Lapsen kasvun tuki ja hyvinvointi

Lapsen hyvinvointia tuetaan vahvalla yhteistyöllä perheiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan moniammatillisella yhteistyöllä. Tuki voi olla lyhytaikaista yleistä tukea tai pitkäaikaisempaa tehostettua tai erityistä tukea. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan yhteistyössä lapsen tuen toteuttamisen muodot.  

Varhaiskasvatuksen erityisopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa tuen tarpeen näkökulmasta lapsen vahvuudet huomioiden.

Keravan varhaiskasvatuksessa toimii useita alueellisia ja ryhmissä työskenteleviä varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Yhteystiedot löytyvät varhaiskasvatuksen yksiköistä.

Monikulttuurinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat sekä valmiudet. Lasten osallisuus ja rohkaistuminen itsensä ilmaisuun on tärkeää. Tavoitteena on että jokainen aikuinen tukee lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kasvua sekä opettaa lasta kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja.  

Keravan varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi suomi toisena kielenä (s2) opettajaa ja yksi monikulttuurinen alueellinen erityisopettaja. He toimivat kasvattajien konsultoivana tukena päiväkodeissa.

Varhaiskasvatuksen kuraattori

Varhaiskasvatuksen kuraattorin tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten kehitystä ja hyvinvointia. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Kuraattorin antama tuki voi kohdistua lapsiryhmään tai yksittäiseen lapseen. Kuraattorin työhän kuuluu positiivisen ryhmädynamiikan edistäminen, kiusaamisen ehkäisy ja sosiaalisten -ja tunnetaitojen vahvistaminen. Kuraattori työskentelee sovitusti myös nivelvaiheessa esikoulusta kouluun mahdollistaen tuen jatkumisen koulun puolella.

Kuraattori voi myös tukea vanhempia keskusteluin kasvatustehtävässään ja tarvittaessa auttaa varhaiskasvatuksen ulkopuolisen tuen hankkimisessa sekä toimia verkostojen kokoajana. Kuraattorin tuki on luottamuksellista.

Varhaiskasvatuksen psykologi

Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olevien lasten kanssa.  Tavoitteena on lisätä lapsiperheiden hyvinvointia, tukea oppimista ja kehitystä, ehkäistä ongelmia ja syrjäytymistä sekä järjestää tukea mahdollisimman varhain. Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee ensisijaisesti huoltajien ja varhaiskasvatuksen aikuisten kanssa päiväkodin arjessa sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

Työ on luottamuksellista ja psykologilla on vaitiolovelvollisuus. 


Lisätietoja antaa: 

1o.1.2022 alkaen

Minna Kallio
Kasvun ja oppimisen tuen johtaja
p. 040 318 4022
minna.kallio@kerava.fi

Sari Lehto
Kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija 
p. 040 318 2247
sari.lehto@kerava.fi

Päivitetty 15.12.2021 klo 14:04