Stadsstrategi

Kommunens verksamhet leds i enlighet med stadsstrategin som godkänts av fullmäktige, budgeten och ekonomiplanen samt övriga fullmäktigebeslut.

Kommunens verksamhet leds i enlighet med stadsstrategin som godkänts av fullmäktige, budgeten och ekonomiplanen samt övriga fullmäktigebeslut.

Fullmäktige beslutar i strategin om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Strategin bör ta hänsyn till:

  • främjande av kommuninvånarnas välbefinnande
  • ordnande och produktion av service
  • de servicemål som fastställs i lagar som gäller kommunens uppgifter
  • ägarpolitik
  • personalpolitik
  • möjligheter för kommuninvånarna att delta och påverka
  • utveckling av livsmiljön och områdets livskraft.

Stadsstrategin ska grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunens och framtida förändringar i verksamhetsmiljön och deras inverkan på genomförandet av kommunens uppgifter. I strategin måste också bedömningen och övervakningen av genomförandet fastställas.

Strategin ska beaktas när kommunens budget och ekonomiplan görs upp. Strategin ska justeras minst en gång under fullmäktiges mandatperiod.

Stadsstrategin 2021–2025

Kervo stads vision är att vara en stad för gott liv. År 2025 vill Kervo stad vara huvudstadsregionens nordliga spets och en levande stad som förnyas. Målet för stadens verksamhet är att skapa välbefinnande och producera högklassiga tjänster för Kervoborna, och utgångspunkten för verksamheten är Kervobor som mår bra.

Kervos stadsstrategi syftar till att vardagen i Kervo ska vara lycklig och smidig. Med hjälp av stadsstrategin riktar staden sina verksamheter för att förverkliga visionen om den önskade framtidsbilden.

Bekanta dig med Kervos stadsstrategi 2021–2025 (pdf), på finska.

Strategins tre prioriteringar

Det goda livets stad bygger på en entusiastisk personal och en balanserad ekonomi. Under fullmäktigeperioden 2021–2025 genomförs stadsstrategin med hjälp av tre prioriteringar: spetsstaden för nya idéer, Kervobo i hjärtat och en välmående grön stad.

Värderingar

I den uppdaterade strategin ingår också stadens gemensamma värderingar, dvs. medmänsklighet, delaktighet och mod. Värderingarna återspeglas i stadens hela verksamhet och påverkar stadsstrategins innehåll, organisationskulturen, ledarskapet och kommunikationen.

Både beslutsfattare och invånare deltog i strategiarbetet

Under uppdateringsarbetet koncentrerades strategin och gjordes mer kompakt. Uppdateringen gjordes öppet och interaktivt, och både beslutsfattare och invånare blev hörda under processen.

Stadsfullmäktigeledamöterna fick förnya och kommentera strategin vid fullmäktigeseminarier som hölls i augusti och oktober 2021. Dessutom presenterades strategiutkastet på stadsdirektörens invånarkväll samt i Kervos äldreråd, handikappråd och ungdomsfullmäktige. Bakgrundsmaterial för strategiuppdateringen samlades in med hjälp av enkäter.

Omsättande av strategin i praktiken och uppföljning

Arbetet med att omsätta stadsstrategin i praktiken i stadsorganisationen och att följa upp genomförandet av de strategiska målen fortsätter under hela strategiperioden. Målen på stadsnivå i enlighet med den uppdaterade stadsstrategin godkändes av stadsfullmäktige 21.3.2022 /§22, och dessa följs upp av fullmäktige halvårsvis. Nämnderna följer upp hur sektorernas mål förverkligas.