Liikkumisen tueksi

Jokapäiväisestä elämästä selviytyminen edellyttää kykyä liikkua. Sairaus tai vamma voi vaikeuttaa sekä estää itsenäisen liikkumisen. Jos henkilön itsenäinen liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä ei onnistu sairauden tai vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi, niin tällöin voi saada liikkumista tukevia palveluita.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu keravalaisille asukkaille, joilla on liikkumisen tuen tarpeita. Tarve sosiaalihuoltolain mukaiselle kuljetuspalvelulle arvioidaan yksilöllisesti. Arviointi perustuu tietoihin vammasta ja / tai sairaudesta tai tietoihin alentuneesta toimintakyvystä. Lisäksi tiedot asiakkaan elämäntilanteesta, elinympäristöstä ja olosuhteista otetaan huomioon arvioinnissa.


Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää enintään puoli vuotta vanha lääkärinlausunto, jossa on kuvailtu liikkumis- ja toimintakykyä. Lisäksi hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan tosite kuukausittaisista nettotuloista (esim. tiliote). Vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tekee yleensä kotikäynnin asiakkaan luokse. Arviointi voi myös tapahtua tarvittaessa asiakkaan luvalla moniammatillisessa asiakasyhteistyöryhmässä.
Kirjallinen hakemus kuljetuspalvelua varten (pdf)


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sisältää kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa, joita voi käyttää Keravan ja lähikuntien alueella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi-, virkistys ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on kolme (3) euroa yhdensuuntaiselta matkalta.


Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain (8§) mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. 

Asioimis- ja vapaa-ajan matkoihin tarkoitettu kuljetuspalvelu sisältää kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa, joita voi käyttää Keravan, Järvenpään, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan alueella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Työssäkäyntiin tai opiskeluun tarkoitettu kuljetuspalvelu sisältää välttämättömän määrän matkoja kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kuukausittain. Työ- ja opiskelumatkojen omavastuuosuus määritellään yksilöllisesti työ- tai opiskelupaikan sijainnin perusteella. Lukiossa, ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa tai kuntouttavassa opetuksessa olevilta henkilöiltä peritään Kelan koulumatkatuen suuruinen omavastuu 43 euroa kuukaudessa.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää enintään puoli vuotta vanha lääkärinlausunto, jossa on kuvailtu hakijan liikkumis- ja toimintakykyä.
Kirjallinen hakemus kuljetuspalvelua varten (pdf)

Tarve vammaispalvelulain mukaiselle kuljetuspalvelulle arvioidaan yksilöllisesti. Arviointi perustuu tietoihin hakijan vammasta ja / tai sairaudesta tai tietoihin alentuneesta toimintakyvystä sekä tietoihin hakijan elämäntilanteesta, elinympäristöstä ja olosuhteista. Tarvittaessa vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tekee kotikäynnin. Arviointi tapahtuu tarvittaessa asiakkaan luvalla moniammatillisessa asiakasyhteistyöryhmässä.


Päivitetty 05.07.2022 klo 09:25