Oppilaaksi ottaminen

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Keravan kaupunki osoittaa Keravalla asuville oppivelvolliselle lapsille koulupaikan, joka on niin sanottu lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Perusopetusjohtaja osoittaa oppilaalle lähikoulun.

Koko Keravan kaupunki on yhtä oppilaaksiottoaluetta. Oppilaat sijoitetaan kouluihin ensisijaisen oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Sijoittelussa pyritään siihen, että kaikkien oppilaiden koulumatkat ovat olosuhteet huomioiden mahdollisimman turvalliset ja lyhyet. Koulumatkan pituus mitataan sähköistä järjestelmää käyttäen.

Ensisijainen koulutulokkaan päätös perusopetukseen oppilaaksi ottamisesta ja lähikoulun osoittamisesta tehdään 6. vuosiluokan loppuun asti. Kaupunki voi vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa, jos siihen on perusteltu opetuksen järjestämiseen liittyvä syy. Opetuskieli ei voi tällöin vaihtua.

Yläkouluihin siirtyville oppilaille osoitetaan lähikouluksi Keravanjoen koulu, Kurkelan koulu tai Sompion koulu. Yläkouluun siirtyville oppilaille tehdään ensisijainen oppilaaksi ottamisen ja lähikoulun osoittamisen päätös 9. vuosiluokan loppuun saakka.

Muualla kuin Keravalla asuva oppilas voi hakea koulupaikkaa Keravalta toissijaisen oppilaaksi ottamisen kautta.

Oppilaaksioton perusteet

 • Keravan kaupungin perusopetuksessa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä olevia ensisijaisen oppilaaksi ottamisen perusteita:

  1. Lausuntoon perustuvat erityisen painavat terveydelliset tai oppilashuollolliset syyt tai erityisen tuen päätös

  Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy, jonka perusteella hänelle osoitetaan lähikoulu yksilöllisen arvioinnin perusteella. Huoltajan tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä koululle lääkärin lausunto, jos hakemuksenperusteena on terveydentilaan liittyvä syy tai asiantuntijalausunto, jos kyseessä on muu oppilashuollollinen syy. Syyn täytyy olla sellainen, joka suoraan vaikuttaa siihen, minkälaisessa koulussa oppilas pystyy opiskelemaan.

  2. Oppilaan yhtenäinen koulupolku

  Yhtenäiskoulussa vuosiluokilla 1–6 opiskellut oppilas jatkaa koulua samassa koulussa myös vuosiluokat 7–9.

  3. Oppilaan koulumatkan pituus

  Oppilaalle osoitetaan lähikoulu oppilaan ikä ja kehitystaso sekä koulumatkan pituus ja turvallisuus huomioiden. Lähikouluksi voidaan osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva koulu.

  Alakouluikäisen oppilaan muuttaessa kaupungin sisällä, koulupaikka määritetään uudelleen uuden osoitteen perusteella. Yläkouluikäisen muuttaessa kaupungin sisällä, koulupaikka määritetään uudelleen vain huoltajan toiveesta.

  Asuinpaikan vaihtuessa Keravan sisällä tai muuhun kuntaan oppilaalla on oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksi hänet on otettu, kuluvan lukuvuoden loppuun saakka. Huoltajat kuitenkin vastaavat tällaisessa tapauksessa koulumatkojen järjestelyistä ja kustannuksista itse. Asuinosoitteen muuttumisesta on aina ilmoitettava lapsen koulun rehtorille.

  Lue lisää muuttavista oppilaista.

 • Huoltajat voivat halutessaan hakea oppilaalle koulupaikkaa myös muusta koulusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos oppilaan luokka-asteella on vapaita paikkoja.

  Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan vasta sen jälkeen, kun oppilas on saanut päätöksen ensisijaisesta lähikoulusta. Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan sen koulun rehtorilta, josta oppilaspaikkaa toivotaan. Hakemus tehdään ensisijaisesti Wilman kautta. Huoltaja, jolla ei ole Wilma-tunnuksia, voi tulostaa ja täyttää paperisen hakulomakkeen. Siirry lomakkeisiin. Lomakkeen saa myös koulujen rehtoreilta.

  Rehtori tekee päätöksen toissijaista koulupaikkaa hakevien oppilaiden ottamisesta kouluun. Rehtori ei voi ottaa kouluun toissijaisia oppilaita, jos opetusryhmässä ei ole tilaa.

  Toissijaista oppilaspaikkaa hakevat valitaan vapaille oppilaspaikoille näiden tärkeysjärjestyksessä olevien periaatteiden mukaisesti:

  1. Oppilas asuu Keravalla

  2. Oppilaan koulumatkan pituus

  Tätä perustetta sovellettaessa koulupaikka myönnetään oppilaalle, jolla on lyhin matka toissijaiseen kouluun.

  3. Sisaruusperuste

  Oppilaan vanhempi sisarus käy asianomaista koulua. Sisaruusperustetta ei kuitenkaan sovelleta, jos vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä kyseisen koulun ylimmällä luokalla.

  4. Arvonta

  Mikäli samat hakuperusteet täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

  Oppilaalla ei ole koulukuljetusoikeutta toissijaiseen kouluun, koska se ei ole opetuksen järjestäjän osoittama lähikoulu. Matkojen järjestämisestä ja matkakustannuksista vastaavat huoltajat. Poikkeuksena ovat ne oppilaat, joilla olisi oikeus perusopetuslain mukaiseen koulukuljetukseen myös lähikoulussaan kulloinkin voimassa olevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

 • Keravan kaupungin ruotsinkielisessä perusopetuksessa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavia oppilaaksi ottamisen perusteita, joiden mukaan oppilaalle osoitetaan lähikoulu.

  Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaaksi ottamisen ensisijaiset perusteet ovat järjestyksessä seuraavat:

  1. Keravalaisuus

  Oppilas asuu Keravalla.

  2. Ruotsinkielisyys

  Oppilaan äidinkieli, kotikieli tai ylläpitokieli on ruotsin kieli.

  3. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja esiopetustausta

  Oppilas on osallistunut ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen sekä ruotsinkieliseen esiopetukseen vähintään kahden vuoden ajan ennen oppivelvollisuuden alkamista.

  4. Osallistuminen kielikylpyopetukseen

  Oppilas on osallistunut kielikylpyopetukseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vähintään kahden vuoden ajan ennen oppivelvollisuuden alkamista.

   

 • Rehtori voi ottaa yleisopetuksen oppilaan kouluun, mikäli ensisijaisten perusteiden täytyttyä koulussa on tilaa. Ruotsinkieliseen perusopetukseen otetaan oppilaat seuraavin toissijaisen oppilaaksi ottamisen perustein tässä esitetyssä järjestyksessä:

  1. Oppilas asuu Keravalla.

  2. Oppilaan äidinkieli, kotikieli tai ylläpitokieli on ruotsin kieli.

  3. Luokkakoko ei ylitä 28 oppilasta.

  Kesken lukuvuoden Keravalle muuttavan oppilaan kohdalla oppilaspaikka ruotsinkieliseen perusopetukseen osoitetaan oppilaalle, jonka äidinkieli, kotikieli tai ylläpitokieli on ruotsi.

 • Musiikin painotettua opetusta annetaan Sompion koulussa vuosiluokille 1–9. Painotettuun opetukseen voi hakea koulun aloittamisen yhteydessä oppilaan aloittaessa ensimmäisellä vuosiluokalla. Painotusluokille valitaan ensisijaisesti keravalaisia oppilaita. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotettuun opetukseen vain, jos keravalaisia kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden.

  Koulutulokkaan huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa musiikin painotetusta opetuksesta Sompion koulusta toissijaisen haun kautta. Musiikkiluokalle valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään, jos hakijoita on vähintään 18.  Sompion koulu ilmoittaa soveltuvuuskokeen ajankohdan hakijoiden huoltajille.

  Uusintasoveltuvuuskoe järjestetään viikon sisällä varsinaisesta soveltuvuuskokeesta.  Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut koepäivänä sairaana. Hakijan on ennen uusintakoetta esitettävä lääkärintodistus sairaudesta musiikin painotettua opetusta järjestävän koulun rehtorille. Oppilaalle lähetetään kutsu uusintasoveltuvuuskokeeseen.

  Painotettuun opetukseen hyväksymisen edellytyksenä on vähintään 30 %
  saaminen soveltuvuuskokeiden kokonaispistemäärästä. Musiikin painotettuun opetukseen hyväksytään enintään 24 soveltuvuuskokeessa korkeimmat hyväksytyt pistemäärät saanutta oppilasta. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen annetaan tieto soveltuvuuskokeen hyväksytystä suorittamisesta. Oppilaalla on yksi viikko aikaa ilmoittaa musiikin painotetun opetuksen oppilaspaikan vastaan ottamisesta eli vahvistaa oppilaspaikan vastaanottaminen.

  Musiikin painotettu opetus aloitetaan, mikäli soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita ja oppilaspaikkansa vahvistaneita oppilaita on vähintään 18. Musiikin painotetun opetuksen luokkaa ei perusteta, jos aloittavien oppilaiden määrä jää paikkojen vahvistamisvaiheen ja päätöksenteon jälkeen alle 18 oppilaan.

  Musiikkiluokan oppilaille tehdään oppilaaksiottopäätös yhdeksännen vuosiluokan loppuun asti.

  Muusta kunnasta muuttava, vastaavassa painotuksessa opiskellut oppilas otetaan painotusluokalle ilman soveltuvuuskoetta.

  Muilta vuosiluokilta kuin syksyllä aloittavalta 1. vuosiluokalta mahdollisesti vapautuneet oppilaspaikat julistetaan haettaviksi lukuvuosittain kevätlukukaudella, jolloin järjestetään soveltuvuuskoe. Vapautuneet oppilaspaikat täytetään seuraavan lukuvuoden alusta lukien.

  Oppilaaksi ottamispäätöksen painotusopetukseen tekee perusopetusjohtaja.