Tiekunnan käynnistäminen

Yksityistielain myötä kaupunki voi edelleen mahdollisesti avustaa yksityisteitä, kunhan tietä varten on perustettu lain mukaisesti toimiva tiekunta.

Yksityistien tieyksiköinti (maanmittauslaitos, pdf).

Tältä sivulta löydät ohjeet tiekunnan uudelleen käynnistämiseen.

 • Toimitsijamies tai hoitokunta kutsuu koolle tiekunnan kokouksen. Kenellä tahansa tieosakkaalla on oikeus kutsua tiekunnan kokous koolle, jos tiekunta on ollut toimimattomana yli viisi vuotta. Tieosakkaiden tiedot saa kunnalta.

  Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosakkaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa. Kutsu tulee toimittaa aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta.

  Tiekunta valitsee toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

  • Hoitokuntaan on valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on kolme, on valittava ainakin yksi varajäsen.
  • Toimitsijamiehelle kannattaa valita sijainen. Valittava henkilö voi olla muukin henkilö kuin tieosakas.
  • Tehtäviin valittavalta on hankittava suostumus.

  Jos kokouksessa aiotaan valita tieisännöitsijä tai muu ulkopuolinen toimitsijamies, on valintaa varten pyydettävä muutama tarjous jo etukäteen. Silloin päätös saadaan tehtyä jo käynnistävässä kokouksessa.

  Tiekunta päättää tieyksikköjaon laskemisesta uudelleen. Yksikkölaskelman voi tehdä itse tai teettää ulkopuolisella tieisännöitsijällä.

  Huomioithan, että tiekunnan päätösten on oltava yksimielisiä.

  Malli kokouskutsusta käynnistävään kokoukseen (docs)
  Malli ensimmäisen kokouksen pöytäkirjasta (docs)

 • Jos tiekunnalle on valittu hoitokunta, pidetään hoitokunnan järjestäytymiskokous.

  Tiekunnan kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville sillä tavalla, kuten kokouksessa on sovittu. Jos pöytäkirjaa ei aseteta nähtäville, eivät kokouksen päätökset tule lainvoimaisiksi. Päätökset tulevat lainvoimaisiksi kolme kuukautta nähtäville asettamisesta.

  Ilmoita hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot maanmittauslaitokselle ja Keravan kaupungille. Ilmoita kaupungille myös tieto tiekunnan uudelleen järjestäytymisestä.

  Ilmoita tiekunnan yhteystiedot (maanmittauslaitos)

  Kaupungille tiedot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen kaupunkitekniikka@kerava.fi.

 • Seuraava kokous voidaan järjestää, kun tiekunta on laillisesti uudelleenjärjestäytynyt ja päätökset ovat lainvoimaisia.

  Tiekunnan tärkeimpiä päätöksiä ovat

  1. tieyksikkölaskelman vahvistaminen
  2. tarpeellisin osin päätökset muista YksTL:n 58 §:ssä mainituista asioista
  3. liikennemerkkitietojen ilmoittaminen Digiroad-tietojärjestelmään.

  Kohta 3 voidaan myös käsitellä tieyhtiön kolmannessa kokouksessa.

  Huomioithan, että päätösten on oltava yksimielisiä, sillä tieyksikkölaskelma ei ole vielä lainvoimainen.

  Tiekunnan yhteystietojen ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle (maanmittauslaitos.fi)
  Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin (vayla.fi)
  Tieisännöitsijöiden yhteystietoja (tieyhdistys.fi)