Kaupunkistrategia

Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian, talousarvion ja -suunnitelman sekä muiden valtuuston päätösten mukaisesti.

Valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista strategiassa. Siinä tulee ottaa huomioon:

  • asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  • kaupungin tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  • omistajapolitiikka
  • henkilöstöpolitiikka
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunkistrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Strategia tulee ottaa huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa ja sitä on tarkistettava vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.