Uutiset

Keravan koulut saivat tulokset asiakastyytyväisyyskyselystä

07.06.2017 klo 12:00

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala keräsi talvella palautetta perusopetuksen oppilailta ja oppilaiden huoltajilta. Vuosittain toteutettavien kyselyiden avulla halutaan selvittää koulujen oppilaiden hyvinvointia ja huoltajien näkemyksiä palvelujen laadusta. Keravalaisten tyytyväisyys perusopetuksen palveluiden laatuun on pysynyt korkealla.

Oppilaskysely oli avoimena 27.1.-15.2.2017 ja siihen vastasivat vuosiluokkien 3-9 oppilaat. Huoltajakysely osoitettiin 1., 3., 5., 7. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajille. Huoltajat vastasivat kyselyyn 1.3.-27.3.2017.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa asiakastyytyväisyyttä kuvaaviin väitteisiin. Huoltajien vastauksista laskettu asiakastyytyväisyysprosentti oli tänä vuonna 89 %. Viime vuonna asiakastyytyväisyysprosentti oli 88 % ja sitä edellisenä 90 %. Vastaajat arvioivat kantansa väittämiin neliportaisella asteikolla hyvin tyytymättömästä erittäin tyytyväiseen. Tyytyväisyysprosenttiluku kertoo melko tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten osuuden vastaajista. Kyselyyn vastasi tänä keväänä 2015 oppilasta ja 549 huoltajaa.

Viime vuoteen verrattuna olivat parantuneet esimerkiksi tyytyväisyys yläkoulujen laaja-alaisen eritysopetukseen sekä kuraattori- ja koulupsykologipalveluihin. Vastaajat olivat huomattavasti aiempaa tyytyväisempiä ala- ja yläkoulujen tapaan hoitaa kiusaamistilanteita. Yhteistyön luokanopettajien ja -valvojien kanssa koettiin olevan sujuvampaa. Oppilaat ja huoltajat kokivat, että koulujen yhteishengessä ja oppimateriaalin kunnossa olisi hieman parannettavaa aiempiin vuosiin verrattuna.

Kysely sisälsi monivalintakysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä. Näiden vastaukset vaihtelivat huomattavasti koulukohtaisesti. Edellisvuosien tapaan oppilaat antoivat avoimissa vastauksissaan eniten palautetta kouluruuasta ja tilojen viihtyisyydestä.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita oppilaita ja huoltajia saadusta palautteesta.

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Päivitetty 07.06.2017 klo 12:36