Uutiset

Valtakunnallinen yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin on käynnissä 23.2.–7.4.2021.

22.02.2021 klo 09:00

Oppivelvollisuus laajenee vuodesta 2021 lähtien siten, että nykyiset peruskoulun 9.-luokkalaiset kuuluvat sen piiriin. 9.-luokkalaisilla on velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. 

Peruskoulunsa 2021 päättävistä keravalaisista arviolta 60 prosenttia saa opiskelupaikan lukiokoulutuksessa ja 40 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa. Keravan alueella toimivissa oppilaitoksissa, Keravan lukiossa, Keski-Uudenmaan ammatillisessa oppilaitoksessa (Keuda) sekä Careeriassa on runsaasti aloituspaikkoja syksyllä 2021.

Yhteishaku Opintopolku-palvelussa

Yhteishaussa 23.2.–7.4.2021 (hakuaikaa on jatkettu alkuperäisestä päättymispäivästä 23.3.) ovat mukana ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus. Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksensa päättäville sekä ilman tutkintoa oleville hakijoille.

Koulutuksiin haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Opintopolusta löytyvät myös tiedot haettavista koulutuksista ja oppilaitoksista sekä linkit oppilaitosten verkkosivuille.

Peruskoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat ysiluokkalaisia koulutusvalintojen tekemisessä.

Vuoden 2021 yhteishaun ajankohdat

Yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen: 23.2.–23.3.

Haku erityisenä opetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen: 23.2.–23.3.

Haku perusopetuksen jälkeiseen lisäopetukseen ja valmistavaan koulutukseen: 23.2.–23.3

Oppivelvollisuuden laajeneminen astunut voimaan - jokaiselle nuorelle mahdollisuus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuus päättyy jatkossa nuoren täyttäessä 18 vuotta tai hänen suoritettuaan toisen asteen tutkinnon. Laajennus astuu voimaan ikäluokka kerrallaan, alkaen keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla olevista oppilaista.

Nuorella on velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen

Voimaan tullut laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Muutos tapahtuu asteittain siten, että nykyiset 9.-luokkalaiset kuuluvat tänä vuonna laajennuksen piiriin.

Laajennuksen myötä nuorella on perusopetuksen päättymisen jälkeen hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot.

Mikäli nuori jää ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa, saa hän omasta koulustaan ohjausta elokuun loppupuolelle asti hakeakseen opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä oikeus opintojen maksuttomuuteen koskeen nuoria, jotka kuuluvat oppivelvollisuuden piiriin ja ovat peruskoulun 9. luokalla keväällä 2021.

Oppivelvollisuuden laajeneminen astunut voimaan

Oppivelvollisuuden laajeneminen on astunut voimaan 1.1.2021. Laajentamisen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa osaamiseroja, kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Laajennus voimaan ikäluokka kerrallaan

Oppivelvollisuuden laajeneminen tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Velvoite hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen koulutuksessa on ensimmäisenä nyt niillä nuorilla, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla eli pääosin vuonna 2005 syntyneillä nuorilla. Tästä tänä kevään perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajeneminen koskee jatkossa kaikkia perusopetuksensa päättäviä nuoria.

Oppivelvollisuuden laajenemista koskeva laki ei koske oppilaita, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa ennen lain voimaan tuloa 1.1.2021. Laki ei siten koske esimerkiksi lain voimaantullessa perusopetuksen lisäopetuksessa (10-luokka) olevia oppilaita.

Jos keväällä 2021 perusopetuksensa päättävällä nuorella ei ole vielä valmiuksia siirtyä tutkintotavoitteiseen (ammatilliseen koulutukseen tai lukioon) koulutukseen, hän voi suorittaa oppivelvollisuuttaan myös perusopetuslain mukaisessa lisäopetuksessa, lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa tai aikuisten perusopetuksessa. Nivelvaiheen koulutus voi kestää maksimissaan yhden vuoden.

Oppivelvollisuus päättyy nuoren täyttäessä 18 vuotta

Perusopetuksen järjestäjällä on ohjaus- ja valvontavastuu siitä, että jokainen 9. vuosiluokan oppilas hakeutuu opiskelemaan toisen asteen oppilaitokseen. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon, ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Jos opiskelija keskeyttää toisen asteen opinnot ennen tutkinnon suorittamista tai täysi-ikäiseksi tulemistaan, hänen tulee hakeutua uudelleen toisen asteen opintoihin.

Uusi oppivelvollisuuslaki määrittää, että myös perusopetuksen päättävillä oppilailla on oikeus saada tarpeidensa mukaista tehostettua opinto-ohjausta. Tästä ohjauksesta huolehtivat koulujen opinto-ohjaajat, jotka ovat jo aiemminkin tätä ohjaustyötä tehneet koko yläkoulun ajan.

Toisen asteen opintojen maksuttomuus

Oppivelvollisuuslaki sekä oppivelvollisuuteen ja sen maksuttomuuteen liittyvät muut lait astuvat voimaan 1.8.2021. Uusissa laeissa määritellään oppivelvollisuuden jatkuminen 18 ikävuoteen asti sekä toisen asteen koulutuksen maksuttomuus.

Koulutuksen maksuttomuus on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Opetus ja ruokailu ovat maksuttomia, kuten ennenkin. Uudistuksen myötä maksuttomuus laajenee koskemaan oppimateriaaleja, työvälineitä, työasuja ja työaineita. Maksuttomuus ei koske erityistä harrastuneisuutta edellyttävillä oppilinjoilla käytettäviä henkilökohtaisia opiskeluvälineitä. Kohtuullisia maksuja voidaan myös periä opiskelijalle vapaehtoisesta toiminnasta, kuten opintoretkistä, -vierailuista ja tapahtumista.  

Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää (kaksoistutkinto), oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen on maksutonta viiden tutkintoon kuuluvan kokeen osalta sekä tutkintoon kuuluvan hylätyn kokeen osalta.

Koulumatkakuluihin opiskelija saa Kelan koulumatkatukea.

Kevään 2021 yhteishaku käynnistyy helmikuussa

Kevään 2021 yhteishaussa jokaisen perusopetuksensa päättävän oppilaan on haettava opiskelupaikkaa toiselle asteelle. Yhteishaku on päällä 23.2.-7.4.2021. Perusopetuksen opinto-ohjaajat toimivat opiskelijoiden ja huoltajien apuna hakuprosessissa. Päivitetty 04.03.2021 klo 08:32