Henkilökohtainen apu

EDELLYTYKSET HENKILÖKOHTAISEN AVUN SAAMISEKSI

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa (8§) määritelty subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle henkilölle. Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on pitkäaikainen tai etenevä vamma tai sairaus, jonka vuoksi hän välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Henkilökohtaisen avun järjestämiselle on edellytyksenä, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Henkilökohtaista apua ei ole mahdollista saada, jos avustamisen tarpeet ovat pääosin hoivassa, hoidossa tai valvonnassa. Hoivan, hoidon ja valvonnan tarpeisiin vastataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla. Henkilökohtaista apua ei järjestetä, jos henkilön avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

 Henkilökohtaista apua myönnetään

  • päivittäisiin toimiin kotona ja kodin ulkopuolella
  • työhön ja opiskeluun
  • harrastuksiin
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen

HENKILÖKOHTAISEN AVUN MALLI

Henkilökohtainen apu toimii pääsääntöisesti työnantajamallilla, jolloin vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana sillä viikko- tai kuukausituntimäärällä, mikä hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty. Vaikeavammainen henkilö palkkaa itselleen avustajan ja toimii avustajan työantajana. Kaupungin kautta on mahdollista järjestää sijaispalkanmaksu. Toisinaan henkilökohtainen apu voi toimia siten että vaikeavammainen saa kunnan järjestämää tai hankkimaa apua.


OHJEET HAKUUN

Henkilökohtaista apua haetaan kirjallisella hakemuksella. Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarvetta yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän perheen tai muun lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin tai muiden ammattihenkilöiden arviota vamman tai sairauden aiheuttaman haitan pysyvyydestä. Henkilökohtaisen avun myöntämien perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella palvelusuunnitelmassa oleviin tietoihin tukeutuen.

Päivitetty 23.04.2018 klo 10:27