Joustava perusopetus (Jopo)

​​​​​Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetus-suunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä perusopetuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä, tukea toisen asteen koulutukseen siirtymisessä ja valmiuksissa selviytyä opiskelussa sekä vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa

Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 8.-9. vuosiluokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa, ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena.

Joustavaa perusopetusta järjestetään Keravanjoen koulussa, Kurkelan koulussa ja Sompion koulussa. Joustavaan perusopetukseen haetaan kaupunkitasoisessa haussa oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen sekä haastattelun perusteella.

Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Joustavassa perusopetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä.

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvontapalvelut sekä toiminnan seuranta.  Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityisen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttaminen kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Lisätietoja joustavasta perusopetuksesta saa yläkoulujen rehtoreilta.

Päivitetty 09.10.2017 klo 09:30