahoittaman yhteistyöhankkeen, jossa kehitetään kaupungin ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä alueellisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.


Hankkeen alussa kuntien käytössä olevia keinoja yritysten ilmastotyön tukemiseksi on koottu yhteen toimintamallikirjastoon, jonka ensimmäinen versio on julkaistu hiilineutraalisuomi.fi-sivustolla viime viikolla. Toimintamallit liittyvät muun muassa alueen yhteiskehittämiseen, markkinoiden ohjaamiseen, viestintään, toimijoiden törmäyttämiseen, palkitsemiseen sekä koulutukseen ja neuvontaan.


"Toimintamallikirjaston tarkoituksena on edistää kansallisesti kuntien ilmastotyötä kokoamalla toimintamallit yhteen paikkaan", hankkeen projektikoordinaattori Heta Itämäki kertoo. "Erikokoiset kunnat voivat helposti monistaa ja poimia keinoja vähitellen käyttöönsä, sillä toimintamallit eivät ole riippuvaisia toisistaan ja toiminnan voi käynnistää aluksi pienemmässä mittakaavassa. Lisäksi toimintamallikirjastoa täydennetään hankkeen aikana."


Paikallinen ilmastoyhteistyön kokeilu

Kaikilla hankkeessa mukana olevilla kaupungeilla on asetettuja ilmastotavoitteita. Keravan kaupungin tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että kaupungin lisäksi alueen muut toimijat, kuten yritykset, ovat mukana tekemässä tavoitteellista ilmastotyötä ja kiinnostuvat vähähiilisen liiketoiminnan mahdollisuuksista.  


Hankkeen aikana Vantaa, Kerava ja Järvenpää pilotoivat ilmastoyhteistyön mallia, joka pyrkii parantamaan alueella toimivien yritysten ilmastotyön edellytyksiä ja edistämään kaupunkien asettamia ilmastotavoitteita.


"Ennen pilotointia tarkastellaan, minkälaista yritysyhteistyötä kaupungeissa jo nykyisin tehdään ja miten ilmasto näyttäytyy siinä. Samalla puntaroidaan toimintamallikirjastoon koottujen toimintamallien soveltuvuutta Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien käyttöön", Itämäki jatkaa.


Kaupungin ja yritysten ilmastoyhteistyön kehittämisessä tärkeänä pidetään alueen yritysnäkökulman selvittämistä: esimerkiksi miten yritykset näkevät kunnan roolin ilmastotyön edistäjänä ja minkälaisia toiveita yrityksiltä nousee.


"Yritysnäkökulmaa selvitetään syksyn aikana kyselyllä, joka kohdennetaan suoraan alueen yrityksille. Lisäksi hankkeen pilotoinnin valinnassa painotetaan kaupunkien välistä yhteistyötä ja synergioiden hyödyntämistä, sillä myös yritykset toimivat yli kuntarajojen", Itämäki kertoo.


Pysyvää toimintamallia rakentamassa

Hankkeen loppupuolella Vantaa, Kerava ja Järvenpää laativat suunnitelman pysyvästä ilmastoyhteistyön mallista, jota on mahdollista ylläpitää hankkeen päättymisen jälkeen. Ilmastoyhteistyön mallia valitessa tarkastellaan pilotoinnin tuloksia, kaupunkien olemassa olevia resursseja ja pohditaan toimintamallien vaikuttavuutta erityisesti yritysten näkökulmasta.


"Tavoitteena on valita Vantaalle, Keravalle ja Järvenpäähän vaikuttavia ilmastoyhteistyön toimintamalleja järkevin resurssein ylläpidettäväksi", Itämäki selventää. "Ihannetilanteessa vastuuta ja resursseja toimintamallien vetämisestä jaetaan kaupunkien kesken, eivätkä kuntarajat määritä tekemistä liiaksi. Kaiken keskiössä on koko ajan alueellinen ilmastotyö yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi."


Vuoden kestävä
Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien yhteinen Elinkeinoelämän ja kunnan ilmastoyhteistyö -hanke on saanut 100 000 euron rahoituksen ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Tutustu hankkeeseen tarkemmin Vantaan kaupungin verkkosivuilla.Päivitetty 22.09.2021 klo 13:01