Asiakkaan oikeudet

Henkilötietojen tarkastusoikeus - oikeus saada pääsy tietoihin artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä toimitettava jäljennös rekisteröidylle hänen osaltaan käsiteltävistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syy ja kirjallinen todistus. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tarkastusoikeuden voi toteuttaa toimittamalla tämän sivun oikeasta laidasta löytyvän rekisterikohtaisen lomakkeen (henkilötietojen tarkastuspyyntö/oikeus saada pääsy tietoihin) kaupungille joko postitse tai henkilökohtaisesti. Mikäli pyyntö toimitetaan postitse, tulee siihen liittää mukaan kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli toimitat tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Kaupungin kirjaamo palvelee osoitteessa Kauppaakaari 11, 04201 Kerava ja asiointipiste osoitteessa Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

Henkilötietojen korjaaminen - oikeus tiedon oikaisemiseen artikla 16

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käsitelty, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikeuden tietojen korjaamiseen voi toteuttaa toimittamalla tämän sivun oikeassa laidassa olevan rekisterikohtaisen lomakkeen (henkilötietojen korjaamispyyntö/oikeus tiedon oikaisemiseen) kaupungille joko postitse tai henkilökohtaisesti. Mikäli pyyntö toimitetaan postitse, tulee siihen liittää mukaan kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli toimitat korjauspyynnön henkilökohtaisesti kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Kaupungin kirjaamo palvelee osoitteessa Kauppaakaari 11, 04201 Kerava ja asiointipiste osoitteessa Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15-16 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta artikla 34

Keravan kaupunki on rekisterinpitäjänä velvollinen ilmoittamaan kansalliselle valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 72 tunnin sisällä tapahtuneesta loukkauksesta. Kaupunki on lisäksi velvollinen ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle tai rekisteröidyille, mikäli tietoturvaloukkauksesta voi aiheutua korkea riski rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

Yhteyshenkilöt asiassa:

  • Tietosuojavastaava Tiina Hakkarainen, 040 318 2753, tiina.hakkarainen@kerava.fi

Oikeus tulla unohdetuksi artikla 17 ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen artikla 18

Rekisteröidyllä on tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Tätä oikeutta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen käsittely on perustunut yksinomaan suostumukseen. Oikeutta tulla unohdetuksi ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Rekisteröidyllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen artikla 20

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen oikeutta pääsääntöisesti ei sovelleta Keravan kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus artikla 21

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Valitusoikeus artikla 77

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) artiklaan 77.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu:

Henkilötietojen käsittelyä koskeva selvityspyyntö

Mikäli rekisteröity epäilee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty asiattomasti tai, että hänen oikeuksiaan ei ole toteutettu tietosuoja-asetuksessa edellytetyllä tavalla, hän voi laatia henkilötietojen käsittelyä koskevan selvityspyynnön tai olla asiassa suoraan yhteydessä kaupungin tietosuojavastaavaan.


Päivitetty 06.06.2022 klo 14:36