Kehittämishankkeet

Tälle sivulle on koottu kasvatuksen ja opetuksen toimialalla käynnissä olevia ulkopuolista rahoitusta saaneita kehittämishankkeita. 

Diggaa mun digimatkaa

​​​Kirkkonummen vetämässä hankkeessa kehitetään kasvun kansion mallin pohjalta lapsen digitaalisen portfolion malli, jossa hyödynnetään positiivisen pedagogiikan näkökulmaa ja jonka sisällön tuottamisessa painotetaan medialeikkiä. Tavoitteena on lapsen vahvuuksien, ajatusten, kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja kasvun näkyväksi tekeminen sekä varhaiskasvatuksen ja kodin välisen vuorovaikutuksen edistäminen.


 

eOPS opetuksen arkeen

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa sähköisen opetussuunnitelman metatietoihin pohjautuva malli, joka yhdistää toisiinsa opetussuunnitelmien tavoitteet ja sisällöt sekä näiden opiskeluun ja opettamiseen käytössä olevat oppimateriaalit. Syntyvän välineen avulla opettaja voi suunnitella opetustaan OPS:n tavoitteisiin ja sisältöihin pohjautuen. Mallin toimivuus testataan hankekuntien Edison- ja Edustore- ympäristössä, minkä jälkeen se on käytettävissä ja jatkokehitettävissä myös muiden järjestelmien osana. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, EduCloud-allianssi, aiempien OPS:n metatietohankkeiden toimijat sekä Suomen kustantajien yhdistys.

 

Esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keravan kaupungille erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon kehittämiseen ja siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen. Tavoitteena on lisätä avustajapalvelua tuen piirissä oleville lapsille.

 

Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke

Hankkeessa on kolme osa-aluetta:

1. Opettajien ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden yhteistyön tiivistäminen ja pedagogisten ICT-tukihenkilöiden työn laajentaminen

Tavoitteena on Keravan perusopetuksen ICT-pedagogisen lähituen mallin laajentaminen osaksi Keravan esiopetusta. Valtionavustuksen tuella TVT- vastaavien opettajien jo tarjoaman lähituen tueksi tullaan perustamaan esiopettajista koottu Digitiimi. Tavoitteena on lisäksi oppilasagenttitoiminnan laajentaminen kaikkiin Keravan perusopetuksen kouluihin ja esiopetusryhmiin osana opettajien ICT-pedagogista lähitukea

2. Eheyttävien ja motivoivien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen

Tavoitteena on kehittää Keravan perusopetuksen kouluihin uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia eheyttäviä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

3. Koulun toimintakulttuurin vahvistaminen edistämällä oppilaiden osallisuutta ja tukemalla oppilaskuntien toimintaa, kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä työrauhaa ja kouluyhteisön työhyvinvointia.

Hankkeen aikana laaditaan Keravan lasten ja nuorten osallisuuden malli.


 

Harrastepolkuhanke

Keravan harrastepolkuhankkeessa Keravan kaupungin vapaa-aikavirasto kehittää yhteistyössä kasvatus- ja opetusviraston, seurojen ja järjestöjen kanssa harrastustoimintaa 1. -9. luokkalaisille koululaisille.

Hankkeen aikana vapaa-aikaviraston yksiköt sekä opistot, seurat ja järjestöt järjestävät 1-2 kertaa lukuvuodessa tietyn ikäisille koululaisille toiminnallisia opetustunteja ja työpajoja. Polkujen avulla keravalaiset lapset ja nuoret tutustuvat kaupungin, seurojen ja järjestöjen liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

 

Ilmiöt pelissä

Kuntien yhteishankkeen tavoitteena on kehittää ilmiöpohjaista oppimista pelien hyödyntämisen avulla. Hankkeen yhteistyökumppani Lentävä liitutaulu Oy:n Seppo-pelialusta hyödyntää paikkatietoa ja mahdollistaa erisisältöisten oppimispelien rakentamisen niin opettajille kuin oppilaillekin. Hankkeen aikana kehitetään ilmiöpohjaiseen oppimiseen soveltuvia pelioppimisen malleja sekä jaetaan pelejä ja hankkeessa syntyneitä malleja hankekuntien välillä.


 

Ilo kasvaa liikkuen -hanke

Valtakunnallisen hankkeen johtoajatuksena on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman päämääränä on liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen
varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksena on kehittää ja lisätä lasten liikkumista konkreettisin työkaluin ja askelmerkein.

Kehittävän palautteen hanke

Kyseessä on Helsingin yliopiston ja kuntien yhteistyönä tekemä tutkimukseen perustuva varhaiskasvatuksen kehittäminen, joka on alkanut vuonna 2009 Orientaatioprojektina. Vuonna 2017 mukana ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa. Kansainvälisesti projektissa mukana ovat Taiwan, Hong Kong ja Turkki.
Hankkeen blogi löytyy täältä.  Hanke on saanut Opetushallituksen rahoitusta vuoden 2017 loppuun. Hankkeessa kehitetään varhaiskasvatusta hyödyntäen tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen avulla selvitetään, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu ja mikä yhteys tapahtumilla on varhaiskasvattajien ja johtajien toimintaan ja näkemyksiin. Kun tiedetään, minkälainen varhaiskasvatus on yhteydessä esimerkiksi lasten hyvinvointiin, osallisuuteen, sitoutumiseen, luovuuteen, liikkumiseen ja oppimiseen, voidaan tietoisesti ja pitkäjänteisesti kehittää toimintatapoja, joista on hyötyä lapselle.

