Työskentely, opiskelu ja kommunikointi

Työmarkkinoiden ulkopuolelle joutuminen lisää riskiä syrjäytymiseen ja köyhyyteen. Myös koulupudokkuus ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen puuttuminen lisäävät huono-osaisuuden riskiä.

Keinoja työpaikan, oman koulutuspolun tai mielekkään päivätoiminnan löytämiseksi pyritään löytämään erilaisten sosiaalipalvelujen avulla. Jos sinulta tai läheiseltäsi puuttuu vammaisuuden vuoksi työ-, opiskelu- tai päivätoimintapaikka etkä pääse tilanteessasi omin avuin eteenpäin, ota yhteyttä Vammaispalveluihin.


Päivätoiminta

Alle 65-vuotiaalle vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään päivätoimintaa, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään alle 65-vuotiasta työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin.​


Kommunikointi

Kommunikointi on edellytys vuorovaikutukselle muiden ihmisten kanssa ja luo mahdollisuudet oppimiselle. Kommunikoinnin vaikeudet tai puute voi johtaa pahimmillaan yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen yhteiskunnasta.

Vammaisten henkilöiden kommunikointia voidaan edistää viittomakielen, pistekirjoituksen, puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän sekä muiden viestintäkeinojen, -tapojen ja –muotojen avulla.

Vammaisten tulkkauspalveluista saa lisätietoa Kelasta.

Päivitetty 27.12.2019 klo 12:57