Kasvun ja oppimisen tukeminen ja oppilashuolto esiopetuksessa

Keravan kasvatus- ja opetustoimen palvelut tarjoavat lapselle tukea läpi opinpolun varhaiskasvatuksesta lukioon saakka. Tuen palvelut voidaan jakaa kasvun ja oppimisen tukeen sekä opiskeluhuoltoon.

Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsella voi olla tuen tarvetta fyysisen, kognitiivisen, emotionaalisen, sosiaalisen tai muun vastaavan kehityksen tai oppimisen alueella. Tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä lähipalveluperiaatteella siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Osana tuen järjestämistä tehostetaan yhteistyötä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken.

Yleinen tuki on huolenpitoa lapsesta päivittäisessä toiminnassa, hänen kasvunsa haasteisiin vastaamista sekä mahdollisten oppimisvaikeuksiensa ja ongelmiensa ennaltaehkäisyä.

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuki voi kohdistua toimintaympäristöön, koko lapsiryhmään ja lapseen. Esiopetuksessa yleisen tuen tukimuotoja ovat pedagogiset ratkaisut (mm. tukiopetus ja erityiset apuvälineet), oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt, yhteistyön vahvistaminen, tulkitsemis- ja avustajapalvelut, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki, ryhmäkoon muutokset sekä hyvä vuorovaikutus suhteessa lapsiin, henkilöstöön ja huoltajiin. 

Tuen tarpeen ilmetessä kasvattaja keskustelee asiasta huoltajan kanssa.
Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle tehdään henkilökohtainen lapsen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien, lapsen ja esiopettajan kanssa. Suunnitelmaan kirjataan yksilölliset tavoitteet, joiden on tarkoitus hyödyttää lapsen kasvua ja oppimista. Esiopetuksen henkilöstö ottaa nämä tarpeet ja toiveet huomioon opetusta suunniteltaessa sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa ja muutoksia tehdään joustavasti tarpeen mukaan.

Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti (POL 16 a § 1 mom). Tehostettu tuki on lapselle tarjottavaa kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea. Tehostetun tuen tukimuodot ovat lähes samoja kuin yleisessä tuessa, mutta niiden käyttö on vahvempaa, intensiivisempää ja suunnitelmallisempaa.

Tehostetun tuen aloittamisen tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus ja toteutumisen arviointi tehdään yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on viimeistään tässä vaiheessa mukana työskentelyssä. Tarvittaessa yhteistyöhön liittyy muitakin lapsen asioissa toimivia tahoja sosiaali- ja terveydenhuollosta, opetuksen vastuualueelta tai muista viranomaistahoista. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään esiopetuksen suunnitelma vastaamaan uutta tilannetta. Lapsen saamaa tehostettua tukea ja sen vaikuttavuutta arvioidaan tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa.

Tehostettu tuki järjestetään esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muun kasvatushenkilöstön yhteistyönä. Kasvattajat antavat palautetta lapselle ja huoltajille lapsen edistymisestä sekä kuuntelevat ja ottavat huomioon heidän näkemyksensä asiasta.

Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi.

Erityisen tuen järjestäminen esiopetuksessa tai tuen tarpeiden huomiointi ei välttämättä tarkoita sitä, että lapsen erityisen tuen tarve olisi jatkuvasti esillä lapsiryhmän toiminnassa, vaan erityinen tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle integroituna perustoimintana. Erityistä tukea voidaan myös järjestää osittain tai kokonaan erityisryhmässä.

Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea sekä edistää hänen kasvu- ja oppimisedellytyksiään. Myös erityistä tukea saavan lapsen on saatava kokea onnistumisen ja oppimisen iloa. Näin vahvistetaan hänen itsetuntoaan ja oppimismotivaatiotaan.

