​Perhesosiaalityö


Perhesosiaalityössä tuetaan ja autetaan alle 18-vuotiaita keravalaisia lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämän pulmatilanteissa, tuetaan heidän hyvinvointiaan ja vahvistetaan vanhemmuutta. Muutoksen tarvetta perheessä voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaiset kasvatushaasteet, murrosikä, perheen vuorovaikutusongelmat tai jonkun perheenjäsenen päihdeongelma. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa vähentää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. 


Kuka voi ottaa yhteyttä?

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lapsen tilanteen selvittämistä.

Ilmoituksen tekeminen onnistuu helpoiten sähköisen Maisa-palvelun kautta:

Maisa-palvelu

Halutessasi voit myös tulostaa täytettävän lomakkeen Keravan kaupungin verkkosivuilta:

Palvelutarpeen arviointi ja asiakkuus

Mahdollisessa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. Asiakkuus sosiaalihuollossa päättyy, kun sosiaalihuollon järjestämiselle ei ole enää perustetta.

Sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve. Selvityksen teko perustuu lastensuojelulakiin (Lsl 26). Selvitys tehdään kolmen kuukauden sisällä lastensuojeluilmoituksen vireille tulosta tarvittavassa laajuudessa.

Selvityksen yhteydessä kartoitetaan lapsen ja huoltajien kanssa perheen ja lapsen arkea sekä kasvuolosuhteita. Painopiste on lapsen ja hänen hoidostaan ja hyvinvoinnistaan vastuussa olevien henkilöiden arkielämän olosuhteiden, riskien ja selviytymistä tukevien tekijöiden tarkastelussa. Selvityksen aikana tavataan sekä lasta että vanhempia ja tarvittaessa muita lapsen läheisiä tai lapsen kanssa työskenteleviä tahoja, selvitykseen voi kuulua myös kotikäynti.

Jos palvelutarpeen arvioinnin perusteella todetaan, että lapsi on erityisen tuen tarpeessa, jatketaan sosiaalihuollon asiakkutta. Erityistä tukea on annettava, jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi itse käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Määrittely tarkoittaa käytännössä, että ehkäiseviä ja tukevia palveluja on mahdollista saada ilman lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuoltolaissa erityistä tukea tarvitseville lapsille on säädetty yhtä vahva oikeus palvelujen ja tuen saamiseen kuin lastensuojelulaissa (417/2007) lastensuojelun asiakkaille. 

Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluperhetyö, tukihenkilö, tukiperhe sekä vertaisryhmätoiminta.

HUOM! Puhelinajoista luovutaan 1.9.2019. Jatkossa puheluihin vastataan virka-aikaan asiakastapaamisten lomassa.

  • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2681
  • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2614
  • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2784
  • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 2502 
  • Sosiaalityöntekijä p. 040 318 4386
  • Sosiaalityöntekijä p. 040 3184862

  • Sosiaaliohjaaja p. 040 318 2543
  • Sosiaaliohjaaja p. 040 318 2544
  • Sosiaaliohjaaja p. 040 318 4357
  • Sosiaaliohjaaja p. 040 318 2680

Perhesosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä
Kaisa Juhkov p. 040 318 4400

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lapsi, lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä puhelimitse tai kirjallisesti lastensuojeluun.

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä sosiaali- ja terveydenhuollon, päivähoidon, koulun, nuorisopalvelujen, seurakunnan ja poliisin työntekijöillä on lastensuojelunlaissa erityinen ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, jolla herää huoli lapsen ja perheen tilanteesta. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä. Myös lapsi tai hänen huoltajansa voivat itse ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Jos harkitset lastensuojeluilmoituksen tekemistä, niin voit olla yhteydessä puhelimitse 09 2949 2120  ma-pe klo 8.00–16.00

Kiireelliset lastensuojeluasiat virka-aikana ma-pe klo 8.00–16.00 puh.09 2949 2120

Virka-ajan ulkopuolella  Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen hätäkeskuksen kautta puh. 112.


kirjallisesti:
Keravan kaupunki
Sosiaalivirasto/lastensuojelu
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

Lastensuojelutarpeen selvitystyö käynnistyy lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen. Jokainen lastensuojeluilmoitus selvitetään. 


Päivitetty 27.04.2022 klo 11:59