Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjaus ja valvonta

​Ohjausta ja valvontaa ohjaavan lainsäädännön tavoitteena on asiakkaiden oikeuksien toteutuminen, palvelusopimusten noudattaminen sekä asiakkaiden palvelujen ja hoidon toteuttaminen palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellyn mukaisesti. Lisäksi palvelujen valvonnalla pyritään varmistamaan ja lisäämään palvelujen laatua ja ehkäisemään laatupoikkeamia, jotta kaupunkilainen saa hyvää, yksilöllistä ja oikea-aikaista palvelua ja hoitoa.

Valvontakulttuurin keskiössä ovat vuorovaikutteiset ja ennakoivat valvontamenetelmät. Painopiste on asiakaskeskeisyydessä ja ennakoivissa toimissa, kuten toimintayksiköiden omavalvonnan tukemisessa ja varmistamisessa. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan tehtävät

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan tehtävänä on

  • Valvoa ja ohjata Keravan alueella olevia ympärivuorokautisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston kanssa (viranomaisvalvonta)
  • Valvoa ja ohjata Keravan alueella olevia ilmoituksenvaraisia palveluja yhdessä aluehallintoviraston kanssa (viranomaisvalvonta)
  • Valvoa ja ohjata järjestämiensä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalveluntuottajien toimintaa (sopimusvalvonta)
  • Kaupungin tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden omavalvonta, valvonta ja ohjaus 

Ohjauksen ja valvonnan vastuut

Kaupungin järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksesta, valvonnasta ja seurannasta vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä vastaava vastuualuejohtaja seuraavasti:

  • Perheitä tukevien palveluiden vastuualue: Perheitä tukevien palvelujen johtaja Erja Rainio
  • Terveyttä edistävien palveluiden vastuualue: Terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen
  • Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualue: Arjessa selviytymistä tukevien palvelujen johtaja Raija Hietikko.

Vastuualuejohtajaa avustaa työssään valvottavan palvelukokonaisuuden ympärille muodostettava ohjaus- ja valvontatiimi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan koordinaatio ja ohjaus on keskitetty sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavien vastuualueiden ulkopuolella toimivalle hallinto- ja tukipalveluiden vastuualueelle. Hallinto- ja tukipalveluissa ohjaus- ja valvontatiimien koordinoinnista ja seurannasta vastaa hallintopäällikkö Jarno Moisala. Hallintopäällikköä avustaa em. kokonaisuudessa valvontakoordinaattori.

Lisätietoja ohjauksesta ja valvonnasta sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.11.2019 § 110 hyväksymässä sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan yleissuunnitelmassa 1.1.2020 alkaen.

Päivitetty 20.01.2020 klo 15:14