Rakennustyön aloittaminen

Lupapäätöksen saatua lainvoiman voidaan luvan mukaiset rakennustyö aloittaa. Ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista, tulee hyväksyttää vastaava työnjohtaja sekä kvv- ja IV-työnjohtajat, toimittaa lupaehtojen mukaiset erityissuunnitelmat rakennusvalvonnalle sekä pitää aloituskokous.


​Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen

Jokaista rakennustyötä varten tulee erikseen hyväksyttää rakennustyön vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä EI saa aloittaa ennen vastaavan työnjohtajan hyväksymispäätöstä. Rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla: 

  • tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla suoritettu insinöörin tai teknikon tutkinto tai aikaisempi sitä vastaava tutkinto 
  • rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä kokemus rakennusalalla


Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on:

  • valvoa rakennustyön suorittamista
  • huolehtia, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti
  • huolehtia, että rakennustyössä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä 


Vastaavan työnjohtajan valvontavelvollisuus on varsin laaja ja valvontatyönsä hyvin hoitava ja ammattinsa taitava työnjohtaja on takeena siitä, että rakentamisen lopputulos on laadukas. Vastaavan työnjohtajan hankinta kuuluu hankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksiin. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy hakemuksesta tarkastusinsinööri. 


KVV- ja IV-työnjohtajien hyväksyminen 

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asennustyötä varten tulee erikseen hyväksyttää kvv-työnjohtaja ja ilmanvaihtolaitteistojen asennustyötä varten IV-työnjohtaja, jotka vastaavat näiden laitteistojen asianmukaisesta asennustyöstä.

Kvv-työnjohtajan hyväksyy Keravan vesihuolto ja iv-työnjohtajan rakennusvalvonnan rakennusneuvoja.


Erityissuunnitelmien toimittaminen

Ennen rakennustyön aloittamista on rakentamista koskevat lupaehdoissa edellytetyt erityissuunnitelmat toimitettava rakennusvalvontaan. Tällaisia suunnitelmia ovat esimerkiksi rakennusta koskevat rakennesuunnitelmat, vesi- ja viemäröintisuunnitelmat ja ilmanvaihtosuunnitelmat.

Sen jälkeen kun rakennustyön vastaava työnjohtaja ja erityisalojen työnjohtajat on hyväksytty, rakennustyön eri vaiheita koskevat erityissuunnitelmat on leimalla varustettuna toimitettu työmaalle ja rakennuslupa on lainvoimainen, voidaan kyseiset rakennustyöt aloittaa. 


Aloituskokous

Ensimmäinen vaihe rakennustyön aloittamisessa on aloituskokous, jossa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. 


Aloituskokouksen ajankohdasta tulee sopia rakennusvalvonnan lupatarkastajan kanssa. Kokoukseen kutsutaan ja kokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Päivitetty 06.05.2020 klo 13:00