Keravan kulttuurikasvatussuunnitelma

Nuori soittaa seinäpuhelimella taidenäyttelyssä.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta päiväkodeissa ja kouluissa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamista. Suunnitelma perustuu Keravan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön.

Keravalla kulttuurikasvatussuunnitelma kulkee nimellä Kulttuuripolku. Keravalaiset lapset kulkevat jatkossa kulttuuripolkua esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka.

Jokaisella lapsella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa kaikille keravalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, kokea sekä tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Lapset ja nuoret kasvavat rohkeiksi kulttuurin ja taiteen käyttäjiksi, muokkaajiksi ja tuottajiksi, jotka ymmärtävät kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelman arvot

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelman arvot pohjautuvat Keravan kaupunkistrategiaan sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

Kulttuurikasvatussuunnitelman arvopohjana ovat rohkeus, inhimillisyys, osallisuus, jotka luovat perustan aktiiviseksi ja hyvinvoivaksi ihmiseksi kasvamiselle. Arvopohja ohjaa läpileikkaavasti kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelua ja toteutusta.

Rohkeus

Monimuotoisten oppimisympäristöjen avulla, monella tavalla tehden, ilmiöpohjaisen oppimisen kautta, lapsilähtöisesti toimien, rohkeasti uutta ja erilaista kokeillen.

Inhimillisyys

Jokainen lapsi ja nuori saa tehdä, osallistua ja toimia omien taitojensa mukaisesti, yhdenvertaisesti, moniarvoisesti ja moninaisesti, kestävään tulevaisuuteen suunnaten, keskiössä ihmisyys.

Osallisuus

Kaikkien oikeus kulttuuriin ja taiteeseen, itsetekeminen, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, tasa-arvo, demokratia, turvallinen kasvu, yhdessä osallistuminen.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan yhdessä

Kulttuurikasvatussuunnitelma on vapaa-ajan ja hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen -toimialojen sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteinen ohjaava suunnitelma. Ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa.

Kulttuurikasvatussuunnitelma edistää alueellista ja yksilöiden välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua taide- ja kulttuurisisältöihin osana kasvatusta ja opetusta, varhaiskasvatus- tai koulupäivän aikana. Keravan kulttuurikasvatussuunnitelmaa kutsutaan Kulttuuripoluksi. Ohjelman monimuotoiset sisällöt ja luovat toimintaympäristöt tuovat oivalluksia, iloa ja elämyksiä oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen.

Kulttuuripolku koostuu kohdennetuista sisällöistä ikäluokittain varhaiskasvatuksesta aina yhdeksänteen luokkaan asti. Kulttuuripolun ohjelmasisällöissä, teemoissa ja painotuksissa huomioidaan eri kohderyhmien toimintamahdollisuudet ja -valmiudet sekä alueen kulttuuritarjonta ja ajankohtaiset lapsia kiinnostavat ilmiöt. Kulttuuripolkujen avulla lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin taiteen muotoihin sekä laajasti keravalaisiin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt

Kulttuuripolun tarkemmat sisällöt vahvistetaan vuosittain ja sitä noudatetaan talousarvion puitteissa.

0-6-vuotiaille

KohderyhmäTaiteenlajiToteuttajaTavoite
Alle 3-vuotiaatKirjallisuusKirjastoLukuinnon tukeminen. Sanataide ja lapsen taiteellisen toimijuuden vahvistaminen.
0-6-vuotiaatKirjallisuusKirjastoLukuinnon tukeminen, sanataide.
3-5-vuotiaatKirjallisuusKirjastoLukemaan innostaminen. Sanataide ja lapsen taiteellisen toimijuuden vahvistaminen.

Eskareille

KohderyhmäTaiteenlajiToteuttajaTavoite
Eskarit
MusiikkiMusiikkiopistoYhteisöllinen konserttikokemus ja yhdessä laulaminen.
EskaritKirjallisuusKirjastoLukemaan innostaminen ja lukemaan oppimisen tukeminen. Sanataide ja lapsen taiteellisen toimijuuden vahvistaminen.

1.-9.-luokkalaisille

Kohderyhmä
TaiteenlajiToteuttajaTavoite
1-luokkaKirjallisuusKirjastoKirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen.
2-luokkaKirjallisuusKirjastoLukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen tukeminen.
2-luokkaKuvataide ja muotoiluMuseopalvelut (Sinkka)Kuvanlukutaito, taiteen jamuotoilun sanasto ja luova ilmaisu.
3-luokkaEsittävä taideKeski-Uudenmaan teatteri ja kulttuuripalvelutTeatteriin tutustuminen.
4-luokkaKulttuuriperintöKulttuuripalvelutKotiseutumuseoon tutustuminen, paikallishistoria ja muutokset ajassa.
5-luokkaSanataideKirjastoTaiteellisen toimijuuden vahvistaminen ja oman tekstin tuottaminen.
6-luokkaKulttuuriperintöKulttuuripalvelutYhteiskunnallinen osallisuus; juhlaperinteeseen tutustuminen ja osallistuminen.
7-luokkaKuvataideMuseopalvelut (Sinkka)Yhteiskunnallinen osallisuus; juhlaperinteeseen tutustuminen ja osallistuminen.
8-luokkaVaihtelevat taiteenlajitTaidetestaajatTutustu osoitteessa taidetestaajat.fi
9-luokkaKirjallisuusKirjastoLukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen tukeminen. Yhteisöllisyys ja lukukokemusten ja vinkkien jakaminen.