Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostus alkaa tonttijaosta. Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus. Tontin lohkomisen yhteydessä voidaan perustaa myös tarpeelliset kiinteistörasitteet. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin, jolloin se on rakentamis- ja kiinnityskelpoinen. Rekisteröity, asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.


Tonttijako ja tonttijaon muutos

Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavan yhteydessä. Tonttijako laaditaan maanomistajan hakemuksesta, tai kun se muutoin havaitaan tarpeelliseksi, ja yhteistyössä maanomistajan kanssa. Tonttijakoehdotus asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi, jonka aikana asianosaisilla on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta. Tonttijako hyväksytään tontti-insinöörin päätöksellä.


Tonttijaon laadinta kestää hakemuksesta hyväksyntään keskimäärin 1–2,5 kuukautta. Mikäli samanaikaisesti on haettu sekä tonttijakoa että lohkomista, niiden yhteenlaskettu hyväksymisaika on keskimäärin 2–6 kuukautta. Hae tonttijakoa tai tonttijaon muutosta kiinteistötoimitushakemuksella.


Tontin lohkominen

Tontti muodostetaan pääsääntöisesti tontin lohkomistoimituksella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Lohkomisen yhteydessä voidaan perustaa myös tarpeelliset kiinteistörasitteet, kuten kulkuyhteys ja johtorasitteet, sekä poistaa tarpeettomaksi jääneet rasitteet. Tontin lohkominen vie aikaa hakemuksesta tontin rekisteröintiin 2-4 kuukautta lainmukaisine valitusaikoineen. Tontti merkitään kiinteistörekisteriin, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys. Hae tontin lohkomista kiinteistötoimitushakemuksella.


Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Tavallisimpia rasitteita ovat kulkurasitteet ja erilaiset vesi-, viemäri-, sähkö tms. johtorasitteet sekä rasite autojen pitämistä varten. Myös jätteiden kokoamispaikkaa varten voidaan perustaa rasite. Rasiteoikeus voidaan erityisistä syistä perustaa myös määräaikaisena. Kiinteistörasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä. Erillistä rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja. Rasitetoimitus kestää 1-3 kuukautta. Hae rasitetoimitusta kiinteistötoimitushakemuksella.


Rajankäynti

Jos kiinteistön rajalta on hävinnyt rajamerkki tai rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan kiinteistön omistajan hakemuksesta tehdä rajankäynti. Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa, joka kestää noin 3 kuukautta. Hae rajankäyntiä tai muuta kiinteistönmääritystä kiinteistötoimitushakemuksella.


Rajannäyttö

Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken erimielisyyttä eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen merkitä maastoon, voi maanomistaja tilata rajannäytön. Tällöin rajapyykin sijainti merkitään puupaaluin tai merkintämaalilla. Hae rajannäyttöä rajannäyttöhakemuksella.

Päivitetty 03.05.2021 klo 18:12