Yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat


Yksityiset sosiaalipalvelut täydentävät julkisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yksityiset palveluntuottajat kuten yritykset, järjestöt tai säätiöt voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat muun muassa

  • lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 
  • ikäihmisten ja vammaisten palveluasuminen
  • kotipalvelut
  • myös kotiin tuotettavat kotipalvelun tukipalvelut (kuten siivous) ovat yksityisiä sosiaalipalveluita
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 § määrittää yksityisten sosiaalipalveluiden tarkoittavan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §§:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö taikka julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Valvira ja aluehallintovirastot ylläpitävät rekisteriä yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista. Keravan kaupunki ylläpitää rekisteriä Keravalla toimivista yksityisistä kotipalveluiden tukipalveluiden tai niihin rinnastettavien palveluiden tuottajista.

Yksityiset sosiaalipalvelut jakautuvat luvanvaraisiin (ympärivuorokautiset) ja ilmoituksenvaraisiin palveluihin. Ilmoituksenvaraiset palvelut voidaan puolestaan jakaa edelleen rekisteröitäviin ja ei-rekisteröitäviin palveluihin. Tässä ohjeessa käsitellään vain ilmoituksenvaraisia palveluita ja niihin liittyvää ilmoitusmenettelyä.

Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 §:n mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Keravan kaupungilla ilmoitukset käsitellään sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla.

Ilmoituksenvaraiset AVI:in rekisteröitävät palvelut

Ilmoitus kotipalveluiden tai niihin rinnastettavien palveluiden tuottamisesta liitteineen tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Ilmoitus lähetetään Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon, josta se toimitetaan asian valmistelijalle.

Hakemuksen tarkastamisen ja palveluntuottajan tapaamisen jälkeen hakemukseen liitetään vastuualuejohtajan lausunto. Asian valmistelija toimittaa ilmoituksen liitteineen ja lausuntoineen aluehallintovirastolle. Keravan kaupungille tehtävät ilmoitukset toimitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Lupaviranomainen (AVI ja Valvira) tekee tietojen perusteella päätöksen palveluntuottajan liittämisestä yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin.

Ilmoituksenvaraiset kaupungin rekisteriin rekisteröitävät palvelut

Kotipalvelujen tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja ei enää merkitä valtakunnalliseen yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin. Palveluntuottajien, jotka tuottavat kotipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja, tulee kuitenkin tehdä ilmoitus toiminnastaan tai sen olennaisista muutoksista Keravan kaupungille. Ilmoitus liitteineen toimitetaan Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kirjaamoon, josta se toimitetaan asian valmistelijalle. Ilmoituksen ja liitteiden tarkistamisen sekä palveluntuottajan tapaamisen jälkeen, palveluntuottaja liitetään Keravan kaupungin verkkosivuilla julkaistavaan kotipalvelujen tukipalvelurekisteriin.

Kotipalveluiden tukipalveluja ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 

Päivitetty 06.06.2022 klo 10:51