Yleinen varautuminen

​Varautuminen kuuluu kaupungin tavanomaiseen toimintaan silloinkin, kun välitöntä vaaran uhkaa ei ole. Keravan kaupunki ja muut viranomaiset tiedottavat hyvissä ajoin tiedotuskanavissaan, mikäli valmiutta kohotetaan vakaviin häiriötilanteisiin, väestönsuojeluun tai muihin asioihin liittyen. 

Meidän kaikkien on kuitenkin hyvä varautua erilaisiin häiriötilanteisiin ja jopa poikkeusoloihin. Kun varaudumme häiriöihin ennakkoon, voimme kriisitilanteissa toimia mahdollisimman tehokkaasti ihmisten, omaisuuden ja yhteiskunnan toimintojen suojaamiseksi.

Tältä sivulta löydät yleistä tietoa varautumisesta vakaviin häiriötilanteisin sekä väestönsuojelusta.

Väestön varoittaminen

Väestöä voidaan varoittaa vaaran uhatessa monin keinoin. Varoittamisen keinoja ovat muun muassa

  • Yleisradion ja paikallisradioiden välittämät vaaratiedotteet,
  • televisiokanavien välittämät vaaratiedotteet ja teksti-TV:n sivu 112,
  • kaupungin ja viranomaisten verkkosivut ja tiedotteet
  • väestöhälyttimillä annettavat äänimerkit ulkona liikkuvalle väestölle.
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (7 sekuntia) tai kuuluttamalla annettu varoitus. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Löydät lisätietoa vaaramerkin soidessa toimimisesta, väestöhälyttimien testaamisesta sekä toiminnasta kaasu- tai säteilyvaaratilanteissa pelastuslaitoksen sivuilta: Vaaramerkki (pelastustoimi.fi).

Omatoiminen varautuminen eli kotivarautuminen

Jokaisen on hyvä varautua itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. Omatoiminen varautuminen helpottaa kaupungin ja viranomaisten työtä kriisin sattuessa, sillä silloin kaupunki pystyy paremmin priorisoimaan resurssejaan eniten avun tarpeessa oleviin.

Normaaliajan ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen on luonnollista aloittaa jokaisen omista tiedoista ja taidoista, sekä asuin- ja työympäristön turvallisuusjärjestelyistä. Lue lisää omatoimisesta varautumisesta: Omatoiminen varautuminen

Väestönsuojelu

Väestönsuojelulla tarkoitetaan siviiliväestön suojelua erilaisia vaaroja vastaan. Suomen viranomaiset ovat varautuneet väestön suojelemiseen kattavasti ja Euroopan tilannetta sekä sen kehitystä seurataan jatkuvasti.

Varautuminen vakaviin häiriötilanteisiin sekä väestönsuojeluun on yhteistyötä kansalaisten, kiinteistöjen omistajien, yritysten ja laitosten sekä valtion ja kunnan viranomaisten välillä. Lue lisää väestönsuojista: Väestönsuojat

Evakuointi

Väestön evakuoinnilla tarkoitetaan viranomaisten johdolla tapahtuvaa väestön tai sen osan siirtämistä pois vaaran uhkaamalta alueelta ja sijoittamista turvalliselle alueelle, sekä väestön elinedellytysten ja yhteiskunnan tärkeiden toimintojen turvaaminen evakuointitilanteessa. Evakuoinnit suunnitellaan sekä normaali- että poikkeusoloja varten.

Evakuointisuunnitteluun kuuluu väestön evakuoinnin suunnittelu ja elinedellytysten turvaaminen sekä sijoituskunnissa olevan siirretyn että evakuoiduille alueille mahdollisesti jääneen väestön osalta. Väestön elinedellytysten turvaamiseksi on huolehdittava elintärkeiden toimintojen jatkuvuudesta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut, energiahuolto, viestintäyhteydet sekä elintarvike- ja vesihuolto.

Jokainen Suomen pelastuslaitos laatii yhteistyössä toiminta-alueensa kuntien ja muiden osapuolten kanssa väestön evakuointisuunnitelmat, joihin kuuluu myös väestön vastaanottosuunnitelman laatiminen.

Informaatiovaikuttaminen

Keravan kaupunki on varautunut myös mahdolliseen informaatiovaikuttamiseen.

Informaatiovaikuttaminen on toimintaa, jolla pyritään järjestelmällisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekijöihin sekä sitä kautta yhteiskunnan toimintakykyyn. Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen ja painostaminen, sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö johonkin muuhun. Lisätietoa informaatiovaikuttamisesta: Ohje: Vinkkejä informaatiovaikuttamisen tunnistamiseksi - Ole tarkkana ja toimi vastuullisesti (kyberturvallisuuskeskus.fi).


Päivitetty 04.05.2022 klo 13:17