Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Lapsen kasvua ja oppimista tuetaan päivähoidossa harkituilla ryhmärakenteilla, normaaleilla arjen kasvatusmenetelmillä, hyvällä yhteistyöllä vanhempien, varhaiskasvatuksen, alkuopetuksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä tarvittaessa varhaiserityiskasvatuksen menetelmin.​​

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen päivähoito järjestetään lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden tavallisessa päiväkotiryhmässä, perhepäivähoidossa tai alueellisessa pienryhmässä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa erityisopettaja toimii erityiskasvatuksen asiantuntijana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on varhaisen puuttumisen periaatteella vastata tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen yksilöllisen kehityksen, kasvun ja oppimisen ohjauksesta ja toteutuksesta. Tehtävään kuuluu lisäksi perheiden ja muun varhaiskasvatushenkilöstön kasvatustehtävän tukeminen sekä erityispedagogisen tiedon jakaminen.​​

Yleinen tuki on huolenpitoa lapsesta päivittäisessä toiminnassa, hänen kasvunsa haasteisiin vastaamista sekä mahdollisten oppimisvaikeuksiensa ja ongelmiensa ennaltaehkäisyä.

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuki voi kohdistua toimintaympäristöön, koko lapsiryhmään ja lapseen. 

Tuen tarpeen ilmetessä lastentarhaopettaja keskustelee asiasta huoltajan kanssa.
Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien, lapsen ja lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan yksilölliset tavoitteet, joiden on tarkoitus hyödyttää lapsen kasvua ja oppimista.

Tukitoimia voivat olla mm.

 • pedagogiset ratkaisut
 • materiaalit, erityiset apuvälineet
 • oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt
 • yhteistyön vahvistaminen
 • tulkitsemis- ja avustajapalvelut
 • varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki
 • varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajan tuki
 • perhetyöntekijän tuki
 • ryhmäkoon muutokset sekä hyvä vuorovaikutus suhteessa 
 • lapsiin henkilöstöön ja huoltajiin.

Tehostettu tuki järjestetään varhaiskasvatuksesta vastaavan lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muun kasvatushenkilöstön yhteistyönä. Kasvattajat antavat palautetta lapselle ja huoltajille lapsen edistymisestä sekä kuuntelevat ja ottavat huomioon heidän näkemyksensä asiasta.

Lapsen tehostetun tuen tarve kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tehostetussa tuessa tavoitteena on suunnitelmallisesti vahvistaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Tehostetun tuen tukimuodot ovat lähes samoja kuin yleisessä tuessa, mutta niiden käyttö on vahvempaa, intensiivisempää ja suunnitelmallisempaa.

Tehostetun tuen tukimuotoja ovat:

 • ryhmäkoon pienennys (kertoimet)
 • avustajapalvelut
 • varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut

Erityinen tuki

Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi.

Erityisen tuen järjestäminen varhaiskasvatuksessa tai tuen tarpeiden huomiointi ei välttämättä tarkoita sitä, että lapsen erityisen tuen tarve olisi jatkuvasti esillä lapsiryhmän toiminnassa, vaan erityinen tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle integroituna perustoimintana. Erityistä tukea voidaan myös järjestää osittain tai kokonaan erityisryhmässä.

Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Myös erityistä tukea saavan lapsen on saatava kokea onnistumisen iloa.

Varhaiskasvatuksessa lapsen erityinen tuki suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa tehdään moniammatillista yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen tai muiden viranomaisten kanssa. Erityisen tuen toteuttamisessa on käytössä kokoaikaista erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimesta. Lapsen erityisen tuen tarve kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Erityisen tuen päätöstä varten täytyy lapsen tilanteesta hankkia myös asiantuntijalausunto, kuten psykologinen tai lääketieteellinen tai vastaava selvitys.

