Oppilaaksi ottaminen

Perusopetuslain 4 § mukaan kunta on velvollinen järjestämään kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Keravan kaupunki osoittaa Keravalla asuville oppivelvolliselle lapsille koulupaikan, joka on niin sanottu lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Perusopetusjohtaja osoittaa oppilaalle lähikoulun.

Koko Keravan kaupunki on yhtä oppilaaksiottoaluetta. Oppilaat sijoitetaan kouluihin ensisijaisen oppilaaksioton perusteiden mukaisesti. Sijoittelussa pyritään siihen, että kaikkien oppilaiden koulumatkat ovat olosuhteet huomioiden mahdollisimman turvalliset ja lyhyet. Koulumatkan pituus mitataan sähköistä järjestelmää käyttäen.

Koulutulokkaan päätös perusopetukseen oppilaaksi ottamisesta ja lähikoulun osoittamisesta tehdään 6. vuosiluokan loppuun asti. Kaupunki voi vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa, jos siihen on perusteltu opetuksen järjestämiseen liittyvä syy. Opetuskieli ei voi tällöin vaihtua.

Yläkouluihin siirtyville oppilaille osoitetaan lähikouluksi Keravanjoen koulu, Kurkelan koulu tai Sompion koulu. Yläkouluun siirtyville oppilaille tehdään ensisijainen oppilaaksi ottamisen ja lähikoulun osoittamisen päätös 9. vuosiluokan loppuun saakka.

Muualla kuin Keravalla asuva oppilas voi hakea koulupaikkaa Keravalta toissijaisen oppilaaksi ottamisen kautta.

Oppilaaksioton perusteet

 • Keravan kaupungin perusopetuksessa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä olevia ensisijaisen oppilaaksi ottamisen perusteita:

  1. Lausuntoon perustuvat erityisen painavat syyt tai erityisen tuen tarve ja tuen järjestämiseen liittyvä syy.

  Oppilaan terveydentilaan liittyvän tai muun painavan syyn perusteella oppilaalle voidaan osoittaa lähikoulu yksilöllisen arvioinnin perusteella. Huoltajan tulee toimittaa oppilaaksi ottamista varten terveydenhuollon asiantuntijalausunto, jos perusteena on terveydentilaan liittyvä syy, tai muun erityisen painavan syyn osoittava asiantuntijalausunto. Syyn tulee olla sellainen, joka suoraan vaikuttaa siihen, minkälaisessa koulussa oppilas pystyy opiskelemaan.

  Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä päätetään erityisen tuen päätöksellä. Ensisijainen koulupaikka osoitetaan lähimmästä oppilaalle soveltuvasta koulusta.

  2. Oppilaan yhtenäinen koulupolku

  Yhtenäiskoulussa vuosiluokilla 1–6 opiskellut oppilas jatkaa koulua samassa koulussa myös vuosiluokat 7–9. Oppilaan muuttaessa kaupungin sisällä, koulupaikka määritetään uudelleen uuden osoitteen perusteella huoltajan toiveesta.

  3. Oppilaan koulumatkan pituus

  Oppilaalle osoitetaan lähikoulu oppilaan ikä ja kehitystaso sekä koulumatkan pituus ja turvallisuus huomioiden. Lähikouluksi voidaan osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva koulu. Koulumatkan pituus mitataan sähköistä järjestelmää käyttäen.

  Oppilaan asuinpaikan vaihtuminen 

  Alakouluikäisen oppilaan muuttaessa kaupungin sisällä, koulupaikka määritetään uudelleen uuden osoitteen perusteella. Yläkouluikäisen muuttaessa kaupungin sisällä, koulupaikka määritetään uudelleen vain huoltajan toiveesta.

  Asuinpaikan vaihtuessa Keravan sisällä tai muuhun kuntaan oppilaalla on oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksi hänet on otettu, kuluvan lukuvuoden loppuun saakka. Huoltajat kuitenkin vastaavat tällaisessa tapauksessa koulumatkojen järjestelyistä ja kustannuksista itse. Asuinosoitteen muuttumisesta on aina ilmoitettava lapsen koulun rehtorille.

  Lue lisää muuttavista oppilaista.

 • Huoltajat voivat halutessaan hakea oppilaalle koulupaikkaa myös muusta koulusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos oppilaan luokka-asteella on vapaita paikkoja.

  Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan vasta sen jälkeen, kun oppilas on saanut päätöksen ensisijaisesta lähikoulusta. Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan sen koulun rehtorilta, josta oppilaspaikkaa toivotaan. Hakemus tehdään ensisijaisesti Wilman kautta. Huoltaja, jolla ei ole Wilma-tunnuksia, voi tulostaa ja täyttää paperisen hakulomakkeen. Siirry lomakkeisiin. Lomakkeen saa myös koulujen rehtoreilta.

  Rehtori tekee päätöksen toissijaista koulupaikkaa hakevien oppilaiden ottamisesta kouluun. Rehtori ei voi ottaa kouluun toissijaisia oppilaita, jos opetusryhmässä ei ole tilaa.

  Toissijaista oppilaspaikkaa hakevat valitaan vapaille oppilaspaikoille näiden tärkeysjärjestyksessä olevien periaatteiden mukaisesti:

  1. Oppilas asuu Keravalla.
  2. Oppilaan koulumatkan pituus. Matka mitataan sähköistä järjestelmää käyttäen. Tätä kriteeriä sovellettaessa koulupaikka myönnetään oppilaalle, jolla on lyhin matka toissijaiseen kouluun.
  3. Sisarusperuste. Oppilaan vanhempi sisarus käy asianomaista koulua. Sisarusperustetta ei kuitenkaan sovelleta, jos vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä kyseisen koulun ylimmällä luokalla.
  4. Arvonta.

