Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoitus on tukea kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista tilanteessa, jolloin kuntalainen tarvitsee erityispalveluja alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi. Näitä erityispalveluja ovat vammaispalvelulain perusteella myönnettävät palvelut ja tukitoimet sekä kehitysvammaisten henkilöiden osalta erityishuoltolaissa määritellyt palvelut ja tukitoimet. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta määrää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmat ja viranhaltijapäätökset kuljetuspalveluja lukuun ottamatta kaikista muista vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja tukitoimista, joita ovat mm. vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt, sopeutumisvalmennus ja päivätoiminta.

Vammaispalvelun sosiaaliohjaaja valmistelee ja tekee päätökset vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista ja myös sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta. Lisäksi sosiaaliohjaaja neuvoo ja ohjaa henkilökohtaisen avun käyttäjiä työnantajavelvoitteiden hoitamisessa.

Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja antaa ohjausta ja neuvontaa, arvioi ja selvittää asiakkaan kokonaistilannetta mm. laatimalla yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Sosiaaliohjaaja laatii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä asiakkaan ja huoltajan kanssa erityishuolto-ohjelman. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain perusteella.

Vammaispalvelun toimistosihteeri hoitaa vammaispalvelupäätösten toimeenpanoon liittyviä asioita kuten laskujen maksamista ja taksikorttiasioita.

 Päivitetty 19.10.2017 klo 11:55