Kivisillanpuiston ideakilpailu

Keravalla vuoden 2024 Asuntomessualueella sijaitsevan Kivisillanpuiston ideakilpailun tarkoituksena on hakea uusia ideoita Kivisillan puisto- ja lähivirkistysalueiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ideakilpailun järjestää Keravan kaupunki yhteistyössä Lappset Group Oy:n kanssa.


Ideakilpailu pitää sisällään yhden osan isosta messualueelle tulevasta puistoalueesta. Puistoalue on kulttuurihistoriallisesti ja maisemaltaan arvokas alue, jonne ideakilpailun toivotaan tuovan luonnonmukaisia kiertotaloutta sekä kestävää liikkumista ja kehitystä tukevia ehdotuksia messuteemoja mukaillen.


Kivisillanpuiston ideakilpailu

Kivisillanpuiston ideakilpailussa tulee erityisesti ottaa huomioon maisema ja näkymät. Myös luonnonmukaisuus, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja lisääminen, maisemallinen agrikulttuuri sekä yhteisöllisyys ovat suunnittelussa teemoina. Lisäksi ainakin osa alueista tulisi olla saavutettavissa esteettömästi.


Viheralueet tulee suunnitella Viherympäristöliiton kestävä ympäristörakentaminen KESY-periaatteiden mukaisesti. Suunnittelussa tulee huomioida lisäksi kunnossapito, myös talviolosuhteissa. Erityisesti suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kestäviin materiaali- ja kalustevalintoihin sekä kasvillisuusrakenteiden kohtuullisiin ylläpitotarpeisiin. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida eri ikäryhmät ja kannustavat liikuntamahdollisuudet eri käyttäjäryhmille sekä taiteen sijoittamisen mahdollisuudet ja alueen valaistuksen huomioiminen niin toiminnallisena kuin alueen omaleimaisuutta lisäävänä tekijänä.


Ideakilpailun suunnittelukohteena on Keravalla noin 10 minuutin kävelyetäisyydellä asemasta sijaitseva alue, joka on tällä hetkellä viljeltyä peltoa. Suunnittelualueen koko on noin 10 ha, ja alue rajautuu itäpuolella Keravanjokeen ja länsipuolella Keravan kartanon ympäristöön ja Asuntomessualueeseen. Asuntomessualue sijaitsee Kytömaantien ja Lahden moottoritien välisellä alueella Porvoontien pohjoispuolella.


Ideakilpailuun voivat osallistua maisema-, ympäristö- ja miljöösuunnittelun sekä maisema-arkkitehtuurin opiskelijat yksin tai ryhmässä Suomesta ja soveltuvin osin ulkomaisista oppilaitoksista.


Kilpailuaika: 1.7.2021–3.1.2022


Kilpailun lähtöaineisto


     Kilpailijoiden kysymykset

     Kilpailijat voivat esittää lisäkysymyksiä suunnittelualueesta ja siihen liittyvistä aiheista kilpailusihteeri Sirpa Meriläiselle sähköpostitse osoitteella sirpa.merilainen@kerava.fi maanantaihin 4.10.2021 klo 12.00 mennessä.

     Puistosuunnittelun_kysymykset ja vastaukset

     Määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset julkaistaan nimettöminä vastauksineen torstaina 14.10.2021 tällä sivulla.

     Päivitetty 11.01.2022 klo 15:16