Arviointi ja palaute

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti (Perusopetuslaki 22 §). Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.

Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä.  Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. Monipuolinen arviointi ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. (Opetushallitus, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Yhtenä perusopetuksen opetussuunnitelmatyön osa-alueena on Keravalla keskitytty arviointiin ja palautteeseen osana oppimista. Arvioinnin ja palautteen ARPA-työryhmässä on arvioinnin nykytilaan perehdytty monista eri näkökulmista.

Oppimisen paradigma arvioinnin näkökulmasta

Opetushallituksen Irmeli Halinen pohtii oheisella videolla sitä, mitä arvioinnille tapahtuu, kun opetuksen paradigma muuttuu.

 

ARPA-työryhmän tiekartta

Arviointiin liittyvää opetussuunnitelmatyötä tehdään Keravalla alla olevan aikataulusuunnitelman mukaisesti.

 

ARPA-työn esittely

Lue alle listatuista dokumenteista arviointityötä kehittävän työryhmän oma kuvaus siitä, mistä lähtökohdista oppilaan arvioimista tulisi ajatella ja mihin arviointia koskeva opetussuunnitelmatyö ylipäänsä tähtää.

Henkilökunnan näkemyksiä arvioinnista

Osana ARPA-ryhmän työtä toteutettiin kysely Keravan koulujen henkilökunnalle liittyen heidän arviointia koskeviin näkemyksiin ja toimintatapoihin. Henkilökunnan näkemykset ovat luettavissa alla olevan kuvalinkin takaa.

 

 

Päivitetty 05.08.2016 klo 08:30