Omaishoidon tuki

​Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia osoittamiensa määrärahojen puitteissa. Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuesta säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005).

Keravalla voimassa olevat omaishoidon tuen myöntämisen perusteet on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.6.2014.

Tuen hakeminen

Omaishoidon tukea voi hakea tarpeen vaatiessa. Hakemuslomakkeita saa palveluohjaajalta. Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa vieressä olevasta linkistä. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi lääkärinlausunto (C-lausunto) tai muu vastaava selvitys terveydentilasta.

Päätöksenteko
Omaishoidon tukea koskevat päätökset tekee arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja. Ennen päätöksentekoa tehdään kotikäynti, jolloin arvioidaan hoidon sitovuutta ja vaativuutta sekä omaishoitajan soveltuvuutta. Kotikäynnin tekee omaishoidon palveluohjaaja yhdessä mm. kotisairaanhoitajien, kehitysvammapalvelujen sosiaaliohjaajan tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kanssa.

Kotikäynnin jälkeen omaishoidon tuen moniammatillinen asiakastyöryhmä tekee esityksen hoitoisuusluokasta ja palkkion suuruudesta päätöksistä vastaavalle viranhaltijalle.

Päivitetty 27.03.2019 klo 10:45