Yleisen tuen ja tehostetun tuen tukimuotojen lisäksi tuen muotoja voivat olla:

 • kuntoutuksellinen toiminta päivittäin
 • kuntouttavat pienryhmätoiminnat
 • henkilökohtainen avustaja
 • pidennetty oppivelvollisuus


Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuki. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehitykseen ja tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä toteuttamistapa ja arviointi. 

 

Perhetyö

Varhaiskasvatuksen perhetyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua. Palvelu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille. Työ on lyhytkestoista (tapaamisia on noin 1-5 kertaa) perheen tapeista riippuen. Tarkoituksena on löytää ja vahvistaa perheen sisäisiä voimavaroja.

Tapaamiset perheen kanssa tapahtuvat pääasiassa lapsen päiväkodilla. Perheohjaajan antama tuki on maksutonta ja luottamuksellista. Perheohjaaja on vaitiolovelvollinen.

Älä jää yksin mikäli mietit:

 •  vanhemmuuteen, kasvatukseen, äitiyteen tai isyyteen liittyviä asioita
 • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita
 • lapsen haastavaan käyttäytymiseen liittyviä asioita esim. uhmaikä, rajojen asetus
 • olet väsynyt, uupunut tai arki tuntuu vaikealta
 • perhettäsi on kohdannut jokin kriisi tai suuri muutos
 • parisuhteeseen liittyvät asiat tai erotilanne
 • päihteiden käyttö

 

Perheohjaajat

Tarvittaessa perheohjaaja ohjaa perheen sopivien tukimuotojen pariin. 
Perheohjaaja ei tee kotikäyntejä tai anna lastenhoitoapua. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan voi tavata olemalla yhteydessä suoraan häneen, lapsen ryhmän kasvattajaan, varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai erityisopettajaan. ​

Varhaiskasvatuksen perheohjaajat:
Anna Metsola, p. 040 318 2021​
Mikko Ahlberg, p.  040 318 4075

 

Varhaiskasvatuksen psykologi


Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevien lasten ja heidän perheidensä kanssa. Tavoitteena on lasten kehityksen tukeminen ja vanhempien voimavarojen vahvistaminen. Tavoitteena on tuen antaminen mahdollisimman varhain ja yhteistyössä muiden perhettä auttavien tahojen kanssa.

Psykologin tuki on perheelle maksutonta. Työ on luottamuksellista ja psykologilla on vaitiolovelvollisuus. 

Psykologille voi saada ohjauksen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen perheohjaajan kautta mutta voit ottaa yhteyttä myös oma-aloitteisesti:

 • kun lapsellasi on vaikeuksia kotona, päivähoidossa tai kavereiden kanssa
 • jos lapsesi kehitys huolestuttaa 
 • kun vanhemmuus ja kasvatusasiat askarruttavat
 • jos kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö mietityttää. 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen psykologin työstä saat myös lapsesi varhaiskasvatuspaikan kasvattajalta tai päiväkodin johtajalta. 

Työmuodot:

 • keskustelut vanhempien kanssa
 • lapsen havainnointi varhaiskasvatuksessa
 • lapselle tehtävät arviot 
 • varhaiskasvatuksen henkilökunnan konsultointi 
 • moniammatillinen yhteistyö 
 • ryhmätoiminta.

Työ on pääsääntöisesti lyhytkestoista. Työtä suunniteltaessa huomioidaan kuitenkin perheen yksilölliset tarpeet. Jos ilmenee tarvetta pidempiaikaiselle tuelle, asiakas ohjataan eteenpäin. Myös tehtyjen perustutkimusten pohjalta voidaan ohjata jatkotutkimuksiin. 

Yhteystiedot

Elina Risku
Varhaiskasvatuksen psykologi
p. 040 318 3583
puhelinajat ma-to klo 12-13
elina.risku@kerava.fi

Otathan yhteyttä ensisijaisesti puhelinaikoina tai jättämällä soittopyynnön vastaajaan.
Päivitetty 29.05.2018 klo 11:19