Kivisiltaområdet

Jokilaakso ligger i Kervo, drygt en kilometer från Kervo centrum. Från området öppnas kulturhistoriskt betydelsefulla utsikter över både gårdsmiljön i Kervo gård och de låglänta åkermarkerna i Jokilaakso. I den norra delen av området ligger den anrika gården Postlars-Mattila, som bland annat är känd för att Jean Sibelius bodde och arbetade på gården i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Området byggs till ett grönt bostadsområde för träbyggande, med mångsidiga boendemöjligheter för människor i olika åldrar. Förutom egnahemshus, radhus och låghus kommer det att byggas ett daghem och serviceboenden i området. Höghusen kommer att resa sig i den centrala delen av området kring Finlandia-platsen och vattentemat Pilske.

Gång- och cykeltrafik har beaktats särskilt väl i planeringen av området. Tjänsterna i Kervo kan nås inom en kvart längs smidiga gång- och cykelvägar. Det fantastiska läget nära staden säkerställer att det är lätt att röra sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik i vardagen.  

Grönt är skönt  

Upp till 54 procent av området i Kivisilta är anvisat som rekreationsområden och parker. Gröna gårdar och växtlighet spelar en viktig roll. Områdets mångfald och hanteringen av regnvatten stöds med olika slags gröna lösningar. I ekonomibyggnader kommer vi att se gröna tak eller takterrasser med planteringar. Husens gårdar byggs som planterings- och odlingsområden, där nyttoväxter som fruktträd och bärbuskar föredras. De välplanerade gårdarna på området har trivsamma oaser där de boende kan tillbringa tid med hobbyer och odla sin egen mat.  

Cirkulär ekonomi visar vägen  

Cirkulär ekonomi är det bärande temat för bostadsområdet i Kivisilta. I byggandet av området och i boendet är målet inte att ständigt producera nya saker, utan att leva genom att återvinna och dela. Förnybar energi som uppvärmningsform och byggmaterial som används och återvinns så effektivt som möjligt är också bra exempel på hur cirkulär ekonomi förverkligas.  

Cirkulär ekonomi har inte heller glömts bort i bullerskyddet i bostadsområdet, eftersom bullervallen mot Lahtisleden huvudsakligen byggs av begagnade sjöcontainrar. Förutom containrar används stenkorgar och återvunnen överskottsjord från området i bullervallen.  

I hjärtat av området, på Kervo gårds gårdsplan, finns Jalotus, ett centrum för cirkulär ekonomi och en gemenskap för ett hållbart liv, som har sammanställt ett mångsidigt utbud av funktioner och tjänster som möjliggör cirkulär ekonomi i vardagen. Läs mer om hur Jalotus arbetar på deras webbplats (på finska).  

Området presenterar flera objekt där ett cirkulärekonomiskt tänkande förverkligas på ett mångsidigt sätt.