Hanke on ratkaisukeskeinen: sen avulla katsotaan eteenpäin ja kehitetään varhaiskasvatusta sisältä päin. Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -tutkimuksessa aineistoa kerätään usealla mittarilla. Käytännössä mittarit ovat sähköisiä lomakkeita, joihin vastaajat tallentavat tiedot tietokoneella. Kenenkään henkilötietoja tai päiväkotien nimiä ei ole mahdollista tallentaa. Vertaamalla ja yhdistämällä eri mittareilla kerättyä tietoa tilastollisesti tutkijat ja kuntien varhaiskasvatuksen asiantuntijat saavat analysoitua asioiden välisiä yhteyksiä.  Yksittäisten lasten, vanhempien, varhaiskasvattajien tai päiväkotien tietoja ei ole mahdollista analysoida vaan analyysissä etsitään alueittaisia, koko kunnan ja kokonaisaineiston tasolla olevia trendejä.


Keravan ja Tuusulan koulut kansainvälistyvät

Hankkeen aikana päivitetään kansainvälisyyskasvatuksen suunnitelma uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Hankkeen avulla mahdollistetaan jokaisen oppijan osallistuminen kansainväliseen toimintaan ja verkostoitumiseen. Hankkeessa pilotoidaan ja otetaan kouluissa käyttöön eTwinning-oppimisympäristö.

 

Keravan liikkuvat koulut -hanke

Hankkeen kautta tuetaan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa tarjoamalla opettajille täydennyskoulutusta toiminnallisista opetusmenetelmistä. Hankkeessa kehitetään kaikille oppitunneille toiminnallisia, oppilaita aktivoivia työtapoja. Oppilaiden fyysistä aktiivisuutta lisätään koulupäivän aikana myös koulujen sekä urheiluseurojen välisellä yhteistyöllä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa liikunnallista toimintaa sekä koulutilojen ja koulupihojen muuttamista toiminnallisemmiksi. 

 

Kerhotoiminnan kehittämishanke

Hankkeen tarkoituksena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajantoimintaa. Toiminnan tulee vakiintua luontevaksi osaksi lapsen ja nuoren koulupäivää. Tavoite on saada mukaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoimintaan osallistuminen on lapselle ja nuorelle maksutonta ja vapaaehtoista.


Osaava OPE -hanke

Osaava OPE jatkaa ONNI Keravan taiteilijakoulutus -hanketta vuosina 2016-2017. Hankkeen verkosto on laajentunut Keravan kaupungin lisäksi Järvenpään kaupunkiin ja Tuusulan kuntaan.

Osaava OPE toteuttaa verkostoon kuuluvien esi-, perusopetuksen ja lukion sekä taideoppilaitosten opettajille täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutusmuodot ovat hankkeessa kehitetty opettaja-taideopettaja työparitoiminta sekä uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamista tukeva yhteiskoulutus.

Hankkeen nettisivut​​

 

Ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen sekä kielirikasteisen opetuksen kehittäminen Keravalla

Hankkeen aikana kehitetään ruotsinkielistä sekä kielirikasteista esi- ja perusopetusta uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. 

 

Taiteen perusopetuksen saatavuuden parantaminen – Keravan taidetivoli

Keravan taidetivoli on uusi tapa tutustuttaa oppilaat taiteen perusopetukseen ja tuoda keravalaista harrastustoimintaa päiväkoteihin ja kouluihin. Päiväkodeissa ja alakouluissa järjestetään lukuvuoden 2016–2017 aikana taidekaruselleja, joissa opettajina toimivat taideoppilaitosten opettajat. Taidekaruselleissa lapset tutustuvat kolmeen eri taiteenalaan: musiikkiin, kuvataiteeseen ja tanssiin. Yläkouluissa 
tarjotaan popilaille taidetehtaita koulupäivän jälkeen. Taidetehtaiden opetus jakautuu kolmeen osioon: Ekotuunaus, jota opettaa kädentaitojen ohjaaja, Riimii riipii, jota opettaa sanataideohjaaja, ja Youtube-tähdet, jota opettaa mediakasvattaja.

Hankkeen toimintaa koordinoi Keravan kasvatus- ja opetustoimi, ja opetusta järjestää Keravan musiikkiopisto, Keravan tanssiopisto, Keravan kuvataidekoulu ja Keravan opisto. Taidetivolissa mukana olevat päiväkodit ja koulut valikoituivat hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien kriteerien perusteella. Toiminta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen turvin, ja toiminta on lapsille ja nuorille maksutonta.​

 

TASKU-hanke

Perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvoistamisen hankkeen tavoitteena on tasa-arvoisen ja tasalaatuisen perusopetuksen saatavuuden varmistaminen ja koulujen eriytymisen estäminen sekä olemassa olevien, havaittujen erojen vähentäminen. Hankkeen nettisivut

 

Päivitetty 02.11.2017 klo 14:16