Vaalimainonta

Kaupunginhallitus on päättänyt 29.3.2021 § 102, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 19.5.2021. Kaupunginsihteeri on päättänyt 30.3.2021 § 3 keskitetyn vaalimainonnan periaatteista sekä kaupungin hallinnoimien alueiden, areenoiden ja kiinteistöjen rauhoittamisesta muulta vaalimainonnalta vuoden 2021 kuntavaaleissa.

Kaupunginsihteerin päätös 30.3.2021 § 3 liitteineen
Kaupunginsihteerin päätös 30.3.2021 § 3.pdf
Kaupunginsihteerin päätös 30.3.2021 § 3 liite 1.pdf
Kaupunginsihteerin päätös 30.3.2021 § 3 liite 2.pdf

Kaupungin järjestämä keskitetty vaalimainonta kymmenessä vaalimainospaikassa 19.5.-13.6.2021

Keravan kaupunki järjestää 19.5.-13.6.2021 keskitetyn vaalimainonnan kymmenessä vaalimainospaikassa, jotka on sijoitettu kaupungin omistamille alueille eri puolille Keravaa. Keskitetyn vaalimainonnan periaate kuntavaaleissa Keravan kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla noudatetaan tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi aiempien vaalien tapaan keskitetyn vaalimainonnan periaatetta. Periaatteen mukaisesti yleisillä alueilla sallitaan ainoastaan kaupungin asettamiin telineisiin asennetut vaalijulisteet.

Vaalimainospaikkoja valittaessa on otettu huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikoille ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Vaalimainospaikoista ei peritä erillistä maksua puolueilta/valitsijayhdistyksiltä. Jokaisessa vaalimainospaikassa (10 kpl) jokaisella puolueella/valitsijayhdistyksellä on käytössään yksi yksipuolinen vaalijulistepaikka. Paikka määräytyy samassa järjestyksessä, vasemmalta oikealle luettuna, kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Vaalimainospaikkojen sijainnit on merkitty seuraavaan karttaan:
Vaalimainospaikkojen sijainnit kuntavaaleissa 2021.pdf

Kaupungin hallinnoimien alueiden, areenoiden ja kiinteistöjen rauhoittaminen muulta vaalimainonnalta kuntavaaleissa 14.4.-13.6.2021

Yksittäisten vaalimainosten sijoittelu ja vaalimainonta kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla, kiinteistöissä tai muilla kaupungin hallinnoimilla julkisilla, yleisillä areenoilla on kiellettyä 14.4.-13.6.2021. Ehdokas tai ehdokkaita asettanut ryhmä ei saa saada etua vaaleissa siitä, että se käyttää luvatta kaupungin yleistä aluetta, kiinteistöä tai muuta areenaa vaalimainontaan. Kaupungin hallinnoimissa kiinteistöissä, alueilla ja areenoilla pyritään vaalien kannalta mahdollisimman neutraaliin ja puolueettomaan kuvaan. Muina kiellon perusteina ovat myös tasapuolisuus, liikenneturvallisuus, kaupunki-infran suojeleminen sekä siistin ja selkeän kaupunkikuvan ylläpitäminen.

Lisäksi on huomioitava, että yleisille alueille luvattomasti asennetut mainokset haittaavat usein liikennettä ja ovat ohjauslaitteisiin kiinnitettyinä vastoin liikennemerkkeihin asetettuja määräyksiä. Mainoksien asentaminen ja
poistaminen liikennealueilla saattaa aiheuttaa vaaratilanteita niin mainosten pystyttäjälle kuin muulle liikenteelle. Mainokset roskaavat julkista kaupunkitilaa, saattavat vaikeuttaa alueiden kunnossapitoa ja vahingoittaa kaupunkiomaisuutta. Mainokset likaantuvat ja rikkoontuvat helposti, ja ne joutuvat usein ilkivallan
kohteiksi. Yksittäinen mainostaja ei yleensä kunnosta, puhdista tai poista huonokuntoisia mainoksiaan.

Yleisillä alueilla jalkaisin tapahtuva promootio, johon ei liity tilapäisiä rakenteita kuten telttoja, ei kuitenkaan vaadi erillistä lupaa.

Eräitä vaalimainosta määrittäviä tekijöitä

Vaalimainosta määrittävät mm. seuraavat tekijät:
- Vaaleihin liittyvä tunnus, kuten ehdokkaita asettavan ryhmän tunnus/nimi/nimilyhenne yms 
- Ehdokkaan nimi, numero tai muu tunniste yms.
- Ehdokasryhmän nimi, numerot tai muu tunniste yms.
- Kuva, kuvio, grafiikka, iskulause yms, josta kuvan/teoksen yms voi liittää ehdokkaaseen, ehdokasryhmään tai ehdokkaita asettaneeseen ryhmään ja tulkita siten vaalimainokseksi.  
- Muu tekijä, jonka perusteella kuva/teos yms. on tulkittava vaalimainokseksi. 

Käytännön ohjeet puolueille/valitsijayhdistyksille keskitetystä vaalimainonnasta

1. Keravan kaupungin kaupunkitekniikan toimiala ja kaupunginjohtajan esikunnan toimialan työllisyyspalvelut huolehtivat mainostelineiden käyttöön asettamisesta ja kunnossapidosta.
2. Ehdokkaita asettavien puolueiden edustajat toimittavat vaalimainokset kaupungin työllisyyspalveluihin, os. Kauppakaari 11, pikimmiten puolueiden saatua mainokset. Tiedustelut työnjohtaja Ari Korteslahdelta, p. 040 318 3462.
3. Vaalimainoksia toimitetaan yksi jokaista vaalimainospaikkaa kohden sekä neljä varavaalimainosta. Yhteensä vaalimainoksia toimitetaan 14 kappaletta.
4. Kaupunki hankkii taustalevyt (120 x 80 cm) mainosten kiinnittämiseen.
5. Työllisyyspalvelut liimaa ensimmäiset mainokset ja huolehtii ne mainostelineisiin.
6. Vaalien aikana ilkivallan kohteeksi joutuneiden mainosten kunnostamisesta puolueet huolehtivat itse. Puolueilla on käytössään työllisyyspalveluiden taustalevyille liimaamat neljä varavaalimainosta, joita säilytetään työllisyyspalveluissa tai puolueen hallussa.
7. Lisää taustalevyjä rikottujen tilalle saa tarvittaessa työllisyyspalveluista.
8. Työllisyyspalvelut poistaa mainokset vaalipäivää seuraavana päivänä.


Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Jarno Moisala
jarno.moisala@kerava.fi
040 318 2559

keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri Markus Hirvilammi
markus.hirvilammi@kerava.fi
040 318 2912

tai 

vaalit@kerava.fi
Käyntiosoite Kauppakaari 11
Postiosoite: Pl 123, 04201 Kerava


Päivitetty 19.05.2021 klo 16:00