Kodin ja koulun yhteistyö

 

​Onnistuneen koulutyön perusta on vanhempien ja koulun välisessä avoimessa yhteistyössä. On tärkeää, että koulutien alusta saakka koulun ja huoltajien välille muodostuu luottamuksellinen suhde. Molemminpuolinen avoimuus ja asioihin tarttuminen heti huolen ilmaantuessa luovat turvallisuutta lapsen koulupolulle. Yhteistyössä yhdistyvät vanhempien asiantuntemus lapsestaan ja opettajan ammatillinen osaaminen.

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö perustuu näkemykseen jaetusta vastuusta kodin ja koulun välillä. Koulu tukee vanhempien ensisijaista vastuuta lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatuksessa alkanut yhteistyö huoltajien kanssa jatkuu lapsen aloittaessa koulunkäynnin. Koulut kuvaavat lukuvuosisuunnitelmissaan oman tapansa hoitaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

 

Kodin ja koulun yhteistyömuotoja

Kodin ja koulun yhteistyön muotoja voivat olla esim. huoltajien ja opettajien henkilökohtaiset tapaamiset, arviointikeskustelut, lauantaityöpäivät, vanhempainillat, koulun juhlat, tapahtumat ja retket, tutustuminen vanhempien työhön tai koti- ja kouluyhdistykset, luokkatoimikunnat, vanhempainkerhot/vanhempainkahvilat opettajan tai muun vetäjän johdolla, toimintaillat, yhdistyksen ja opettajien yhteiset tilaisuudet sekä myyjäiset. Joskus tarvitaan moniammatillista yhteistyötä perheiden kanssa lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. 

Koulu tiedottaa huoltajille koulun toiminnasta ja mahdollisuudesta osallistua toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Näin huoltajat voivat vaikuttaa koulun kehittämiseen.

Kouluissa toimii oppilaiden vanhempien muodostamia koti- ja kouluyhdistyksiä. Yhdistysten tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä tukea lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Koti- ja kouluyhdistykset ovat myös mukana oppilaiden harrastustoiminnan järjestämisessä ja ylläpitämisessä.

 

Vanhempainfoorumi

Vanhempainfoorumi on Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kasvatus- ja opetustoimen perustama yhteistyöelin. Tavoitteena on olla vuorovaikutuksessa oppilaiden huoltajien kanssa, antaa tietoa koulutoimessa vireillä olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista sekä tiedottaa ajankohtaisista koulumaailmaa koskevista uudistuksista ja muutoksista.

Vanhempainfoorumiin on nimetty edustajat lautakunnasta, kasvatus- ja opetustoimesta  ja koulujen vanhempainyhdistysten huoltajista. Vanhempainfoorumi kokoontuu opetusjohtajan kutsumana.

Päivitetty 31.08.2016 klo 12:30