Kartat ja paikkatieto

Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin julkaisulupa.

Tuotamme ja Ylläpidämme suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta yhdyskuntasuunnittelun lähtöaineistoksi. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona.

Hyödynnämme erilaisia rekistereitä ja tuotamme tuloksen graafisena karttaesityksenä koko kunnan alueelta.

 

 Keravan arkkitehtuuikartta 2018: Keravan kerrokset 

 Linkki: www.arkkitehtuurikartta.kerava.fi

Kerava_Arkkitehtuurikartta.jpg

Keravan arkkitehtuurikartta julkaistiin Open House Kerava -tapahtumassa 19.5.2018. Kerava tunnetaan viherkaupunkina, jossa pyörätiet kulkevat kaikkialle ja keskustan läpi kulkee Kauppakaari, Suomen ensimmäinen kävelykaduksi muutettu pääkatu. Keravan arkkitehtuurikartta nostaa esiin kiinnostavia esimerkkejä Keravan rakennetun ympäristön säilyneistä kerroksista.

Lataa tästä pdf-versio kartasta (liitteenä)


 

Osoitenumerointi

Osoitteiden antaminen uusille kohteille ja vanhojen osoitteiden muuttaminen tarvittaessa. Mittaus ja kiinteistöt -yksikössä ylläpidetään kaupungin katunimi- ja osoiterekisteriä.

 

Yleisimmät karttatuotteet

Pohjakartta

sisältää sijaintitarkasti ja yksityiskohtaisesti kaikki
suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät elementit
mm. maastokuviot, vesistöt sekä korkeustiedot,
paikannimistön, kiinteistöjaotuksen, rakennukset
ja rakenteet sekä liikenneväylät.

Kartta kattaa kantakaupungin taaja-asutuksen
alueet mittakaavassa 1:500

Karttaa toimitetaan joko paperi- ja muovitulosteina sekä numeerisena aineistona suunnittelun tueksi.

 

Opaskartta

kohteissa yksityiskohtia on karsittu ja yleistetty painottaen katuverkon, nimistön ja osoitteiden merkitystä.

Karttaa on saatavissa joko sileänä seinäversiona tai taskukokoon taitettuna. Numeerista versiota päivitetään jatkuvasti. Opaskartan paperiversio on myynnissä kaupungintalolla.

 

Virastokartta

on graafisesti ylläpidettävä sijaintitarkka yleiskartta, jossa esitetään paikannimistö, osoitenumerointi, katunimistö, kiinteistöjaotus sekä yleistäen asemakaavamerkinnät.

Karttaa on saatavissa sileänä paperitulosteena ja numeerisena aineistona halutulta alueelta.

 

Asemakaavakartta

kuvaa kunnan asemakaavoitetun alueen. Tilataan kaupunkisuunnittelu- yksiköstä.

 

Tonttijakokartta

 esittää vahvistetun asemakaavan mukaisen maankäyttösuunnitelman korttelin sisällä. Tonttijako laaditaan ennen tontin lohkomista ja tonttijakokartalla esitetään korttelin tonttien muodostuminen yksityiskohtaisesti eri kiinteistöistä.

 

Tonttikartta

Tonttikartta on tontin lohkomisen toimituskartta, jossa esitetään tontin pinta-ala, sen muodostuminen eri kiinteistöistä, rajat, rajamitat sekä rajapisteet ja rajamerkit, rakennukset ja rakenteet. Asemakaavamääräyksistä esitetään rakennusalan rajat, tehokkuusluku ja käyttötarkoitus

 

Muut kartat

Tuotamme tilauksesta erilaisia esitteitä ja opasteita tilanteeseen sopivalla karttapohjalla.

  • asiakaspalvelu, p. 040-3182330

  • mittauspalvelut@kerava.fi
Päivitetty 18.05.2018 klo 12:18