Arbete med inomhusluft

Staden har i egenskap av ägare eller hyresvärd av lokaler ett centralt ansvar för lokalernas trivsel, säkerhet och inomhusmiljö. I frågor som rör inomhusluften är stadens mål framförhållning.

Inomhusluften påverkar välbefinnandet hos dem som använder lokalerna och arbetar i dem, liksom också att arbetet löper smidigt – det är lätt att vistas i lokaler med god inomhusluft. Problem med inomhusluften kan uppträda som olägenheter i trivseln, men de kan också orsaka sjukdomar eller symtom. Inomhusluftens kvalitet är en gemensam fråga för alla som använder lokalerna, och alla kan påverka den.

God inomhusluft möjliggörs av:

  • rätt temperatur
  • tillräcklig ventilation
  • avsaknad av drag
  • bra akustik
  • korrekt valda material med låga utsläpp
  • renlighet och enkel rengöring
  • strukturer i gott skick.

Utomhusluftens kvalitet, rengöringsprodukter, användarnas dofter, djurdamm och tobaksrök påverkar också inomhusluften.

God inomhusluft påverkas av underhålls- och servicerutiner för byggnaden samt hur eventuella problem utreds. Inomhusluftproblem kan lösas snabbt om deras orsak är lätt att hitta och reparationer kan utföras inom ramen för stadens budget. Det kan ta lång tid att lösa ett problem om det är svårt att hitta orsaken till det, om det krävs flera undersökningar för att hitta det eller om nya investeringsanslag behövs.

I frågor som gäller inomhusluften är stadens mål framförhållning, vilket eftersträvas bland annat genom regelbundna och noggranna underhållsåtgärder, kontinuerlig uppföljning av fastighetsförhållandena och regelbundna symtomenkäter.

Rapportera ett inomhusluftproblem

En misstanke om ett inomhusluftproblem kan komma till stadens kännedom från stadens anställda eller andra som använder en byggnad. Om du misstänker ett inomhusluftproblem, rapportera din observation genom att fylla i anmälningsblanketten för inomhusluft. Anmälningar om inomhusluft behandlas vid inomhusluftarbetsgruppens möten.