Rakennuslupapäätös ja julkipano

​Rakennustarkastaja tekee asiakirjojen sekä annettujen lausuntojen perusteella lupapäätöksen. Rakennusvalvonnan lupapäätökset ovat nähtävänä julkipanolistan muodossa kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kauppakaari 11. Lista on esillä oikaisu- tai valitusajan. Lisäksi päätökset julkaistaan Keravan kaupungin kuulutukset-sivulla


Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätös ja lupalasku lähetetään luvan halijalle postitse. Jos päätöksen osalta ei tehdä oikaisuvaatimusta tai siitä ei valiteta määräajan kuluessa, lupapäätös saa lainvoiman ja rakennustyö sen perusteella voidaan aloittaa. Hakijan on itse tarkistettava luvan lainvoimaisuus. 


Oikaisuvaatimus ja sen tekeminen

Myönnettyyn lupaan voidaan tyytymättömyyttä esittää asiaa koskevalla oikaisuvaatimuksella, jossa vaaditaan päätöksen muuttamista.  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen antamisesta. Oikaisuvaatimus tehdään teknisen lautakunnan lupajaostolle.


Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen rakennuslupa- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

  • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
  • sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
  • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
  • kunnalla

Maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevissa valitusoikeus on laajempi. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on:
  • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
  • kunnan jäsenellä (ei valitusoikeutta, mikäli asia on ratkaistu rakennus- tai toimenpideluvan yhteydessä)
  • kunnalla tai naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa
  • Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella

Teknisen lautakunnan lupajaoston oikaisuvaatimuksesta tekemissä päätöksissä on 30 päivän valitusaika. Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Päivitetty 06.05.2020 klo 12:41