Hankintalainsäädäntö

​Kaupungin hankintamenettelyssä noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin toimintaa säätelevää muuta lainsäädäntöä (kuten kuntalaki), kaupungin hallintosääntöä sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä Keravan kaupungin yleisiä hankintaohjeita.

Kaupungin yleiset hankintaohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä. Keravan kaupunginhallitus on hyväksynyt myös kaupungin ohjeet pienhankintoja varten​. 

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset ovat julkisia, kun sopimus on tehty. Asianosaisella esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojensaantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin. Salassa pidettävät tiedot tulee tarjouksessa esittää omina liitteinään. Hinta ei ole liike- tai ammattisalaisuus.

Valtiovarainministeriö on laatinut julkisissa hankinnoissa noudatettaviksi julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot. Ehdot on laadittu erikseen sekä tavara- että palveluhankinnoille (JYSE 2014 TAVARAT ja JYSE 2014 PALVELUT​).

Keravan kaupunki noudattaa hankinnoissaan joko edellä mainittuja valtiovarainministeriön laatimia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavara- tai palveluhankinnoille (JYSE 2014​) tai kuhunkin hankkeeseen erikseen laadittuja sopimusehtoja. Sovellettaviksi voivat tulla myös edellä mainittujen ehtojen yhdistelmät. Hankkeeseen kulloinkin sovellettaviksi tulevat sopimusehdot käyvät ilmi hanketta koskevista tarjouskilpailuasiakirjoista.​

​​

Päivitetty 13.01.2020 klo 09:27