Uutiset

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulaki on uudistunut

Keravan terveyskeskus.
02.07.2021 klo 13:25

​Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksulakia on uudistettu ja laki on muuttunut 1.7.2021 alkaen. Uusi laki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta.

Uuden lain myötä muun muassa hoitajavastaanotot ovat muuttuneet maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Lisäksi perumattomien aikojen maksuja peritään ainoastaan 18 vuotta täyttäneiltä. 

Uusi laki täsmentää maksujen sisältövaatimuksia. Jatkossa kaikkiin maksuihin liitetään oikaisuvaatimusohje sekä tieto siitä, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Jatkossa kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta, alentamista tai perimättä jättämistä. Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Uusi laki korostaa maksun alentamisen tai perimättä jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksujen muutokset Keravalla

Uuden lain mukaisesti myös Keravalla hoitajavastaanotot ovat muuttuneet maksuttomiksi. Jos sairaanhoitajan käynti muuttuu lääkärikäynniksi, peritään asiakkaalta maksu lääkärin vastaanottokäynnistä.

Peruuttamattomista lääkärin vastaanottokäynneistä peritään 50,80 euron maksu. Peruuttamattomista hoitajakäynneistä peritään 25 euron maksu. Maksua ei peritä peruuttamatta jätetyltä neuvolakäynnistä, eikä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein.

Olemme lähettäneet tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon sekä kotihoidon asiakkaille tai heidän omaisilleen kirjeen, jossa kerrotaan, miten lakimuutos vaikuttaa heidän asiakasmaksuihinsa.

Asiakasmaksut määräytyvät Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan 10.6.2021 § 75 vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti.

Maksukaton uudistus tulee voimaan 1.1.2022

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto, eli asiakasmaksujen enimmäismäärä. Maksukattoa kerryttää jatkossa aiempaa enemmän maksuja, kuten suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittävät asiakasmaksut. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Maksukaton seurantavastuu säilyy asiakkaalla.

Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.


Lisätietoa Keravan sote-palveluiden asiakasmaksuista

Lisätietoa: Asiakasmaksulain uudistus (STM)

Päivitetty 02.07.2021 klo 13:31