Tontin lohkominen ja muut kiinteistötoimitukset

Paikkatietopalvelut hoitaa asemakaava-alueella olevien alueiden kiinteistönmuodostuksen. Yleisimmät toimituslajit ovat tontin lohkominen, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus ja rajankäynti. Toimituksissa käsitellään mm. vanhoja oikeuksia ja rasitteita, määrätään alueiden rajat sekä perustetaan tarpeellisia uusia rasitteita. Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Tontin lohkomisen ja rekisteröinnin jälkeen tontti on rakennuskelpoinen.

Paikkatietopalvelut huolehtii kiinteistörekisterin ylläpidosta Keravan asemakaava-alueilla. Asemakaava-alueiden ulkopuolella kiinteistörekisterin ylläpidosta ja kiinteistötoimitusten suorittamisesta huolehtii Maanmittauslaitos.

Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettua kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin.

Tontti muodostetaan pääsääntöisesti tontin lohkomistoimituksella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako.

Tontin rekisteröinnin edellytyksenä on, että hakijalla on lainhuuto koko lohkottavaan alueeseen ja että tontin alueeseen vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä.

Rakennusluvan saamisen edellytyksenä on, että tontti on lohkottu ja rekisteröity.

Tontin lohkomisen käynnistyminen

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan tai vuokralaisen kirjallisesta hakemuksesta.

Määräalan mukaisen tontin lohkominen tulee vireille, kun maanmittaustoimiston ilmoitus määräalan lainhuudosta on saapunut kaupungin kiinteistörekisteriviranomaiselle.

Mikäli määräala ei vastaa tonttijaon mukaisen tontin aluetta, lohkomisen aloittamista lykätään, kunnes maanomistaja on hakenut tarvittavaa tonttijakoa tai sen muutosta ja tonttijako on hyväksytty.

Lohkomistoimituksessa käsiteltävät asiat

Lohkomistoimituksessa tarkastetaan tarvittaessa vanhat rajat ja rakennetaan tontin uudet rajamerkit maastoon. Toimituksen yhteydessä voidaan perustaa tarpeelliset kiinteistörasitteet, kuten kulkuyhteys ja johtorasitteet, sekä poistaa tarpeettomaksi jääneet rasitteet. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta.

Lohkomistoimituksen kesto

Tontin lohkominen vie aikaa hakemuksesta tontin rekisteröintiin 2-4 kuukautta. Tontin lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija.

Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Lohkominen asemakaava-alueen ulkopuolella

Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistönmuodostamisesta vastaa Etelä-Suomen maanmittaustoimisto.

Rasitetoimitus

Tonttia varten voidaan toisen tontin alueelle perustaa rasitteena pysyvä oikeus mm. kulkuyhteyteen, ajoneuvojen pitämiseen, veden johtamiseen sekä vesi-, viemäri- (sadevesi-, jätevesijohto), sähkö- taikka muun sellaisen johdon sijoittamiseen ja käyttämiseen. Rasiteoikeus voidaan erityisistä syistä perustaa myös määräaikaisena.

Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Lisäksi edellytetään, että rasite on tarpeellinen eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa. Sopimukseen on liitettävä rasiteosapuolien allekirjoittama kartta, josta ilmenee perustettavan rasitealueen tarkka sijainti.

Yhtiön omistaman tontin osalta sopimus on hyväksyttävä yhtiön hallituksessa. Asuntoyhtiön ollessa kyseessä edellytetään kuitenkin yhtiökokouksen päätöstä silloin, kun yhtiö on rasiteoikeuden luovuttajana.

Tonttirasite perustetaan erillisessä rasitetoimituksessa tai tontin lohkomistoimituksen yhteydessä. Erillistä rasitetoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja. Rasitetoimitus kestää 1-3 kuukautta. 


Rajankäynti

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai kiinteistöjen välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan kiinteistön omistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajankäynti.  Rajankäynti voidaan tehdä myös sellaisen viranomaisen, yhteisön tai muun henkilön hakemuksesta, jonka toimenpiteen vuoksi rajankäynti on tullut tarpeelliseksi. Raja määrätään kiinteistönmääritystoimituksessa, joka kestää noin 3 kk. Rajankäynnistä aiheutuvat kustannukset jakautuvat asianosaisten maksettaviksi heidän toimituksesta saamansa hyödyn mukaan, jolleivät asianosaiset jakamisesta toisin sovi.

Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken erimielisyyttä eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen merkitä maastoon, voi maanomistaja tilata rajannäytön. Tällöin pyykin sijainti merkitään puupaaluin tai merkintämaalilla.  Rajannäyttö tilataan osoitteesta:

mittauspalvelut(at)kerava.fi, paikkatietoinsinööri, p. 040 318 2348.

Tiedustelut ja asiakaskäyntien varaukset:

Vs. Tontti-insinööri: Matias Rajala  p. 040 3182345

etunimi.sukunimi(at)kerava.fi
mittauspalvelut(at)kerava.fi


 

Hae sähköisesti Lupapisteessä

Päivitetty 26.11.2019 klo 13:38