Sijoittamissopimuksen lupaohjeet ja -ehdot

Lupaohjeet ja -ehdot katualueille ja muille yleisille alueille sijoitettaville pysyväluonteisille putkille, johdoille ja niihin liittyville laitteille.

Kun tarkoituksena on sijoittaa asemakaavan mukaiselle katu- tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja, laitteita, rakenteita tai rakennelmia (myöhemmin “rakenne”), tulee Keravan kaupunkitekniikan kanssa tehdä sijoittamissopimus. Sopimus tulee tehdä myös silloin kun vanhoja rakenteita uusitaan.

Sijoittamissopimuksen tekeminen kaupungin ja rakenteen omistajan tai haltijan välille perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999, mm. 161 § – 163 §.

Muille kuin katu- tai yleisille alueille tai asemakaavoittamattomalle alueelle johtojen tai rakenteiden sijoittamiseksi tarvitaan myös Maankäyttö- ja rakennuslain 161 § – 163 § mukaisesti sopimus maanomistajan kanssa. Tällaisia ovat mm. LPA-alueet ja muut tontit. Esimerkiksi kaupungin tonteille sijoittamiseksi tarvitaan käyttöoikeussopimus tai -suostumus. Suostumuksen valmistelee kaupunkikehityspalvelut ja allekirjoittaa kaupunkisuunnittelujohtaja.

Rakenteet, jotka vaativat sijoittamissopimuksen kaupunkitekniikan kanssa

Alla on määritelty tavallisimmat rakenteet, joiden sijoittaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle vaatii sijoittamissopimuksen:

 • Kaukolämpö-, maakaasu-, tele- ja sähkölinjat katu- tai muulla yleisellä alueella, kun pituus ylittää 10 metriä.
 • Kaikki edellä mainittuihin linjoihin liittyvät kaivot, jakokaapit ja muut rakenteet katu- tai muulla yleisellä alueella, paitsi muuntamot, joille haetaan erikseen lupa Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta.

Johtojen sijoittamissopimushakemus

Hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö, kuten maanomistus, kaavatilanne (myös vireillä olevien hankkeiden osalta) sekä johtotietojen selvittäminen, muun muassa kaapelit, kaukolämpö, maakaasu, vesijohdot, viemäriputket ja niihin kuuluvat laitteet sekä niiden varoetäisyydet.

Sijoittamissopimushakemus liitteineen tulee olla kunnallistekniikkaan perehtyneen asiantuntijan tekemä. Suunnittelijan tulee perehtyä kaikkiin alueella sijaitseviin olemassa oleviin maanalaisiin ja päällisiin laitteisiin sekä kasvillisuuteen, kuten puut, sekä tarkistaa varoetäisyydet ennen hakemuksen tai suunnitelman toimittamista.

Hakemukseen liitetään:

 • Selkeä suunnitelmakuva uudesta sijoitettavasta rakenteesta pdf-muodossa.
 • Suunnitelmakuvan ajantasaisessa pohjakartassa tulee näkyä kaupungin viemärit ja vesijohdot laitteineen.
 • Hakemuksen kuvauksesta tulee selvitä sijoitettavan rakenteen mitat, korkeusasema ja rakentamistapa sekä rakenteen omistaja ja yhteyshenkilö.

Sijoittamisen yleisehdot

Kaapeleiden sijoittamissyvyys on vähintään 0,7 metriä. Risteysalueilla sekä teiden alituksissa ja poikituksissa kaapelit tulee sijoittaa vähintään 1,0 metrin syvyyteen.

Vesihuollon etäisyysvaatimukset:

 • Mikäli kaapelit sijoittuvat kaupungin vesijohdon tai viemärin suuntaisesti, ne tulee sijoittaa vähintään 2 metrin etäisyydelle johdosta.
 • Kaivoihin, paloposteihin sekä muihin vesihuollon varusteisiin on jätettävä vähintään 2 metrin etäisyys.
 • Varoetäisyys on tapauskohtainen ja se on varmistettava aina erikseen vesihuollosta. Jos 2 metrin etäisyys ei täyty, on luvan hakijan sovittava katselmus vesihuollon verkostomestarin kanssa ennen sijoittamissopimuksen allekirjoitusta.

Viherpalveluiden etäisyysvaatimukset:

 • Kaivanto ei pääsääntöisesti saa ulottua 3 metriä lähemmäs puun tyveä. Jos 3 metrin välimatka ei täyty, tulee luvan hakijan sopia katselmus viherpalveluiden viheraluemestarin kanssa.
 • Suunnitelma on hyväksytettävä uudelleen, mikäli toteutussuunnitelma muuttuu hyväksytystä suunnitelmasta tai kohteeseen sisältyy muita kuin hakemuksessa esitettyjä rakenteita tai laitteita.
 • Hakija on velvollinen kartoittamaan luvan tarkoittamat johdot, rakenteet ja laitteet Keravan kaupungin järjestelmiin soveltuen.
 • Hakija vastaa luvan tarkoittamien rakenteiden, laitteiden ja johtojen rakentamisesta, kunnostamisesta ja kunnossapidosta, sekä vastaa kaupungille tai kolmannelle osapuolelle em. töistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai haitoista.
 • Sopimuksessa katsotaan samanarvoiseksi sijoitettava kaapelinsuojaputki tai maanvarainen kaapeli.
 • Hakija/laitteen omistaja vastaa kaikista sopimuksen tarkoittamien rakenteiden rakentamisen ja käytön kustannuksista sekä kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.
 • Sopimus rakenteen sijoittamisesta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999 161 §) mukaisesti sitoo myös sen uutta omistajaa tai haltijaa. Rakenteen omistaja on velvollinen hakemaan muun alueen kuin katualueen osalta rakennusvalvontaviranomaiselta sijoittamispäätöksen.
 • Sopimus on voimassa päätöspäivästä. Sopimus raukeaa ilman erillistä ilmoitusta, ellei työtä sopimuksen tarkoittamassa kohteessa aloiteta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen myöntämispäivästä.
 • Mikäli rakenne on sijoitettu yleiselle alueelle ilman asianmukaista lupaa tai sijoittamissopimusta, kaupunki voi määrätä rakenteen omistajan tai haltijan viipymättä poistamaan sen kustannuksellaan.
 • Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on hankittava johtoselvitys, ja katu- tai muun yleisen alueen osalta on tehtävä katulupa-/kaivutyöhakemus Lupapisteen kautta.
 • Johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtämisessä menetellään MLR 89 § mukaisesti

Määräaikaista sijoittamissopimusta ei tehdä. Erityisesti talonrakennustyömaiden yhteydessä syntyy tilanteita, jossa rakenteita ei sijoiteta kadulle pysyvästi, mutta niistä aiheutuu haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi rakennustelineet, nosturit ja työmaakopit. Määräaikaista rakenteen sijoittamista käsitellään katualueen tilapäisenä käyttönä, ja siitä tulee hakea erikseen katulupa Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta.