Koulujen sisäilmakyselyt

Sisäilmakysely toteutetaan samanaikaisesti kaikissa kouluissa sekä opetushenkilöstölle että oppilaille. Kaupunki toteutti ensimmäisen kaikki Keravan koulut käsittäneen sisäilmakyselyn helmikuussa 2019. Jatkossa vastaavat kyselyt on tarkoitus toteuttaa 3-5 vuoden välein.

Sisäilmakyselyn tavoitteena on saada tietoa sisäilmaongelmien laajuudesta ja terveyshaittojen vaikeusasteesta sekä mahdollisesti hyödyntää tuloksia arvioitaessa lisätutkimustarpeiden tai toimenpiteiden kiireellisyysjärjestystä. Kaikkiin kouluihin kohdistettuna sisäilmakysely on osa kaupungin ennaltaehkäisevää sisäilmatyötä.

Kyselyiden avulla pyritään selvittämään, ovatko oppilaiden ja opetushenkilöstön kokemukset huonosta sisäilmasta yleisempiä verrattuna suomalaisiin kouluihin yleensä. Kyselyiden tulosten perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä rakennuksen kunnosta tai jakaa kouluja “sairaisiin” tai “terveisiin” kouluihin.

Oppilaiden sisäilmakysely

Oppilaiden sisäilmakysely on suunnattu alakouluissa 3.-6. luokkalaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja siihen vastataan sähköisesti oppitunnin aikana. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu nimettömästi ja kyselyn tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa. 

 • Oppilaiden kyselyn toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), joka on sosiaali- ja terveysministeriön alainen puolueeton tutkimuslaitos. THL:llä on käytössään laajat valtakunnalliset vertailuaineistot ja tieteellisesti kehitetyt kyselymenetelmät.

  Kyselyn tulokset analysoidaan automaattisesti, jolloin virhemahdollisuus pienenee verrattuna käsin tapahtuvaan analysointiin.

 • Oppilaille tehdyssä kyselyssä koulukohtaisia tuloksia on verrattu suomalaisista kouluista aiemmin kerättyyn vertailuaineistoon.

  Koettujen olosuhdehaittojen ja oireiden esiintyvyys katsotaan tavanomaista vähäisemmäksi kun niiden esiintyvyys on vertailuaineiston alimman 25% joukossa, tavanomaista hieman yleisemmäksi kun esiintyvyys on vertailuaineiston korkeimman 25% joukossa ja tavanomaista yleisemmäksi kun esiintyvyys on vertailuaineiston korkeimman 10% joukossa.

  Huhtikuuhun 2019 mennessä THL on toteuttanut sisäilmakyselyjä yli 450 kouluun yli 40 kunnasta ja kyselyihin on vastannut yli 60 000 oppilasta. THL:n mukaan kaikissa kouluissa on oppilaita, jotka raportoivat hengitystieoireita tai kokevat olosuhdehaittoja esimerkiksi lämpötilaan tai tunkkaisen ilmaan liittyen.

Henkilöstön sisäilmakysely

Henkilöstölle tehty kysely toteutetaan sähköpostikyselynä. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu nimettömästi ja kyselyn tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa. 

 • Henkilöstön kyselyn toteuttaa Työterveyslaitos (TTL), joka on sosiaali- ja terveysministeriön alainen puolueeton tutkimuslaitos. TTL:llä on käytössään laajat valtakunnalliset vertailuaineistot ja tieteellisesti kehitetyt kyselymenetelmät.

  Kyselyn tulokset analysoidaan automaattisesti, jolloin virhemahdollisuus pienenee verrattuna käsin tapahtuvaan analysointiin.

 • Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä koulukohtaisia tuloksia on verrattu toimistoympäristöstä kerättyyn tausta-aineistoon, joka edustaa keskimääräistä toimistokohdetta ja jossa mukana on myös ongelmakohteita.

  Koettujen haittojen ja oireiden lisäksi kyselyn tuloksia arvioitaessa otetaan huomioon myös vastaajia koskevia taustamuuttujia. Vastaajien sukupuolijakauma, tupakointi, astmaatikkojen ja allergikkojen osuus sekä työssä koettu stressi ja psykososiaalinen kuormitus vaikuttavat vastaajien kokemuksiin sisäilmaongelmasta ja sen ratkaisukeinoista.

  Henkilöstölle tehdyn kyselyn tulokset esitetään sädekaavion avulla, jossa vastaajien kokemia joka viikkoisia pitkittyneitä ympäristöhaittoja ja joka viikkoisia työhön liittyviä oireita verrataan tausta-aineiston vastaajien kokemuksiin vastaajaprosenttien avulla.

Sisäilmakyselyiden tulokset

Helmikuussa 2019 toteutetun kyselyn tulokset antavat luotettavan kuvan oppilaiden ja henkilöstön kokemuksista koulujen sisäilmasta Keravalla. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oppilaille suunnatun kyselyn vastausprosentti oli 70 ja henkilöstölle suunnatun kyselyn 80 prosenttia tai enemmän.

Kyselyn tulosten mukaan kokonaisuutena oppilaiden ja opettajien oireilu on Keravalla tavanomaisella tasolla.

Kyselyiden tulosten yhteenveto

Koulukohtaiset tulokset

Vuonna 2019 koulukohtaisia tuloksia ei saatu oppilaiden osalta Keskuskoulun, Kurkelan, Lapilan ja Svenskbackan kouluista liian pienen vastaajamäärän vuoksi.