Uutiset

#uuttakoulua-hanke etenee Keravalla

30.01.2020 klo 08:55

Huoltajakyselyssä selvisi, että esikoululaisia jännittää koulun aloituksessa esimerkiksi se, saavatko he kavereita.

Kerava kehittää perusopetustaan #uuttakoulua-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Hankkeeseen liittyviä osaamislaboratorioita järjestettiin Keravalla marraskuun lopussa, ja mukana oli noin 50 osallistujaa eri hankekunnista. Osaamislaboratorioissa kunnat esittelivät, mitä ovat hankkeessa tähän mennessä tehneet. Esillä olivat muun muassa vahvuuspedagogiikka ja osallisuus.

Keravalta hankkeessa on mukana neljä kehittämispolkua. Päivölänlaakson koulussa kehitetään positiivista pedagogiikkaa, jossa korostetaan oppilaiden vahvuuksia. Keravanjoen koulussa kehitetään toimintakulttuuria, kasvun ja oppimisen tukipalveluissa monialaista yhteistyötä ja hyvinvointia sekä kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. 

Päivölänlaaksossa keskitytään oppilaiden vahvuuksiin

Päivölänlaakson koulussa tavoitteena on auttaa henkilökuntaa ja oppilaita ymmärtämään positiivisen pedagogiikan merkitys ja vakiinnuttaa se osaksi koulun toimintakulttuuria. Tämä tarkoittaa vahvuuksien hyödyntämistä oppimisessa ja palautteen antamisessa, vahvuuskasvatuksen näkyväksi tekemistä sekä rakenteiden luomista. Positiivisessa pedagogiikassa arvostetaan lapsia tasavertaisesti ja keskitytään siihen, missä kukin lapsi on kyvykäs ja taitava.

Toisena tavoitteena on, että oppilaat oppivat tunnistamaan, käyttämään ja kehittämään omia vahvuuksiaan ja taitojaan. Pyrkimyksenä on myös, että oppilaat oppivat tunnistamaan ja sanoittamaan toistensa vahvuuksia ja kannustamaan toisiaan sekä käyttämään vahvuuksiaan yhteiseen hyvään. Työkaluna käytetään positiivista CV:tä eli PCV:tä, johon tallennetaan lapselle merkityksellisiä asioita häntä itseään koskettavalla tavalla. Siihen voi kerätä näyttöä osaamisesta ja onnistumisista eri ympäristöissä ja tilanteissa kirjallisesti tai kuvien ja videoiden avulla. Itsearvioinnin lisäksi palautetta saadaan ikätovereilta, vanhemmilta, opettajilta, valmentajilta ja muilta läheisiltä.

Hankkeeseen osallistuu koulusta kolme opettajaa luokkineen. He kouluttavat oppilasagentteja toimimaan PCV-katalysaattoreina myös muissa luokissa.

Keravanjoen koulussa suunnitellaan uutta koulua ja luodaan toimintakulttuuria

Keravanjoen koulussa on keskitytty uuden, rakenteilla olevan koulun suunnitteluun ja yhteisen toimintakulttuurin luomiseen. Toimintakulttuuria lähestytään konkreettisten asioiden kuten tilojen käytön, kalustesuunnitelmien ja koulupäivän rakenteen suunnittelun kautta. Asiaa on työstetty koulun laaja-alaisessa johtoryhmässä, ja myös kouluvierailuja ja yhteistyötä muiden keravalaisten koulujen kanssa on tehty.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa edistetään osallisuutta

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa keskitytään oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuuden kokemuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen kouluympäristössä. Hankkeessa mukana olevat oppilashuollon eri ammattiryhmien työntekijät ovat haastatelleet asiakkaitaan liittyen näiden kokemuksiin yhteistyöstä.

Erityisesti koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja jälkihoito sekä toisaalta kolmiportaisen tuen toimien suunnittelu ovat aihepiirejä, joissa koulun ja kodin toimiva dialogi on tärkeää. Vuoden 2020 aikana oppilashuollossa kouluttaudutaan käyttämään muun muassa kuviin ja peleihin perustuvaa menetelmää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia edistävän toimintakulttuurin vahvistamiseen.

Hallinnossa kehitetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä

Kasvatuksen ja opetuksen hallinnossa on tehty kyselyitä esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittämisestä opettajille ja huoltajille, ja seuraavaksi yhteistyöstä kysytään päiväkotien johtajilta ja peruskoulujen rehtoreilta. Lasten näkemyksiä on selvitetty haastattelemalla. Lasten, huoltajien ja opettajien näkökulmaa selvitetään myös ideointikahvilassa 5. helmikuuta.

Huoltajille joulukuussa tehdyssä kyselyssä selvisi, että esikoululaisia mietityttävät monenlaiset asiat ennen koulun aloittamista. Suurimmat huolenaiheet liittyivät siihen, ettei koulussa saa kavereita. Lisäksi lapsia on huolettanut se, etteivät osaa koulun alkaessa riittävästi tai eivät opi lukemaan. Koulun aloittamista voitaisiinkin huoltajien mielestä helpottaa esimerkiksi useilla tutustumiskäynneillä kouluun sekä esiopetusryhmien ja koululuokkien yhteisellä toiminnalla. Monien huoltajien mielestä lapsille tulisi painottaa, ettei tiedollista osaamista tarvita koulun alkaessa, vaan koulu on paikka, jonne mennään oppimaan.

Kyselyjen tuloksia käytetään, kun työryhmä päivittää esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelman kevään aikana. Suunnitelmaa tehdessään työryhmä tutustuu myös muiden kuntien joustavan esi- ja alkuopetuksen malleihin sekä alkuluokkatoimintaan.


Esi- ja alkuopetuksen kehittämisen ideointikahvilassa 5.2. on vielä muutama paikka vapaana. Ilmoittaudu kahvilaan sähköpostitse (opetus@kerava.fi).


#uuttakoulua-hankkeeseen osallistuu Keravan lisäksi 15 Uudenmaan kuntaa: Hanko, Raasepori, Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Karkkila, Vihti, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Sipoo ja Tuusula. Hankekokonaisuudesta vastaa Tuusulan kunta, ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen, DialogiAkatemian, Positiivisen CV:n, ME-säätiön, Suomen Vanhempainliiton, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ja Opetushallituksen kanssa. Hanke on osa valtakunnallista Uusi peruskoulu -ohjelmaa.


Päivitetty 06.02.2020 klo 11:20