Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu


Kuljetuspalvelu on sosiaalihuoltolain (20§) ja -asetuksen (9§) mukainen harkinnanvarainen tukitoimi, joka on tarkoitettu tukemaan itsenäistä asumista ja omatoimista suoriutumista heikentyneen toimintakyvyn, rasittuneisuuden, sairauden, vamman tai vastaavanlaisen muun syyn vuoksi.


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu keravalaisille henkilöille, joiden nettotulot kuukaudessa ovat yhden henkilön taloudessa 1000€ ja kahden henkilön taloudessa 1700€. Kelan myöntämää eläkkeen saajan hoitotukea, asumistukea ja rintamalisää ei huomioida tulolaskelmassa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu sisältää kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa, joita voi käyttää Keravan alueella (sisältää Tuusulan puolella sijaitsevan hautausmaan). Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi-, virkistys ja vapaa-ajan matkoihin. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on kolme (3) euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää enintään puoli vuotta vanha lääkärinlausunto, jossa on kuvailtu hakijan liikkumis- ja toimintakykyä. Lisäksi hakemuksen käsittelemiseksi tarvitaan tosite hakijan kuukausittaisista nettotuloista (esim. tiliote).

Tarve sosiaalihuoltolain mukaiselle kuljetuspalvelulle arvioidaan yksilöllisesti. Arviointi perustuu tietoihin hakijan vammasta ja / tai sairaudesta tai tietoihin alentuneesta toimintakyvystä sekä tietoihin hakijan elämäntilanteesta, elinympäristöstä ja olosuhteista. Tarvittaessa vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tekee kotikäynnin. Arviointi tapahtuu tarvittaessa asiakkaan luvalla moniammatillisessa asiakasyhteistyöryhmässä.


Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain (8§) mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpL 2§, VpA 5§). Sairauden tai vamman, josta kuljetustarve johtuu, tulee olla pitkäaikainen. Pitkäaikaisuudella tarkoitetaan yli vuoden kestävää vammasta tai sairaudesta johtuvaa toimintakyvyn rajoitetta.
Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. 

Asioimis- ja vapaa-ajan matkoihin tarkoitettu kuljetuspalvelu sisältää kahdeksantoista (18) yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukaudessa, joita voi käyttää Keravan, Järvenpään, Sipoon, Tuusulan ja Vantaan alueella. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asioimiseen, virkistykseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on kolme (3) euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Työssäkäyntiin tai opiskeluun tarkoitettu kuljetuspalvelu sisältää välttämättömän määrän matkoja kodin ja työ- tai opiskelupaikan välillä kuukausittain. Työ- ja opiskelumatkojen omavastuuosuus määritellään yksilöllisesti työ- tai opiskelupaikan sijainnin perusteella. Lukiossa, ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa tai kuntouttavassa opetuksessa olevilta henkilöiltä peritään Kelan koulumatkatuen suuruinen omavastuu 43 euroa kuukaudessa.

Kuljetuspalvelua ei myönnetä lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää enintään puoli vuotta vanha lääkärinlausunto, jossa on kuvailtu hakijan liikkumis- ja toimintakykyä.

Tarve vammaispalvelulain mukaiselle kuljetuspalvelulle arvioidaan yksilöllisesti. Arviointi perustuu tietoihin hakijan vammasta ja / tai sairaudesta tai tietoihin alentuneesta toimintakyvystä sekä tietoihin hakijan elämäntilanteesta, elinympäristöstä ja olosuhteista. Tarvittaessa vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tekee kotikäynnin. Arviointi tapahtuu tarvittaessa asiakkaan luvalla moniammatillisessa asiakasyhteistyöryhmässä.


Päivitetty 02.01.2020 klo 14:01