Lapsen kasvun ja oppimisen erityinen tuki suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa tehdään moniammatillista yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen tai muiden viranomaisten kanssa. Erityisen tuen toteuttamisessa on käytössä kokoaikaista erityispedagogista osaamista varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimesta. Kasvun ja oppimisen tuen johtaja päättää erityiseen tukeen ottamisesta.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Yleisen tuen ja tehostetun tuen tukimuotojen lisäksi tuen muotoja voivat olla:

Perhetyö

Varhaiskasvatuksen perhetyö on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua. Palvelu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille. Työ on lyhytkestoista (tapaamisia on noin 1-5 kertaa) perheen tapeista riippuen. Tarkoituksena on löytää ja vahvistaa perheen sisäisiä voimavaroja.

Tapaamiset perheen kanssa tapahtuvat pääasiassa lapsen päiväkodilla. Perheohjaajan antama tuki on maksutonta ja luottamuksellista. Perheohjaaja on vaitiolovelvollinen.

Älä jää yksin mikäli mietit:

  •  vanhemmuuteen, kasvatukseen, äitiyteen tai isyyteen liittyviä asioita
  • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita
  • lapsen haastavaan käyttäytymiseen liittyviä asioita esim. uhmaikä, rajojen asetus
  • olet väsynyt, uupunut tai arki tuntuu vaikealta
  • perhettäsi on kohdannut jokin kriisi tai suuri muutos
  • parisuhteeseen liittyvät asiat tai erotilanne
  • päihteiden käyttö

 

Perheohjaaja

Tarvittaessa perheohjaaja ohjaa perheen sopivien tukimuotojen pariin. 
Perheohjaaja ei tee kotikäyntejä tai anna lastenhoitoapua. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan voi tavata olemalla yhteydessä suoraan häneen, lapsen ryhmän kasvattajaan, varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai erityisopettajaan. ​

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja:
Anna Metsola, p. 040 318 2021​


Yhteisöllinen oppilashuolto 

Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteutetaan esiopetuksen alueellisissa yksikkökohtaisissa oppilashuoltoryhmissä. Ryhmiin kuuluvat kaikki päiväkotien johtajat (kunnalliset sekä yksityiset), varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä, nimetty neuvolan terveydenhoitaja sekä nimetty psykologi. Ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita asiantuntijoita. 

Yhteisöllinen oppilashuolto kuuluu kaikille esiopetuksessa toimiville aikuisille, ja sitä toteutetaan yhteistyössä esioppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluvat oppilashuollon palvelut, esiopetuksen sisäl​löt ja menetelmät, koko esiopetusta koskeva turvallisuus, oppilashuoltosuunnitelman laatiminen, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä huoltajien ja esioppilaiden kanssa tehtävä yhteistyö ja osallistaminen. 
 

Yksilökohtainen oppilashuolto 

Esiopetuksen lapselle kohdentuviin oppilashuollon palveluihin kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhuollon palvelut. Psykologipalvelua antavat lapsipsykologi, koulupsykologit sekä perheneuvola. Kuraattoripalvelua tarjoaa varhaiskasvatuksen perhetyöntekijä. Terveydenhuollon palveluja esiopetusikäisille tarjoaa neuvola. Oppilashuoltoa ovat yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto. 

Kun oppilashuollollinen huoli esiopetuksessa herää, voi esiopetusryhmän kasvattaja nimettömänä konsultoida yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa opiskeluhuollon henkilöstöä asiasta. Kun esioppilaan asioista keskustellaan nimellä, tapahtuu se aina huoltajan suostumuksella. Myös huoltaja voi tehdä aloitteen oppilashuollon tarpeesta. 

Oppilashuollollinen tuki on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä työpäivänä sen jälkeen, kun huoltaja on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa keskustelumahdollisuus tulee järjestää samana tai seuraavana työpäivänä. 
​​Kiireellisyyden arvioi oppilashuollon asiantuntija. 

Esioppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu huoltajan suostumuksella, ja lähtökohtaisesti huoltaja ja esioppilas osallistuvat kokoontumiseen. Tapaaminen kirjataan oppilashuoltokertomukseen, joka liitetään esioppilaan papereihin. 


Päivitetty 20.09.2017 klo 12:08