Mikä muuttuu hyvinvointialueella?

Mikä muuttuu? 

Nykyisin kuntien sekä pelastuslaitosten järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Vantaan ja Keravan alue muodostaa yhdessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen, jolle siirtyvät Vantaan ja Keravan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä alueen pelastustoimi. 

Hyvinvointialueiden perustaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtyminen niiden järjestämisvastuulle on historiallinen muutos Suomessa. Suomen 21 hyvinvointialueen perustamisen myötä valtion ja kuntien rinnalle luodaan uusi hallinnon taso, joka vastaa osaltaan alueiden hallinnosta ja demokratian toteutumisesta. 

Muutos on myös suuri käytännön työn tasolla. Kahden eri kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö sekä pelastustoimen työntekijät siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen, minkä lisäksi esimerkiksi tilojen, tukipalveluiden ja organisaatiorakenteen siirto ja rakentaminen tulee valmistella huolella. 

Turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle - Mitä se tarkoittaa?

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelutyössä on kiinnitetty erityistä huomiota ”turvalliseen siirtymään” hyvinvointialueelle, mutta mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan? 

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistäminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle on valtava muutos. Hyvinvointialueelle luodaan kokonaan uudet hallinto- ja palveluorganisaatiot ja alueen palvelukseen siirtyy vuoden 2023 alusta yli 4000 työntekijää. 

Turvallisen siirtymän periaatteella varmistetaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen ydintehtävät jatkuvat hyvinvointialueella saumattomasti ja että hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön työolosuhteet pysyvät kunnossa. Turvallisella siirtymällä varmistetaan mm. palveluiden saatavuus, ICT-järjestelmien toimivuus sekä henkilöstön palkkojen maksu ilman häiriöitä.  

Vaikuttavia palveluita koko alueelle

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on kunnista erillinen organisaatio, jota johtaa hyvinvointialueen oma aluevaltuusto. Hyvinvointialue tarjoaa palveluita koko alueelle, nykyisistä kuntarajoista riippumatta. 

Nykyiset kaupunkien sekä pelastuslaitoksen palvelut eivät vain siirry hyvinvointialueelle, vaan niiden parhaista käytännöistä luodaan uusi organisaatio, joka on enemmän kuin osiensa summa. Valtakunnallisesti uudistuksen tavoitteita ovat mm. parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Käytännössä palveluiden kehittämisen tavoitteena on mm. kiireettömään hoitoon pääsy seitsemän päivän kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. 

Palveluiden kehitystyössä pidetään mukana alueen asukkaat sekä yritykset, järjestöt ja muut hyvinvointialueen yhteistyökumppanit. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sote-palveluita kehitetään Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa

Henkilöstö osana muutosta

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen työntekijät, opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät, joiden työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä, siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2023. Uudistuksen myötä ketään ei siis irtisanota ja työsuhteet jatkuvat keskeytyksettä. 

Uudistuksen tavoitteena on myös turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti hyvinvointialueelle. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelutyössä kiinnitetäänkin erityisesti huomiota hyvinvointialueen henkilöstön veto- ja pitovoiman kehittämiseen ja henkilöstön osallisuuteen muutoksessa.

Historiallinen uudistus hallinnon tasolla

Hyvinvointialue on itsenäinen julkishallinnon toimija. Kuntien ja maakuntien rinnalle on siis perustettu aivan uusi hallinnon taso, jolle siirtyy osa kuntien ja pelastuslaitosten tehtävistä. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleissa valittu aluevaltuusto, joka asettaa hyvinvointialueelle aluehallituksen ja valitsee hyvinvointialueen johtajan. 

Hyvinvointialue vastaa itsenäisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä, mutta myös omasta hallinnostaan sekä demokratian ja asukkaiden osallisuuden toteutumisesta. Hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitut päättäjät päättävät meidän kaikkien arkeen liittyvistä kysymyksistä, kuten hammashoidosta tai sosiaalipalveluista. Aluevaaleissa äänestämisen lisäksi hyvinvointialueen asukkaat voivat vaikuttaa alueen toimintaan mm. vanhus- ja vammaisneuvostojen, nuorisovaltuuston ja muiden osallistumiskanavien kautta. 

Hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta, vaan hyvinvointialueen rahoitus tulee pääosin valtiolta sekä asiakasmaksuista. Rahoituksen käytöstä päättää aluevaltuusto.  


Päivitetty 01.08.2022 klo 15:00