  Oppilas, jonka erityinen tuki on päätetty järjestää erityisluokassa, voidaan ottaa kouluun toissijaisena hakijana, jos oppilaan luokka-asteella on vapaita paikkoja erityisluokassa, ja se on opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden tarkoituksenmukaista.

  Toissijaisen oppilaaksi ottamisen päätös tehdään alakoululaisille 6. vuosiluokan loppuun saakka ja yläkoululaisille 9. vuosiluokan loppuun saakka.

  Mikäli toissijaisen koulupaikan saanut oppilas muuttaa kaupungin sisällä, uusi koulupaikka määritetään ainoastaan huoltajan pyynnöstä.

  Toissijaisessa haussa saatu koulupaikka ei ole lain tarkoittama lähikoulu. Koulumatkojen järjestämisestä ja matkakustannuksista toissijaisessa haussa saatuun kouluun vastaavat huoltajat itse.

 • Keravan kaupungin ruotsinkielisessä perusopetuksessa noudatetaan tärkeysjärjestyksessä seuraavia oppilaaksi ottamisen perusteita, joiden mukaan oppilaalle osoitetaan lähikoulu.

  Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaaksi ottamisen ensisijaiset perusteet ovat järjestyksessä seuraavat:

  1. Keravalaisuus

  Oppilas asuu Keravalla.

  2. Ruotsinkielisyys

  Oppilaan äidinkieli, kotikieli tai ylläpitokieli on ruotsin kieli.

  3. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja esiopetustausta

  Oppilas on osallistunut ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen sekä ruotsinkieliseen esiopetukseen vähintään kahden vuoden ajan ennen oppivelvollisuuden alkamista.

  4. Osallistuminen kielikylpyopetukseen

  Oppilas on osallistunut kielikylpyopetukseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vähintään kahden vuoden ajan ennen oppivelvollisuuden alkamista.

   

 • Rehtori voi ottaa yleisopetuksen oppilaan kouluun, mikäli ensisijaisten perusteiden täytyttyä koulussa on tilaa. Ruotsinkieliseen perusopetukseen otetaan oppilaat seuraavin toissijaisen oppilaaksi ottamisen perustein tässä esitetyssä järjestyksessä:

  1. Oppilas asuu Keravalla.

  2. Oppilaan äidinkieli, kotikieli tai ylläpitokieli on ruotsin kieli.

  3. Luokkakoko ei ylitä 28 oppilasta.

  Kesken lukuvuoden Keravalle muuttavan oppilaan kohdalla oppilaspaikka ruotsinkieliseen perusopetukseen osoitetaan oppilaalle, jonka äidinkieli, kotikieli tai ylläpitokieli on ruotsi.

 • Musiikin painotettua opetusta annetaan Sompion koulussa vuosiluokille 1–9. Painotettuun opetukseen voi hakea koulun aloittamisen yhteydessä oppilaan aloittaessa ensimmäisellä vuosiluokalla. Painotusluokille valitaan ensisijaisesti keravalaisia oppilaita. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotettuun opetukseen vain, jos keravalaisia kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden.

  Koulutulokkaan huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa musiikin painotetusta opetuksesta Sompion koulusta toissijaisen haun kautta. Musiikkiluokalle valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään, jos hakijoita on vähintään 18.  Sompion koulu ilmoittaa soveltuvuuskokeen ajankohdan hakijoiden huoltajille.

  Uusintasoveltuvuuskoe järjestetään viikon sisällä varsinaisesta soveltuvuuskokeesta.  Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut koepäivänä sairaana. Hakijan on ennen uusintakoetta esitettävä lääkärintodistus sairaudesta musiikin painotettua opetusta järjestävän koulun rehtorille. Oppilaalle lähetetään kutsu uusintasoveltuvuuskokeeseen.

  Painotettuun opetukseen hyväksymisen edellytyksenä on vähintään 30 %
  saaminen soveltuvuuskokeiden kokonaispistemäärästä. Musiikin painotettuun opetukseen hyväksytään enintään 24 soveltuvuuskokeessa korkeimmat hyväksytyt pistemäärät saanutta oppilasta. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen annetaan tieto soveltuvuuskokeen hyväksytystä suorittamisesta. Oppilaalla on yksi viikko aikaa ilmoittaa musiikin painotetun opetuksen oppilaspaikan vastaan ottamisesta eli vahvistaa oppilaspaikan vastaanottaminen.

  Musiikin painotettu opetus aloitetaan, mikäli soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneita ja oppilaspaikkansa vahvistaneita oppilaita on vähintään 18. Musiikin painotetun opetuksen luokkaa ei perusteta, jos aloittavien oppilaiden määrä jää paikkojen vahvistamisvaiheen ja päätöksenteon jälkeen alle 18 oppilaan.

  Musiikkiluokan oppilaille tehdään oppilaaksiottopäätös yhdeksännen vuosiluokan loppuun asti.

  Muusta kunnasta muuttava, vastaavassa painotuksessa opiskellut oppilas otetaan painotusluokalle ilman soveltuvuuskoetta.

  Muilta vuosiluokilta kuin syksyllä aloittavalta 1. vuosiluokalta mahdollisesti vapautuneet oppilaspaikat julistetaan haettaviksi lukuvuosittain kevätlukukaudella, jolloin järjestetään soveltuvuuskoe. Vapautuneet oppilaspaikat täytetään seuraavan lukuvuoden alusta lukien.

  Oppilaaksi ottamispäätöksen painotusopetukseen tekee perusopetusjohtaja.