Fysioterapia

​Fysioterapia on osa julkista sosiaali-terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.
Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja parantaa fysioterapeuttisin menetelmin eri-ikäisten asiakkaiden liikkumis- ja toimintakykyä, opettaa ja ohjata omaehtoista kuntoharjoittelua sekä tukea mahdollisimman itsenäistä selviytymistä omassa elinympäristössään.

Fysioterapiaa toteutetaan avovastaanotolla, vuodeosastoilla, palvelukodeissa sekä potilaan kotona. Toimintamuotoja ovat yksilö- ja ryhmäkäynnit, fysioterapeuttinen neuvonta, terapia eri menetelmin, fysikaaliset hoidot ja apuvälinelainaus.

Ensikäynnillä fysioterapeutti selvittää asiakkaan toimintakyvyn ja siihen liittyvät ongelmat, laatii yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapiasuunnitelman ja - tavoitteet sekä fysioterapian toteutumisen joko yksilö- tai ryhmäkäynteinä. Erityishuomiota kiinnitetään keinoihin, joilla asiakas voi itse vaikuttaa omaan kuntoutumiseensa, esim. opettamalla ja ohjaamalla liikuntakykyä parantava harjoitusohjelma.

Terapiapalveluihin ohjaudutaan terveyskeskuslääkärin tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä. Ryhmiin voi ohjautua myös fysioterapeutin ohjaamana tai kuntoutussuunnitelmaan perustuen.

Lapset ja nuoret ohjautuvat fysioterapiaan yleisimmin koululääkärin tai -terveydenhoitajan lähetteellä sekä neuvolalääkärin tai neuvolan terveydenhoitajan lähetteellä

Päivitetty 29.10.2015 klo 10:24