Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilu

​Vantaa ja Kerava osallistuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkoi 1.3.2021 ja päättyy 30.6.2023. Kokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kuntakokeilun asiakkaille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Kuntakokeilun asiakkaat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Heihin kuuluvat kaikki kokeilualueella asuvat:

  1. työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  2. kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  3. kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen omavalmentajan, joka ohjaa häntä eteenpäin palveluihin. Mitään kunnan palveluita ei poistu ja niihin voi edelleen hakeutua myös suoraan. Kunnanpalvelut ovat myös saatavilla niille TE-toimiston asiakkaille, jotka eivät ole kuntakokeilun asiakkaita.

Kuntakokeilun asiakkuus

Mitä kuntakokeilu antaa minulle asiakkaana?

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana saat omavalmentajan, joka nopeuttaa ja helpottaa palvelupolkuasi. Omavalmentaja-mallin ytimenä on ajatus siitä, että asiakasta ohjaa sama ihminen, joka tuntee hänen tilanteensa. Palvelu toimii ”yhden luukun” –periaatteella, jolloin asiakkaan aikaa säästetään.

Työllisyyden kuntakokeilu on asiakaslähtöinen hanke, joka lähtee siitä ymmärryksestä, että työllistymisen edistäminen ei ole pelkästään työllistymistä. Matka kohti työllistymistä saattaa sisältää useita eri askeleita, joilla parannetaan asiakkaan tilannetta. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat tarvitsevat matkan varrella ohjausta, ja tässä heitä auttaa omavalmentaja. Tällä varmistetaan työnhakijoiden yksilöllinen palvelu. Sähköisen asioinnin sijaan valmentajaa tavataan kasvotusten ja hän tuntee asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan muihin palveluihin.

Kuntakokeilussa panostetaan vahvaan alkuun. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas pyritään saamaan tehokkaasti eteenpäin. Ensin omavalmentajan kanssa henkilökohtaiseen keskusteluun, jossa hänelle selkeytyy vaihtoehdot, ja tästä eteenpäin työhön, koulutukseen tai sopivaan palveluun.

Kokeilu ei tuo asiakkaalle mitään lisävelvoitteita. Työttömän työnhakijan lakisääteiset velvoitteet ovat samat TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakkaille.

Mistä tiedän, olenko kuntakokeilun asiakas? Miten ilmoittaudun työnhakijaksi?

Työnhaku alkaa ilmoittautumalla TE-toimistoon. Jos kuulut kuntakokeilun kohderyhmään, TE-toimisto ohjaa sinut kuntakokeilun asiakkaaksi.

Kaikille työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmiin kuuluville henkilöille tullaan ilmoittamaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti. Ennen kuin asiakkuutesi siirretään TE-toimistolta kunnalle, sekä TE-hallinto että oma kuntasi ovat sinuun yhteydessä. Heiltä saat tarvitsemasi yhteystiedot.

Kuntakokeilun asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Jos asiakas esimerkiksi pääsee koulutukseen tai työllistyy määräaikaisesti, hän työttömäksi jäätyään ohjautuu takaisin kuntakokeilun piiriin. Alkanut asiakkuus jatkuu kuntakokeilussa 30.6. 2023 saakka, vaikka asiakas ei enää kuuluisi mihinkään kuntakokeilulain määrittelemään kohderyhmään.

Entä jos en kuulu kuntakokeilun piiriin?

Jos et kuulu mihinkään työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään, asiointisi jatkuu TE-toimistossa kuten ennenkin. Kaikki kunnan palvelut ovat edelleen myös sinun käytettävissäsi ja TE-toimisto voi yhtä lailla ohjata sinut eteenpäin näihin palveluihin.

Tuleva työllisyyden kuntakokeilu on laajempi kuin aiemmat kuntakokeilut. Sen kohderyhmä on hyvin laajasti määritelty. Jos hyödyt kuntakokeilusta, todennäköisesti kuulut myös sen kohderyhmään.

Voinko halutessani valita pysyä TE-toimiston asiakkaana?

On poikkeustapauksia, jolloin voit valita jäädä TE-toimiston asiakkaaksi.

Kokeilualueisiin kuuluvista kunnista kaksikielisiä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kokkola ja Turku. Muut kokeilualueisiin kuuluvat kunnat ovat yksikielisiä. Kielilain 10§:n 1 momentin mukaisesti asiakkaalla on oikeus käyttää suomea tai ruotsia viranomaisasioissa. Mikäli palvelusi ovat siirtymässä yksikieliseen kokeilukuntaan, mutta haluat saada palvelua ruotsin kielellä, voit valita TE-toimiston asiakkaaksi jäämisen. Kerava on yksikielinen kunta, joten sen ruotsinkieliset asukkaat voivat halutessaan jäädä TE-toimiston asiakkaiksi.

Kuntalainen voi jäädä TE-toimiston asiakkaaksi, jos työttömyys on lyhytaikaista ja sen päättymisajankohta on etukäteen tiedossa. Esimerkiksi jos hänet lomautetaan lyhyeksi ajaksi, jonka jälkeen työt jatkuvat. Tai jos työttömyys päättyy lyhyen ajan sisällä äitiys- tai vanhempainlomaan, varusmiespalveluksen alkamiseen tai muuhun vastaavaan syyhyn.

Mitä tapahtuu, jos muutan kokeilun aikana toiseen kuntaan?

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana useita kuntia. Jos muutat kuntaan, joka ei ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa, asiakkuutesi siirtyy takaisin TE-toimistolle. Muussa tapauksessa siirryt uuden kotikuntasi kokeilun asiakkaaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löytyy kaikki työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat.

https://tem.fi/jatkovalmisteluun-valitut-kokeilukunnat

https://tem.fi/taydentava-haku


Päivitetty 23.11.2022 klo 15:11