Byggande och tomter

Byggnadstillsynen vägleder och ger råd om byggande och dess inverkan på miljön, ger anvisningar om planering och beslutar om bygglovsärenden. Geodatatjänsterna ansvarar för tomtindelningen, styckningen av fastigheter och andra fastighetsförrättningar inom detaljplaneområdet.